Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Konsernsatsinger i SINTEF

Tverrfaglige løft på områder som er viktige for samfunnets grønne og digitale omstilling.

Konsernsatsinger i SINTEF 2024

Av og til ser vi at vi har kompetanse som kunne betydd enda mer for næringsliv og offentlig sektor enn den har gjort til nå. Derfor har vi lagd nyskapningen "konsernsatsinger".

Dette er tverrfaglige løft vi gjør på områder som er viktige for samfunnets grønne og digitale omstilling.

Disse skal sikre at:

 • Sektorene vi henvender oss til, får vite mer om oss.
 • Vi blir i stand til å stable tverrfaglige prosjekter kjapt på beina.

Alt dette gjør det lettere å leve opp til ambisjonen vår om at omverdenen skal få møte "Ett SINTEF".

Det vil si: Er du kunde hos oss, skal du alltid få hjelp av det teamet som er best rustet til å håndtere akkurat den utfordringen du står overfor.

Kort om hvert enkelt område:

 

Batterier

Vår oppgave på dette feltet er å være en "katalysator" for industriell fremgang og suksess på tvers av hele batteriøkosystemet. Dette etterlever vi blant annet gjennom å:

 • Utføre forskning som gir konkurransefortrinn og bærekraftige løsninger for våre kunder og samfunnet som helhet.
 • Utgjøre en omfattende kunnskapsbase som er tilgjengelig for industri, beslutningstakere og akademia.

Les mer om vår forskning på batterier. 

Digitalisering

Digitale teknologier og digitale forretningsmodeller er en sentral del av samfunnsutviklingen. De er viktige for å løse både dagens og morgendagens utfordringer. ​Konsernsatsingen skal:

 • Sikre at samfunnet høster verdier av digitalisering.
 • Skape økt konkurransekraft i norsk industri.
 • Skape vekst i vår forskning på digitalisering.
 • Sikre SINTEFs relevans i et stadig mer digitalisert marked.

Les mer om vår forskning på digitalisering. 

EU-løft

Da EUs program Horisont 2020 ble erstattet av Horisont Europa fra 2021, økte vi ambisjonsnivået for vårt inngrep med EUs forsknings- og innovasjonsprosjekter. I 2019 lanserte SINTEF derfor en EU-strategi som sikter mot en dobling av vår EU-omsetning innen 2027.

Konsernsatsingen "EU-løft" skal være hovedbidragsyteren til å få iverksatt SINTEFs EU-strategi og nå det vedtatte målet.

Global bærekraftig utvikling

Lav- og mellominntektsland i det globale sør er de som virkelig risikerer å betale prisen for krisene verden nå står midt oppe i. De som har minst skyld for mange av krisene, er de som blir mest påvirket.

Med dette som bakteppe skal konsernsatsingen legge til rette for at SINTEF kan bidra enda mer til innovasjon og utvikling i lav- og mellominntektsland verden over.

Helse og velferd ​​​

Vi er forsknings- og innovasjonspartner for helsenæringen, kommune- og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og offentlig forvaltning. ​

Vi kombinerer teknologisk og samfunnsfaglige kompetanse. Slik bidrar vi til å skape bedre og mer sammenhengende helse- og velferdstjenester for pasientene, bedre helse i befolkningen, pluss økt effektivitet og produktivitet i helsetjenestene.

Satsingen involverer instituttene Community, Industri og Digital.

Les mer om vår forskning på helse og velferd.

Hydrogen

Våre nøkkelambisjoner for satsingen er:

 • Å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål.
 • Å bidra til at rent hydrogen blir en vesentlig del av løsningene i lavutslippssamfunnet.
 • Å underbygge og styrke Norges hydrogenstrategi, som ble lansert våren 2020.
 • Å etablere og opprettholde SINTEF som et ledende teknologi- og kompetansemiljø knyttet til de vesentlige elementer i hydrogenverdikjedene og samspillet mellom disse og hele energisystemer.​

Satsingen er et samarbeid mellom instituttene Energi, Industri og Ocean, men har relevans og interesse i samtlige av SINTEFs institutter.

Les mer om vår forskning på hydrogen.

Klimanøytrale og smarte byer

Satsingen skal bidra til bærekraftig utvikling ved å bidra til et samfunn som setter innbyggerne i sentrum og som tar i bruk ny teknologi, innovative metoder og samarbeid. ​​​​

Vårt marked er offentlige aktører i samspill med privat næringsliv.

Spesielt viktig er vårt bidrag til utvikling av en effektiv, innovativ og brukerorientert kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Les også: Slik lager vi klimanøytrale og smarte byer.


Manufacturing

Satsingen skal bidra til grønn og digital omstilling. Pluss bidra til å forme samfunnsutviklingen innenfor et område hvor det er viktig at flere muliggjørende teknologier spiller på lag.

Vi skal bidra til å oppfylle regjeringens visjon om at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. I tillegg skal vi støtte opp under reindustrialiseringen av Norge.

Mat og agrikultur

Satsingen skal:

 • Utvikle SINTEF som foretrukket partner for primærnæringene innen utvikling og bruk av teknologi og prosesser for bærekraftig produksjon, pluss håndtering og bearbeiding av produkter hele veien frem til markedet.​
 • Samarbeide med og bidra til utvikling av en utstyrsleverandørindustri i Norge på feltet agritech/foodtech .
 • Overføre kunnskap fra andre næringer for å skape nye løsninger for næringsmiddelindustrien og for foredling av råstoff fra skogen.

Gjennom dette skal vi bidra til etablering av arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.​

Les mer om vår forskning på mat og landbruk.

Mobilitet

Satsingen skal bidra til økt konkurransekraft og samfunnsnytte gjennom å utvikle bedre, billigere og mer bærekraftige mobilitetsløsninger for innbyggere og næringsliv.

Vi skal løse komplekse transportutfordringer, på tvers av faggrenser. I dette arbeidet er fem institutter involvert: Community, Digital, Energi, Industri og Ocean.

Les mer om vår forskning på mobilitet.

Naturmangfold og arealbruk

Satsingen retter søkelyset mot bevaring av naturmangfold og mot det komplekse og sammensatte forholdet mellom teknologi og natur.

SINTEF har "Teknologi for et bedre samfunn" som visjon. Det påligger oss å se samlet på klima, naturmangfold og arealbruk. Uten en slik tilnærming er det vanskelig å se for seg et bedre samfunn.

Les mer om vår forskning på naturmangfold.

Radikale klimapositive tiltak

FNs klimapanel peker på at det er nødvendig å fjerne CO2 som allerede finnes i atmosfæren og havet for å begrense den globale oppvarmingen og oppfylle målene i Paris-avtalen. Slik fjerning av karbon kaller vi klimapositive løsninger.  

Satsingen formulerer faglige hypoteser og forslag til arbeidsprogram for hvilke tiltak som vil være mest effektive, både for opptak og lagring. I dette inngår både fag- og markedsarbeid, samt å skape forståelse i samfunnet og i forskningspolitikken for hvorfor slike løsninger trengs.

Les mer om vår forskning på klimapositive løsninger og CO2-håndtering (CCS).

Se også: SINTEFs globale klimafond - forskning for en klimapositiv fremtid.

Samfunnssikkerhet

Satsingen skal bidra til et trygt og sikkert samfunn ved å kombinere naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kompetanse. Det hele i nært samarbeid med forvaltning og næringsliv.

Les mer om vår forskning på samfunn og sikkerhet.

Sirkulær økonomi

Vi har bare én planet. Men i dag forbruker og bruker nordmenn ressurser som om vi hadde tre.

En bærekraftig utvikling innen 2050 krever at samfunnet frikobler økonomisk vekst fra ressursbruk og klimagassutslipp. Det kan oppnås ved å gjøre økonomien mer sirkulær. Enkelt forklart: Ta vare på ressursene.

SINTEF er unikt posisjonert til å bli en nøkkelaktør i Norge på dette feltet. Vi kan kombinere kompetanse over et bredt spekter – fra materialer til verdikjedeoptimalisering, fra logistikk til forretningsmodeller og fra blokkjeder til oljer fra torskehoder.

Les mer om vår forskning på sirkulær økonomi.


Totalforsvar

Satsingen har tre formål:

 • Styrke innsatsen for nasjonal og europeisk sikkerhet
 • Bidra til bærekraftig omstilling også i innenfor forsvarssektoren
 • Håndtere utfordringene knyttet til forskning på feltet

 

Vind og sol

"Nok ren energi til en voksende befolkning, gjennom smart utnyttelse av sol og havvind". Det er visjonen bak denne satsingen.

Vi jobber innenfor tema som støtter opp under norsk leverandørindustri og utbyggere.​

Vi utvikler prosjekter i samarbeid med ledende industriaktører i Norge og internasjonalt. Her kobler vi aktører, sektorer og bransjer til hverandre for å oppnå gode resultater. ​

Les mer om vår forskning på havvind og solenergi.

Kontaktperson