Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Gemini-samarbeidet

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Gemini-senter

Gemini-senter er en arena for å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

Se etablerte Geminisentre her.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen internasjonalt fremragende sammen.

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. 

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007, og NTNU Samfunnsforskning i 2019. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse og gjort gjeldende fra 2018.

Gemini-senteret kan ha flere formål: 

 • Partnerne går sammen for å utvikle nye fagområder.
 • Partnerne ønsker å adressere store, tverrfaglige samfunnsutfordringer. 
 • Partnerne bruker konseptet som en plattform for å utvikle SFI/FME/EU-søknader.
 • Partnerne bruker konseptet for å koordinere felles aktiviteter og laboratorier.

Felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor i form av nettverkspleie og utadrettede seminarer, kan være et tilleggsmotiv for alle Gemini-sentrene.

Slik går du frem for å søke

Det er ingen stor kunst å bli et Gemini-senter, så lenge partnerne er motivert for det og er enige om formålet. Det må følgelig komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål. 

I tillegg må opprettelsen av senteret være strategisk forankret i linjeledelsen. Rent formelt skal linjelederne signere på søknaden og har et særlig ansvar for å forankre senteret strategisk. Søknaden skal også være godkjent på dekan/direktør-nivå. 

Søknaden skal rettes til relevant institusjonsledelse; dvs NTNU, UiO, SINTEF, St. Olav og/eller NTNU Samfunnsforskning. Det åpnes for søknader to ganger i året. Oppnevnelsen skjer under SINTEFs Rådsmiddag i april og november.

Søknadsfrister:

Vår: 15. mars.
Høst: 15. oktober.

Gemini-senteret oppnevnes for fire år. Etter den tid kan det søkes om re-oppnevning for fire nye år. Det krever i så fall at partnerne kan vise til gode resultater fra første periode, og at de kommer opp med nye mål for samarbeidet i den neste.

Økonomi

Gemini-senteret får 100.000 kroner til rådighet hvert år for dekning av direkte kostnader. Pengene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse. Senteret rapporterer på bruken av midlene gjennom årsrapporten.

Senterledelsen skal også kunne benytte strategiske ressurser til utøvelsen av funksjonen. Det gjelder både timer og ressurser for øvrig. Dette må avtales med linjeledelsen.

Detaljert informasjon om økonomi og rutiner ligger i policy-dokumentet.

Årsrapport

Alle Gemini-sentre skal utarbeide en årsrapport. Rapporten skal primært beskrive fremdrift i forhold til senterets mål og milepæler, samt revisjon av strategiplanen. Rapporten sendes koordinatoren for Gemini-sentrene i tillegg til egen linjeledelse innen 15. februar. Avsender for årsrapporten skal være Gemini-senterets styre.

Styre og koordinator

Gemini-ordningen ledes av et styre med representanter fra NTNU, SINTEF og Univ. i Oslo. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte og videreutvikle Gemini-samarbeidet. 

Koordinatoren har det daglige ansvaret for å følge opp sentrene, og møter senterledelsen en gang i året for å diskutere resultater og fremdrift. Møtet skal finne sted i vårsemesteret, og tar utgangspunkt i senterets årsrapport.

Koordinatorer for Gemini-sentrene er (senior prosjektleder i SINTEF) og (forskningsdirektør i SINTEF)

Styret består av

 • Ingelin Steinsland (Leder)

  Ingelin Steinsland (Leder)

  Professor, prodekan for forskning NTNU
  92663096
 • Vebjørn Bakken

  Vebjørn Bakken

  Direktør for energi Universitetet i Oslo
  45458107
 • Ragnar Fagerberg

  Ragnar Fagerberg

  Forskningsleder SINTEF Industri
 • Karl Henning Halse

  Karl Henning Halse

  Førsteamanuensis NTNU
  95227613
 • Line Melby

  Line Melby

  Forskningsleder SINTEF Digital

Koordinatorer

Etablerte Geminisenter

Batterier 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU NV, SINTEF Energi og SINTEF Industri

Gå til nettside.

Bærekraftig havbruk

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: NTNU AD, NTNU HF, NTNU IE, NTNU IV, NTNU NV, NTNU SU, NTNU ØK, NTNU Samfunnsforskning, SINTEF Ocean

Gå til nettside.

COmputational multi-Scale materials societY (COSY)

Funksjonstid: 2023-2027

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industry, UiO MatNat

CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage (CEORS)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

Gå til nettside

CO2 Impact

Funksjonstid: 2019-2023

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

Gå til nettside.

Deep Sea Mining

Funksjonstid: 2023-2027

Partnere: NTNU HF, NTNU IV, NTNU NV, NTNU ØK, NTNU Vitenskapsmuseet, SINTEF Industry, SINTEF Ocean, UiO JF

Digital Technologies for Rehabilitation

Funksjonstid: 2023-2027

Partnere: NTNU MH, SINTEF Digital, UiO MF, St. Olavs Hospital - Medisinsk Klinikk

Digital Transformation Management

Funksjonstid: 2019 – 2027

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Digitalisering og automatisering av fremtidens veitransport

Funksjonstid: 2021-2025

Partnere: NTNU IE, NTNU AD, SINTEF Community og SINTEF Digital

Drugging the Brain

Funksjonstid: 2023 – 2027

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Industri, UiO MF

E-helse

Funksjonstid: 2023 – 2027

Partnere: NTNU MH, SINTEF Digital, UiO MF

Gå til nettside

Elektrisk energi og energisystemer 

Funksjonstid: 2004 – 2026

Partnere: SINTEF Energi og NTNU IE

Gå til nettside.

Extended Realities (XR)

Funksjonstid: 2019 – 2027

Partnere: NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community

Gå til nettside.

Fysikalsk metallurgi (FysMet)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing

Gå til nettside.

Global Impact

Funksjonstid: 2023-2027

Partnere: NTNU AD, NTNU SU, NTNU ØK, NTNU IV, NTNU MH, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi, SINTEF Industry, SINTEF Ocean

Grønn Luftfart

Funksjonstid: 2021-2025

Partnere: NTNU IE, SINTEF Energi og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Helse og klima

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: NTNU, SINTEF Ocean og SINTEF Digital

Gå til nettside

Helsefremmende arkitektur og omgivelser

Funksjonstid: 2019 – 2027

Partnere: NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

Gå til nettside.

Human Centred Manufacturing

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: NTNU ØK, SINTEF Digital, SINTEF Manufacturing

Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien (HyProS)

Funksjonstid: 2018 - 2026

Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri

Gå til nettside

Inkluderende skole og oppvekst (OppInk)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU Samfunnsforskning, NTNU MH, NTNU SU og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Internet of Things (IoT)

Funksjonstid: 2017 – 2024

Partnere: NTNU IE , SINTEF Digital og UiO MatNat

Gå til nettside.

 

InTRaCC

Funksjonstid: 2023 – 2027

Partnere: NTNU MH, SINTEF Industri, UiO MF, St. Olavs hospital

Gå til nettside.

Kinetikk og katalyse (KinCat)

Funksjonstid: 2007 – 2027

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

Gå til nettside.

Klimatilpasning i det bygde miljø

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: SINTEF og NTNU

Nettside

Kundetilpasset produksjon

Funksjonstid: 2023 – 2027

Partnere: NTNU IV, SINTEF Digital

Gå til nettside

Marin konstruksjonsteknikk

Funksjonstid: 2003 – 2024

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IV 

Gå til nettside.

Maritim kommunikasjon

Funksjonstid: 2012 – 2026

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Ocean, NTNU IE, NTNU IV og UiO MatNat

Gå til nettside.

Maritim logistikk

Funksjonstid: 2012 – 2026

Partnere: SINTEF Ocean, SINTEF Digital, NTNU IV og NTNU ØK

Gå til nettside.

Medical Imaging Research and AI (MIRA) 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: St. Olavs Hospital, NTNU MH, NTNU IE og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Metallforming

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri, SINTEF Manufacturing

MiMaC

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri

NTNU and SINTEF Brussels Office 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU og SINTEF

Gå til nettside.

Nye sensorer, nye bilder og nye anvendelser 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: UiO MatNat og SINTEF Digital

Quantum Computing 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU IE, NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Resilient Critical Infrastructures and Societies (Resilience)

Funksjonstid: 2019 – 2027

Partnere: NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

Gå til nettside.

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

Funksjonstid: 2007 – 2027

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH og NTNU Samfunnsforskning

Gå til nettside.

ROBOTICS

Funksjonstid: 2017– 2024

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IE

Gå til nettside.

Post-Growth Futures

Funksjonstid: 2023 – 2027

Partnere: NTNU HF, NTNU SU, NTNU Samfunnsforskning, UiO-Senter for utvikling og miljø, SINTEF Community, SINTEF Ocean og SINTEF Industri

Gå til nettside.

Smart, Safe and Sustainable Health Care (S3CARE)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community and St. Olavs Hospital

Gå til nettside

Småsatellitter

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: NTNU IE, NTNU IV, SINTEF Digital, SINTEF Ocean, UiO MatNat

Solceller

Funksjonstid: 2005 – 2026

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

Sustainability transitions

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU HF, UiO SV og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Systemutvikling

Funksjonstid: 2018 -2026

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Tech Well 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: UiO MatNat, UiO HF og SINTEF Digital

Gå til nettside.

Termisk energilagring

Funksjonstid: 2022-2026

Partnere: SINTEF Energi, SINTEF Industri, SINTEF Ocean, NTNU IV og NTNU NV

Gå til nettside.

Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities

Funksjonstid: 2021 – 2025

Partnere: NTNU AD, NTNU ØK, NTNU SU, NTNU IE, NTNU NV, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund

Transmisjonselektromikroskopi (TEM)

Funksjonstid: 2005 – 2026

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

Gå til nettside.

Tribologi 

Funksjonstid: 2004 – 2026

Partnere: SINTEF Industri og NTNU IV

Gå til nettside.

Tunnelteknologi 2.0

Funksjonstid: 2021 – 2025

Partnere: NTNU IV og SINTEF Community

Gå til nettside

Vannkraftoptimering

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi

Gå til nettside.

Økonomisk analyse og modellering

Funksjonstid: 2019 – 2027

Partnere: NTNU ØK og SINTEF Industri

Gå til nettside.