Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

HMS

I SINTEF har HMS øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn.

Kontaktperson

 • Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Vi skal ha null arbeidsrelatert sykefravær
 • Vi skal ha null skader, ulykker eller tap
 • Vi skal være en bedrift med tydelig miljøprofil

Vi gjør vårt ytterste for å unngå ulykker og arbeidsrelatert sykdom. Våre ansatte skal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill. Alle skal behandles med respekt og verdighet.

Kunden skal oppleve at SINTEF har gode rutiner for å ivareta helse- miljø og sikkerhet i prosjektene. Vi stiller HMS krav til våre leverandører og har innarbeidet dette i våre avtaler.

Vårt styringssystem er ISO-sertifisert.

Helse og arbeidsmiljø

Helse og arbeidsmiljø

SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. Vi arbeider systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge helseskade.

Ytre miljø

Ytre miljø

SINTEF tar ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en verdensledende aktør innenfor forskning og utvikling av miljøvennlige løsninger.

Sikkerhet

Sikkerhet

I SINTEF arbeides det systematisk for å unngå skader og ulykker. Vi skal ha en sterk sikkerhetskultur der ledelse og ansatte er ansvarlige og motiverte til riktig innsats for å styrke sikkerheten i hverdagen.

HMS-politikk

I SINTEF har HMS 1 øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all SINTEF-relatert virksomhet i inn- og utland.

 • SINTEF skal tilfredsstille lovkrav og andre krav og gjennom god ledelse sikre en kontinuerlig forbedring.
 • HMS er et lederansvar og skal inngå i vårt daglige arbeid. Våre ansatte er forpliktet til å medvirke.
 • SINTEF har en klar visjon om null ulykker, skader eller tap. Vi skal gjøre vårt ytterste for å unngå ulykker og arbeidsrelatert sykdom for våre ansatte og de vi jobber sammen med.
 • SINTEF skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. SINTEF skal ha et lederskap som er tydelig, inkluderende og inspirerende. Våre ansatte skal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill. Alle i SINTEF skal behandles med respekt og verdighet.

1) I SINTEFs HMS-politikk inngår helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Miljøpolitikk

Med bakgrunn i vår visjon "Teknologi for et bedre samfunn" skal SINTEF i alle deler av sin virksomhet legge til grunn hensynet til det ytre miljø.

SINTEFs miljøpolitikk skal sikre både at vår forskning og hvordan vi driver egen virksomhet ivaretar hensynet til det ytre miljø. Den skal også sikre kontinuerlig forbedring av vår egen miljøprestasjon.

Vi forplikter oss til:

 • å arbeide for etablering av nasjonale og internasjonale FoU programmer rettet mot utvikling av miljøvennlig teknologi.
 • å bidra til forskning og utvikling av miljøvennlige løsninger gjennom våre prosjekter.
 • å vektlegge miljøspørsmål i våre investeringer i kunnskapsoppbygging og laboratorier.
 • å redusere utslipp av klimagasser, velge energivennlige løsninger og unngå skadelige utslipp til jord, luft og vann.
 • å kommunisere kunnskap, utvikle løsninger og gi forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for miljøpolitisk samfunnsdebatt
 • å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som vi pålegger oss angående våre miljøaspekter.

HMS-regnskap

SINTEF skal ha et arbeidsmiljø som er sikkert og som fremmer trivsel og god helse hos de ansatte. Denne ambisjonen skal være sentral i vårt arbeid og i våre beslutningsprosesser. En tydelig og offensiv lederpraksis samt medvirkning fra ansatte er viktig for å drive et godt HMS-arbeid.