Til hovedinnhold

Smartgrids

Smartgrids

Fremtidens kraftsystem vil ha mer produksjon fra fornybare energikilder og økt forbrukerfleksibilitet samtidig som det må være robust, sikkert og pålitelig. Digitalisering vil i større grad bidra til å overvåke, styre og automatisere nettet.

Energiflyten vil gå både til og fra forbrukerne og lokale produsenter. Gjennom mer bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), må vi utvikle intelligente nett der forbrukerne aktivt trekkes inn i styringen av kraftsystemet. Bruk av Smart Grids-teknologier er særlig relevant for nettet nært sluttbrukerne, da sentral- og regionalnett på høyere spenningsnivå i stor grad allerede er "smarte".

Kommunikasjon og interaksjon mellom komponenter, systemer, aktører og forbrukere vil være sentrale elementer i fremtidens fleksible energisystem. Spesielt vil det elektriske kraftsystemet oppleve en drastisk økning i kompleksitet. Resultatet er et dynamisk system hvis oppførsel kan være vanskelig eller umulig å forutsi gjennom å betrakte enkeltkomponenter i isolasjon. For å bidra til effektiv håndtering av denne situasjonen, utfører SINTEF en rekke forskningsprosjekter med systemperspektiv, hvor vi undersøker hvordan enkeltkomponenter eller utvalgte konsepter fungerer og reagerer i samspill med andre. Våre prosjekter spenner fra simulasjon, via laboratorieforsøk til demonstrasjonsprosjekter i kraftnettet.

Smart Grid brukes som betegnelse på fremtidens intelligente kraftsystem, hvor en betydelig andel av kraften produseres lokalt fra variable fornybare kilder, og hvor produksjon og forbruk avstemmes løpende på mest mulig effektivt vis i samspill med andre energibærere i et CO2-fritt energisystem. Denne visjonen medfører en enorm økning i kompleksitet sammenlignet med dagens kraftsystem, hvor kraften i hovedsak flyter fra sentrale produksjonsenheter og ut til forbruker, ofte uten nevneverdig styring og kontroll på de lavere spenningsnivåene.

Realiseringen av dette energisystemet krever utstrakt overvåking og kontroll av enkeltkomponenter, kombinert med kommunikasjon og interaksjon mellom komponenter og systemer. Som følge av dette betegnes Smart Grid ofte som et "system av systemer". For å kunne utvikle og drifte fremtidens nett på en fornuftig og robust måte, kreves det forståelse på systemnivå av dynamikken og interaksjonen mellom de enkelte komponentene. SINTEF har den tverrfaglige kompetansen og infrastrukturen som er nødvendig for å bidra til å fremskaffe denne forståelsen.

I samarbeid med NTNU utvikler vi Smartgridlaboratoriet, som blant annet muliggjør utvikling og testing av industrielle løsninger og produkter for smarte nett, og analyse av komponenters interaksjon med resten av nettet gjennom integrasjon både med laboratoriet som helhet og realistiske simulasjonsmodeller.

I EU-prosjektet ERIGrid videreutvikles og harmoniseres dette arbeidet, med sikte på å skape et helhetlig rammeverk og rutiner for utvikling og testing av Smart Grid-komponenter i system. En rekke europeiske laboratorier, både fysiske og virtuelle, vil bli samkjørt og til dels sammenkoblet, for å tillate testing og validering av komplementære systemer og komponenter.

SINTEF er også en sentral deltaker i flere større demonstrasjonsprosjekter, hvor utvalgte konsepter og løsninger utvikles og studeres gjennom testing i deler av det faktiske kraftsystemet. Det nylig avsluttede EcoGrid-prosjektet demonstrerte en løsning for markedsbasert sanntidsregulering av strømforbruket på Bornholm, mens det pågående FlexNett-prosjektet ser på utnyttelsen av fleksible ressurser for effektiv drift av distribusjonsnettet i tre utvalgte piloter i Norge.

Forsker
901 74 048