Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2019

Godt år i 2019 – usikkert for alle i 2020

2019 ble et godt år for SINTEF. Vi oppnådde en netto drifts-margin på 5,4 prosent, som er i tråd med vårt mål om minimum 5 prosent over tid. Vi hadde god vekst i vår omsetning, og ved inngangen til 2020 var ordrereserven god, med positiv utvikling i de fleste av SINTEFs markedsområder.

Dette lover i utgangspunktet godt for videre utvikling. Men tiden vi lever i er ikke normal, og den globale koronakrisen har skapt tilnærmet unntakstilstand i store deler av verden. Vi kjenner ennå ikke konsekvensene av dette, og det kan bli en meget tøff tid også for oss fremover. Men én ting er likevel sikker: Forskning og innovasjon blir enda viktigere for å utvikle og omstille næ-ringslivet og samfunnet videre når situasjonen er normalisert. Dette arbeidet må ikke stoppe opp i en krisetid. SINTEFs ambi-sjon er å bidra aktivt med vår kompetanse og forskning i denne krevende situasjonen. Men nå i april 2020 er det altså usikkert hvordan koronakrisen vil slå ut på SINTEFs egen aktivitet og resultater i året vi er inne i.

I mars 2019 vedtok SINTEFs styre en ny konsernstrategi. FNs 17 bærekraftsmål legges til grunn for vårt arbeid, og vi søker vekst-muligheter som understøtter disse. Jeg er glad for å kunne slå fast at vår nettoomsetning knyttet til forsknings- og innovasjons-aktiviteten vokste med hele 5,6 prosent i 2019, og med kraftigst vekst inn mot grønne, digitale satsinger. Ambisjonen er å være et verdensledende forskningsinstitutt, med en uavhengig, mar-kedsrettet profil og fremragende vitenskapelig nivå, som bidrar til gode samfunnsløsninger og konkurransekraft for våre kunder. For å styrke vår mulighet til å realisere strategien, har vi iverksatt en rekke tiltak som fremmer flerfagligheten ved samarbeid mellom ulike fagmiljøer på tvers i SINTEF. Flerfaglighet er en forutsetning for å skape gode løsninger på komplekse problem-stillinger. Med internasjonal spisskompetanse innenfor mange fagområder, har SINTEF store muligheter til å være med og utvikle fremtidens løsninger.

Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef

Portrett Alexandra Bech Gjørv Konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF (Foto: Geir Mogen / SINTEF

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Figur 2000 ansatte 75 nasjonaliteter 3600 kunder 4,5 av 5 kundetilfredshet 4600 prosjekter
Forskning og innovasjon for kunder over hele verden
Figur 75% forskere 11% ledelse og administrasjon 8% ingeniører 5% teknisk personell 59% av våre forskere har doktorgrad.
Over sju av ti medarbeidere er forskere

Glimt fra SINTEF-året 2019

Styrets årsrapport

2019 var et godt år for SINTEF.

Vi opplevde økt etterspørsel og fikk et godt resultat, i tråd med våre målsettinger. Medarbeiderne melder om sterk motivasjon, lagånd og fremtidstro, og kundene gir våre leveranser meget god tilbakemelding.

Nøkkeltall 2019

Fig: Finansieringskilder, Ansatte og Publikasjoner
Fig.: Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Fig.: Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Fig.: Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

HMS har første prioritet i SINTEF. Det betyr å sørge for et arbeidsmiljø som er trygt og som stimulerer til personlig utvikling, trivsel og god helse. Det arbeides systematisk med å ivareta medarbeideres sikkerhet og arbeidsmiljø, og vår HMS-standard skal være i samsvar med strategi, politikk og mål for HMS-området.

SINTEFs hovedstrategi definerer fire overordnede mål for HMS-arbeidet:

  • Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
  • Vi skal ha null arbeidsrelatert sykefravær
  • Vi skal ha null skader, ulykker og tap
  • Vi skal være en bedrift med en tydelig miljøprofil

Hele årsrapporten som pdf-fil