Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunn og sikkerhet


Fagområder innen samfunn og sikkerhet

Arkitektur

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi skal lage inkluderende og bærekraftige bygg og nabolag, som har god teknisk kvalitet og er gode å leve i.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Vi utvikler brannsikre løsninger for bygninger og infrastruktur. I tillegg forsker vi på helserisiko for de som slukker branner.

Berg og geoteknikk

Berg og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Bærekraftige samfunn

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene.

Industriell cybersikkerhet

Industriell cybersikkerhet

Digitalisering i industrien betyr at IKT-systemer som tidligere levde i en isolert verden kobles sammen med internett. Det gjør at vi kan utnytte både historiske data og sanntidsdata, skape en mer effektiv produksjon og drift, og automatisere en...

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Bygg og infrastruktur nå må tåle større klimapåkjenninger enn før. Mer regn gir både fuktpåkjenninger på bygg og økt fare for flom og skred. Det krever bedre planlegging og bedre løsninger. Vi hjelper kommuner og byggenæringen med å finne de beste...

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Forskning på samfunnssikkerhet handler om å styrke samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare, enten hendelsene er utløst av naturen, tekniske eller...

Sikkerhet og miljø

Sikkerhet og miljø

For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres. Vi analyserer og utvikler ny kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon, miljø og sikkerhet.

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Vann og avløp

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Vannkraft

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.

VVS og inneklima

VVS og inneklima

Vi hjelper våre kunder med å skape et bedre innemiljø og mer vannskadesikre løsninger i boliger, skoler og næringsbygg.