Til hovedinnhold
Norsk English

Klima og miljø

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

SINTEF er Norges største forskningsmiljø innen energi- og klimateknologi. Ny kunnskap og teknologi er avgjørende for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi har ledende ekspertise og laboratorier for blant annet miljøvennlige bygninger, fornybar energi, energieffektivisering, oljevern, rent vann, klimatilpasning samt fangst, transport og lagring av CO2.

Fagområder innen klima og miljø

Ammoniakk

Ammoniakk

Ammoniakk blir nå løftet fram som et lovende nullutslippsdrivstoff som kan bidra til dekarbonisering av skipsfartsindustrien.

Bærekraftige samfunn

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene.

CCS

CCS

CO₂-fangst, transport og lagring, eller CO2-håndtering (CCS), er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken.

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg

Bygninger står for førti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Skal vi løse strømkrisa og nå klimamålene, er vi nødt til å energieffektivisere.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70 prosent av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Klimapositive løsninger

Klimapositive løsninger

Fjerning av klimagasser, klimapositive løsninger, er helt nødvendig dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Behovet for nye klimapositive løsninger er presserende.

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Bygg og infrastruktur nå må tåle større klimapåkjenninger enn før. Mer regn gir både fuktpåkjenninger på bygg og økt fare for flom og skred. Det krever bedre planlegging og bedre løsninger. Vi hjelper kommuner og byggenæringen med å finne de beste...

Marint miljø

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Naturmangfold

Naturmangfold

Hver dag blir naturmangfoldet truet av ulike menneskeskapte faktorer, men vi er likevel nødt til å drive innovasjon videre og utvikle nye løsninger for å motvirke klimaendringene.

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Vann og avløp

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.