Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. Ordningen forutsetter samfinansiering mellom forskningsmiljøer, brukerpartnere og Forskningsrådet. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning.

Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

Mer om FME-ordningen hos Forskningsrådet

Sentrene innen FME III

FME NorthWind

FME NorthWind

Start:
Slutt:

Northwind er et forskningssenter for vindkraft. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

Sentrene innen FME II - 2016 - 2024

Bio4Fuels

Bio4Fuels

Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff. Nytt forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuels, er klar for avspark. Målet er å utvikle bærekraftig biodrivstoff.

CINELDI

CINELDI

Start:
Slutt:

Centre for intelligent electricity distribution - to empower the future Smart Grid.

FME HighEFF

FME HighEFF

Start:
Slutt:

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Start:
Slutt:

Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og...

NCCS

NCCS

Start:
Slutt:

NCCS skal bidra til at Norge oppfyller Parisavtalen.

HydroCen
HydroCen er et forskningssenter for fornybar energi. Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTRANS forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet.

 

Sentrene innen FME I - 2009 til 2017

BIGCCS – International CCS Research Centre

BIGCCS – International CCS Research Centre

Start:
Slutt:

Hovedmålet er å bidra til realisering av bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brensler basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport og undergrunns lagring av CO2.

NOWITECH - Research Network

NOWITECH - Research Network

Start:
Slutt:

Siden 2009 har NOWITECH utviklet 40 innovasjoner innen Offshore Wind. NOWITECH ble avluttet som FME ved utgangen av 2017. NOWITECH er nå videreført som et forskningsnettverk.

Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES

Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES

Start:
Slutt:

CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem. Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale...

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
v/ NTNU. Samarbeidspartner i SINTEF er SINTEF Materialer og kjemi.

CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy