Til hovedinnhold
Norsk English

KILE - Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

Strømbrudd og spenningsforstyrrelser koster norske sluttbrukere i størrelsesorden 1-1,5 mrd kr pr år.

Kontaktperson

KILE omfatter kortvarige (< 3 min) og langvarige avbrudd (> 3 min), både varslede og ikke varslede, som skyldes planlagte utkoplinger og driftsforstyrrelser i elektriske anlegg med spenning over 1 kV. De totale KILE-beløpene for Norge beløper seg til i størrelsesorden 800 millioner kr per år.

KILE-summen er et uttrykk for de totale samfunnsøkonomiske kostnadene som påføres sluttbrukerne ved avbrudd. Disse kostnadene representerer en kvalitetsjustering av nettselskapenes inntektsrammer og er et redskap til å bygge, drive og vedlikeholde nettet på en samfunnsøkonomisk optimal måte.

Kjernen i håndteringen av KILE-ordningen er FASIT, det standardiserte systemet for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet. Alle nettselskap plikter å benytte gjeldende kravspesifikasjon for FASIT som utgangspunkt for å registrere avbrudd

Utforsk fagområdene