Bakgrunn og Visjon

Med et begrenset ressursgrunnlag har verdenssamfunnet ved FN et mål om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.  Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når man utvikler varer og tjenester. FN sin ambisjon er at dette skal føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker.  

I dette bildet ser vi at beslutninger om rammebetingelser, infrastruktur, teknologi- og produksjon har vesentlig større kompleksitet enn tidligere.  Anvendelse av avanserte modeller som kombinerer økonomi og teknologi vil spille en viktig rolle for å finne de mest gunstige kommersielle, økonomiske og miljømessige løsningene.

Geminisenteret er opprettet for å svare ut disse samfunnsutfordringene, inspirere studenter med faglig tyngde og virkelige case, og bidra overfor myndigheter, næringsliv for at FN sine 17 bærekraftsmålene kan nås.

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes

Markeder og utfordringer

Det markedsmessige nedslagsfeltet for Gemini-senteret er stort, og fokusområdene er i tråd med NTNU og SINTEF sine strategiske prioriteringer. Vi utvikler modeller og kunnskap som adresserer ulike problestillinger på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

  • Energisystemer og energipolitikk
  • Nullutslipps-teknologier - Sol/Vind/Hydrogen/CCS
  • Prosessindustri - verdikjedeoptimering 
  • Sirkulær økonomi
  • Helsetjenester: pasientflyt, design og tjenestekapasitet

Senteret vil forvalte og utvikle modeller og analyser som basere seg på et helhetlig systemperspektiv som hensyntar: 

  • Økonomi, marked og forretningsmodeller
  • Teknologivalg, kostnader og miljøpåvirkning
  • Logistikk og produksjonsbeslutninger
  • Regulatorisk rammeverk og håndtering av usikkerhet