Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2016

Visekonsernsjef
970 74 306

Forskning for omstilling og konkurransekraft

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (Foto: Geir Mogen)

Digitalisering og grønt skifte er kraftige drivere for forandring verden over. Ikke bare i teknologi, men også i forretningsmodeller, kommunikasjon og måten virksomheter drives på.

Dette er endringer som i høy grad påvirker SINTEF. Først og fremst fordi vi som forskningsinstitutt skal styrke konkurransekraft i en tid der verdiskapning på nye områder må løftes, til erstatning for langsiktig lavere inntekter fra olje-, gass- og kraftnæringene.

Men vi må også omstille vår egen virksomhet. For å kunne investere i ny forskning, laboratorier, systemer og kompetanse som setter oss i stand til å tilpasse oss nye forretningsmodeller og digital konkurranse, må vi løpende gjøre grep som sikrer at SINTEF drives godt og skaper resultater, også økonomisk.

Etter et meget vanskelig år i 2015 er de økonomiske resultatene i bedring, men de er fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi har i 2016 gjennomført betydelige tiltak for å redusere kostnader og drive effektivt, og dette vil fortsette i 2017.

En stor endring i 2016 er opprettelsen av SINTEF Ocean, der vi har samlet mye av SINTEFs forskning rettet mot havrommet i ett, slagkraftig institutt. Jeg har stor tro på at dette vil bidra til at Norge styrker sin posisjon som verdensledende innenfor marin og maritim forskning. I 2017 har vi ambisjon om å gjøre lignende grep for å styrke vår forskning mot olje og gass og mot prosessindustrien.

Faglig har 2016 vært et godt år. Et av høydepunktene var Forskningsrådets tildeling av åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), hvor SINTEF deltar i alle. SINTEF er fortsatt den norske aktør som gjør det best i konkurransen om EUs forskningsmidler. Ikke minst gjelder dette teknologiområder som er sentral for digitalisering.

Aktiviteten rundt å utvikle nye virksomheter fra ideer skapt i SINTEF har tatt seg betydelig opp, og vi har i dag en lovende portefølje av høyteknologiske spin-off-selskaper.

2016 var mitt første år som leder av SINTEF. Jeg er stolt av å lede en organisasjon med så sterke spisskompetansemiljøer i stor bredde, og som jeg opplever som endringsvillig og opptatt av å levere resultater. Ved å kombinere denne kompetansen på tvers i Ett SINTEF kan vi bidra enda sterkere til å fremme vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

 

Alexandra Bech Gjørv

Glimt fra SINTEF-året

Styrets årsberetning

Alexandra Bech Gjørv tiltrådte som ny konsernsjef i SINTEF 1.januar 2016. Året var fortsatt preget av krevende tider for olje og gassindustrienog shipping. For fastlandsindustri var det positiv utvikling og høy aktivitet i fiskeri og havbruk og byggenæringen. Etter et meget vanskelig 2015 er det økonomiske resultatet for Stiftelsen SINTEF og SINTEF i bedring, men fortsatt ikke tilfredsstillende. Det er gjennomført nedbemanning, arealeffektivisering og andre kostnadsreduksjoner i deler av SINTEF også i 2016.I tillegg er det innledet en prosess for å restrukturere og målrette virksomheten. En stor endring som har bidratt til bedre økonomisk resultat er innføring av nye tjenestepensjonsordninger, som i vesentlig grad har redusert kostnader og uforutsigbarhet.

Nøkkeltall og komplett årsregnskap

Fig Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Fig Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Fig Likestilling
Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

HMS har første prioritet i SINTEF og vi skal ha et arbeidsmiljø som er trygt for medarbeiderne og som stimulerer til trivsel og god helse. SINTEF har et mål om null ulykker, skader eller tap og sikkerheten til ansatte er overordnet alle andre hensyn. SINTEF skal være et trygt arbeidssted. SINTEF har et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette er av stor betydning for å ivareta et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

I 2016 ble SINTEF revidert opp mot tre standarder; ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og OHSAS 18001:2007 Styringssystemer for arbeidsmiljø. Revisjonene ble utført uten noen store avvik og vi mottok sertifikatene i mars 2017. Sertifiseringen gjør at SINTEF framstår enhetlig, med høy kvalitet overfor våre kunder.

I SINTEF har vi overordnede mål for HMS-arbeidet:

  • SINTEF skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
  • SINTEF skal ha null arbeidsrelatert sykefravær
  • SINTEF skal ha null skader, ulykker eller tap
  • SINTEF skal framstå som en bedrift med tydelig miljøprofil

Hele årsrapporten som pdf-fil (6mb)

Hovedbilde på årsrapporten er Marianne Bakken med drone. Fra prosjektet Mobile and autonomous sensor systems - MAsens. (Foto: Werner Juvik)