Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2015

Forord: Et krevende år

Portrett Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef

2015 ble et krevende år, også for SINTEF. Det går tydelig fram av tallene i denne årsrapporten.

Året ble et tilnærmet kriseår for viktige næringer i Norge. Dette har rammet mange av våre kunder, og har medført bortfall og forskyving av forskningsoppdrag, særlig innenfor olje og gass, energi og maritim.

SINTEF har heldigvis en sterk balanse og god likviditet. Det er godt å ha med seg i slike tider. Men inntjeningen fra løpende drift ble for svak i 2015, og det er ikke tilfredsstillende.

Vi trenger overskudd for å investere i laboratorier og ny forskning. Dette er en forutsetning for å levere det høye faglige nivået SINTEF er kjent for. I 2015 har hele organisasjonen jobbet intenst med kostnader, god drift, salg og tett kontakt med våre kunder.

Men vi har også investert for fremtiden. Et av årets høydepunkter var åpningen av SINTEF Energy Lab. Dette er et av Europas mest avanserte laboratorier i sitt slag, hvor vi utvikler fremtidens miljøvennlige energiløsninger.

Faglig ble 2015 et godt år, med gode tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere. Et høydepunkt er at vi lyktes med å bygge sterke kundekonsortier og vant frem i hard konkurranse om ni nyopprettede Sentere for forskningsdrevet innovasjon. Dette er store og langsiktige satsinger fra Forskningsrådets side for å styrke innovasjon, i nært samarbeid mellom næringsliv og ledende forskningsmiljøer.

Som ny leder ser jeg at SINTEF, med våre tverrfaglige spisskompetansemiljøer og brede kontakt med norsk nærings- og samfunnsliv, både har en mulighet og en forpliktelse til å bidra sterkt til den nødvendige omstillingen av norsk økonomi. Digitalisering, re-industrialisering og behovet for et grønt skiftet er sentrale stikkord og drivkrefter. Først da kan vi leve opp til vår visjon om teknologi for et bedre samfunn.

Jeg gleder jeg meg til dette arbeidet.

Signatur Alexandra Bech Gjørv
Alexandra Bech Gjørv

Glimt fra SINTEF-året 2015

Styrets årsberetning for 2015

Oppdrettsmerder på sjøen

SINTEF er et allmennyttig forskningsinstitutt, organisert som en stiftelse med datterselskaper. Gjennom fremragende løsningsorientert forskning og kunnskapsproduksjon skaper SINTEF betydelige verdier for norske og internasjonale kunder, offentlig forvaltning og hele samfunnet.

Nøkkeltall og komplett årsregnskap

Figur Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Figur Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Figur Likestilling
Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

I SINTEF har HMS øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all SINTEF-relatert virksomhet i inn- og utland. SINTEF skal tilfredsstille lovkrav og andre krav og gjennom god ledelse sikre en kontinuerlig forbedring.