Til hovedinnhold
Norsk English

Klima og miljø

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

SINTEF er Norges største forskningsmiljø innen energi- og klimateknologi. Ny kunnskap og teknologi er avgjørende for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi har ledende ekspertise og laboratorier for blant annet miljøvennlige bygninger, fornybar energi, energieffektivisering, oljevern, rent vann, klimatilpasning samt fangst, transport og lagring av CO2.

Fagområder innen klima og miljø

Bærekraftige samfunn

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene. Mye handler om...

CCS

CCS

CO2 fangst, transport og lagring eller CO2-håndtering (CCS) er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken. Uten CCS er det umulig å få til utslippsfri produksjon av bl.a. sement, kunstgjødsel og avfallsbasert...

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg

Bygninger st��r for førti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Skal vi løse strømkrisa og nå klimamålene, er vi nødt til å energieffektivisere.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Klimapositive løsninger

Klimapositive løsninger

Fjerning av klimagasser, klimapositive løsninger, er helt nødvendig dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Behovet for nye klimapositive løsninger er presserende.

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimaendringer gjør at bygg og infrastruktur nå må tåle større påkjenninger enn før. Mer regn gir økt fare for skred og flom og økte fuktpåkjenninger over tid. Det krever både bedre planlegging og bedre løsninger.

Marint miljø

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Naturmangfold

Naturmangfold

Hver dag blir naturmangfoldet truet av ulike menneskeskapte faktorer, men vi er likevel nødt til å drive innovasjon videre og utvikle nye løsninger for å motvirke klimaendringene.

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Solenergi

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Vann og avløp

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Kontaktperson