Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2017


Kontaktperson

Et godt år gir grunnlag for nye satsinger

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (Foto: Geir Mogen)

 2017 ble et godt år for SINTEF. Vi har fortsatt styrket vår publisering og opplever faglige fremganger i svært mange sammenhenger. De nye forskningssentrene for miljøvennlig energi er kommet godt i gang, og sammen med kundene har vi gjort et stort løft for at prosjektet «Ocean Space Center» vil være godt satt opp for å forløse fremtidsmulighetene i de havbaserte næringene.

Vi opplever at kundene ser på SINTEF som en god partner i en tid der digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, nye materialer, avansert robotteknologi og nye forretningsmodeller har stor betydning for strategiske veivalg og evnen til å utvikle konkurransedyktige virksomheter og offentlige tjenester. I gjennomsnitt gir kundene SINTEFs innsats en score på over 4,5 på en skala der 5 er best.

SINTEFs økonomiske resultat ble det beste noensinne, etter flere vanskelige år som blant annet var preget av nedgang i aktivitet mot petroleumsindustrien. Siden 2014 er vår samlede omsetning knyttet til olje og gass redusert med vel 20 prosent. Vi har lyktes med å kompensere hele dette inntektstapet med økte inntekter på andre områder, som bygg og anlegg, havbruk, fornybar energi og prosessindustri. Med dette bidrar SINTEF til utvikling av et mer mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv i Norge.

Samtidig er det vår klare ambisjon å vokse igjen, også mot olje- og gassnæringen. For å sikre den langsiktigheten myndighetene og selskapene legger opp til, trenger aktørene på norsk sokkel alt SINTEF har å by på av kompetanse for å redusere sin miljøpåvirkning og fortsatt kutte kostnader. Vi skal også være en sterk pådriver i å ta frem konkurransedyktige alternativer til olje og gass, og vi samarbeider med kunder som har internasjonalt ledende posisjoner innen fornybar energi, energilagring og energieffektiv mobilitet, industri og samfunnsplanlegging.

De siste årene har vi redusert kostnadene vesentlig og gjennomført store organisasjonsendringer for å styrke evnen til å levere på vårt oppdrag. Dette har skjedd gjennom betydelig innsats fra ansatte i hele SINTEF, som det er grunn til å være stolt av.

Som stiftelse har SINTEF ingen eiere som tar utbytte av våre overskudd. Den andre siden av dette er at vi heller ikke har eiere som kan skyte inn kapital når vi trenger det. Vi må tjene og forvalte våre penger selv, og investere i ny forskning. Foran oss står store oppgaver som vil kreve innsats og kapital: Vi skal utvikle flerfaglige satsingsområder som er viktige for å omstille Norge, vi skal øke innsatsen på kommersialisering av forskningsresultater og vi skal bidra i campusutvikling med våre universitetspartnere i Trondheim og Oslo.

Samfunnet gjennomgår en kraftig omstilling, med større kraft og tempo enn noen gang. Det som tidligere var adskilte bransjer og sektorer, smelter nå sammen på nye måter gjennom teknologi og nye forretningsmodeller. Forståelse av samspillet mellom mennesker, teknologi og sikre samfunn er avgjørende. Ut fra vårt sterke faglige utgangspunkt arbeider vi nå hardt med å utvikle løsninger basert på flerfaglig kompetanse og SINTEFs evne og posisjon til å løfte industriell og politisk dialog med kunder og myndigheter.

Dette krever at vi greier å arbeide og møte våre kunder som «Ett SINTEF». Operasjonalisering av «Ett SINTEF» er hovedtema i den prosessen vi nå gjennomfører, som i løpet av 2018 skal resultere i en revidert strategi for SINTEF. Det gode resultatet i 2017 gir oss viktig drahjelp i dette arbeidet.

Alexandra Bech Gjørv

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Fig: Forskning og innovasjon for kunder over hele verden
Fig: Sju av ti medarbeidere er forskere

Glimt fra SINTEF-året

Skrap skal stille råstoffsult

Skrap skal stille råstoffsult

Kina har monopol på flere av råvarene i elbiler og mobiler. Nå skal Norge hjelpe EU med et mottrekk: gjenvinne stoffene fra skrap.

Lønnsomme nyvinninger i havvind

Lønnsomme nyvinninger i havvind

Åtte tekniske nyvinninger på havvind kan skape verdier for 50 milliarder kroner i form av kostkutt og produksjonsøkning. Grønt nyskapingsarbeid lønner seg.

Tel-Tek er nå en del av SINTEF

Tel-Tek er nå en del av SINTEF

Alle formaliteter er på plass og stiftelsen Tel-Tek i Porsgrunn er dermed fusjonert inn som en forskningsgruppe i SINTEF Materialer og kjemi.

Styrets årsberetning

Gruppebilde av SINTEFs styre
SINTEFs styre. Fra venstre: Ingrid Selseth, Grete Aspelund, Arne Birkeland, Vigdis Olden, Walter Qvam, Marit Reitan, Tor Grande, Mari Thjømøe ogOle Swang. Foto: Gorm K. Gaare

Styret er tilfreds med at SINTEF, etter flere år med svake resultater, i 2017 oppnådde en avkastning i tråd med målsetningen. Dette er et resultat av hardt arbeid og mange krevende prosesser for å omstille store deler av organisasjonen og effektivisere driften. Men det er også et resultat av at vi har lyktes med å kompensere omsetningsnedgang mot olje- og gassbransjen med vekst mot andre sektorer, særlig mot havbruk og fiskeri, energi og bygg og anlegg. En avkastning på dette nivået er nødvendig for at SINTEF skal kunne ligge i front, og evne å foreta nødvendige investeringer i laboratorier, vitenskapelig utstyr og kompetanseutvikling.

Samtidig har vi lyktes med en klar styrking av vitenskapelig publisering, og styret registrerer at tildelingene til SINTEF og SINTEFs kunder i utlysningene i Forskningsrådets næringsrettede programmer ved inngangen til 2018 ble god.

Nøkkeltall og komplett årsregnskap

Nøkkeltall: Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Nøkkeltall: Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Nøkkeltall: Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Nøkkeltall: Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Nøkkeltall: Likestilling
Nøkkeltall: Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

HMS har første prioritet i SINTEF. Det arbeides systematisk med å ivareta medarbeideres sikkerhet og arbeidsmiljø, et arbeidsmiljø som skal være trygt for medarbeiderne og som skal stimulere til trivsel og god helse. I SINTEF har vi godt samarbeid mellom medarbeidere og ledelse, noe som er av stor betydning for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

SINTEF er revidert opp mot tre standarder; ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og OHSAS 18001:2007 Styringssystemer for arbeidsmiljø. Sertifiseringen gjør at SINTEF jobber godt med forbedringsarbeid og systematikk og framstår enhetlig med høy kvalitet overfor våre kunder.

De overordnede mål for HMS-arbeidet er:

  • SINTEF skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
  • SINTEF skal ha null arbeidsrelatert sykefravær
  • SINTEF skal ha null skader, ulykker eller tap
  • SINTEF skal framstå som en bedrift med tydelig miljøprofil

Hele årsrapporten som pdf-fil