Til hovedinnhold
Norsk English

Institutter i SINTEF

SINTEF er organisert som et konsern med konsernstab og seks forskningsinstitutter. Se våre institutter og deres forskningsområder under.

SINTEF Community

SINTEF Community

Arkitektur og områdeutvikling, byggematerialer, bygningskonstruksjoner, utslippsfrie bygg og områder, klimatilpasning, anlegg og infrastruktur, vann og mobilitet. I tillegg utgir vi byggforskserien og utfører skadeoppdrag.

SINTEF Digital

SINTEF Digital

Digitale teknologier, sensorer, kunstig intelligens, industriell cybersikkerhet, helse, teknologiorienterte samfunnsfag, bærekraftig industri.

SINTEF Energi

SINTEF Energi

Havvind, sol, bioenergi, batterier, smart grids, elkraftkomponenter, markedsmodeller for vannkraft, energieffektivisering, utslippsfri transport, hydrogen, CCS, lavutslipp for olje og gass.

SINTEF Industri

SINTEF Industri

Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialteknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass, industriell økonomi og optimering.

SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing

Automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring, materialteknologi, laboratorie- og verkstedtjenester.

SINTEF Ocean

SINTEF Ocean

Fiskeri, havforvaltning, havbruk, bærekraftsanalyser i havet, havvind, kystinfrastruktur, maritim transport, marint miljø, nye biomarine ressurser, sirkulær bioøkonomi, sjømatprosessering, olje og gass.

Andre enheter i SINTEF

SINTEF TTO

SINTEF TTO

Vi kommersialiserer egeneide forskningsresultat gjennom lisensiering og salg av teknologi til eksisterende bedrifter, og til nye bedrifter som spinnes ut fra SINTEFs forskningsmiljøer.

SINTEF Helgeland

SINTEF Helgeland

SINTEF Helgeland samarbeider med bedrifter på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå for å gi næringsliv og industri teknologisk konkurransekraft i den digitale og grønne omstillingen.

SINTEF Nord AS

SINTEF Nord AS

Vi tilbyr F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning i nord og bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler.

SINTEF Narvik

SINTEF Narvik

SINTEF Narvik er faglig tilknyttet til SINTEF Community og satsingen innen bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet.

Vårt mål er å bidra til å realisere potensialet i havindustriene på Nordvestlandet.

SINTEFs Brusselkontor

SINTEFs Brusselkontor

Gjennom vår aktive tilstedeværelse i Europa, bidrar SINTEF til at norsk kompetanse og teknologi er konkurransedyktig og relevant i både europeiske og globale markeder.