Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Industriell økonomi og verdikjeder

Vårt mål er å gi aktører i privat og offentlig sektor gode verktøy og metoder for å ta rasjonelle beslutninger.

Kontaktperson

Vi utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle beslutninger. Vi bruker et systemperspektiv når vi modellerer, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.

Modellene og analysene brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging av sentrale aktører. Vi kobler modeller, og kombinerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, teknisk kompetanse og operasjonsanalyse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere. En viktig del av analysene og modellene er også verdsetting av fleksibilitet og realopsjoner.

Medarbeidere i forskningsgruppe Verdikjeder og optimering

Ekspertise

Bedriftsøkonomi

Vi benytter kvantitative metoder og modeller for å gjennomføre økonomisk analyse på en rekke områder. Modellene benyttes til analyse på ulike horisonter, fra investeringsanalyse til kortsiktig lønnsomhetsanalyse. Vi har fokus på håndtering av...

Beslutningsstøttesystemer

Vi har lang erfaring i å utvikle sektortilpassete beslutningsstøttesystemer for helhetlig optimal ressursutnyttelse i forvaltning og industri. Dette kan være både operasjonell og strategisk beslutningsstøtte.

Bærekraftsanalyse

Vi utvikler kvantitative og kvalitative modeller og metoder for å vurdere og analysere samfunnsmessige virkninger av teknologiske, industrielle og økonomiske endringer på FNs bærekraftsmål.

Data-analyse

Data-analyse består i å få innsikt i en prosess ved å trekke ut informasjon fra data i ulike former, både strukturert og ustrukturert. Vi har ekspertise til å ta denne informasjonen videre ut i forbedret planlegging og beslutningstaking.

Håndtering av usikkerhet

I de fleste situasjoner inneholder prosessen som skal optimeres noen usikre parametre. Disse må tas hensyn til, for å minimere konsekvenser usikkerheten ellers ville hatt for resultatene. For dette må vi først modellere usikkerheten, så den kan blir...

Optimering

Målet med optimering er å forbedre prosesser, i henhold til gitte kriterier. Det innebærer at vi først lager en matematisk modell av prosessen, for så å bruke spesielle matematiske metoder til å finne den optimale måten å styre prosessen på.

Forskningsområder

Bioøkonomi

Bioøkonomi

Vi utvikler modeller for beslutningsstøtte for ulike aktører innen bioøkonomien, basert på metoder fra optimering og koblet med innsikt fra fagdisipliner som økonomi, prosessteknologi, logistikk, miljøfag eller samfunnsforskning.

Smart og grønn industri

Smart og grønn industri

Vår kompetanse på optimering og beslutningsstøtte bidrar til å realisere potensiale i framtidas fabrikker og industri, som vil være preget av bruk av data, cyber-fysiske system og Tingenes Internett.

Helse

Helse

Helsesektoren har stort potensial for å utnytte knappe ressurser på en bedre måte, mens helsetjenester etterspørres i stadig større grad. Vi bidrar til bedre behandling og ressursutnyttelse gjennom vår ekspertise i dataanalyse og datadrevet...

Energisystemer

Energisystemer

Vi bidrar til å sikre et moderne, bærekraftig og grønnere energisystem for framtida. Vi skaper og anvender modellene for å håndtere usikkerhet, lønnsomhet, utslipp og andre sider ved energisystemet, slik at myndighetene og industrien kan planlegge og...

Prosjekter

SOPJI - Sosio-økonomisk optimal prising av jernbaneinfrastruktur

SOPJI - Sosio-økonomisk optimal prising av jernbaneinfrastruktur

Start:
Slutt:

Prosjektet utvikler optimeringsmodeller og verktøy for mer effektiv utnyttelse av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Et system med avgifter og tilskudd som differensieres etter tid og strekning kan benyttes til å styre trafikkflyten og utjevne...

Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge

Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge

Start:
Slutt:

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av kaier tilknyttet skognæringen. Målet er å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som transporteres på skip i Kyst-Norge. Prosjektet vil også...