Til hovedinnhold

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. Ordningen forutsetter samfinansiering mellom forskningsmiljøer, brukerpartnere og Forskningsrådet. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning.

Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

Mer om FME-ordningen hos Forskningsrådet

Sentrene innen FME II - 2016 - 2024

HydroCen
HydroCen er et forskningssenter for fornybar energi. Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTRANS forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet.

 

Sentrene innen FME I - 2009 til 2017

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
v/ NTNU. Samarbeidspartner i SINTEF er SINTEF Materialer og kjemi.

CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy