Til hovedinnhold
Norsk English

Havrommet


Fagområder innen havrommet

Akustikk

Akustikk

Lyd omgir oss hele tiden og påvirker vår trivsel og opplevelse av omgivelsene, vår evne til kommunikasjon og konsentrasjon i forskjellige aktiviteter.

Boring og brønn

Boring og brønn

SINTEF kombinerer teoretisk arbeid med laboratorieeksperimenter og felterfaring, og fokuserer på å gjøre resultatene fra arbeidet tilgjengelige for operasjonelle team, for å bidra til raskere, sikrere og billigere bore- og brønnoperasjoner, samtidig...

Bølgekraft

Bølgekraft

Forskning på bølgeenergi bidrar til å utnytte bølgeenergi til elektrisitetsproduksjon eller andre nytteformål.

Feltavvikling

Feltavvikling

Alle brønner som bores må en gang plugges permanent og forlates. Tett plugging er viktig for å unngå miljøskader på lang sikt. Med dagens teknologi er brønnplugging vanskelig, dyrt og tidkrevende.

Fiskeri

Fiskeri

Et effektivt, selektivt og bærekraftig fiskeri sikrer at marine ressurser kan utnyttes både i dag og i morgen.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70 prosent av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Havbruk

Havbruk

I SINTEF jobber vi tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer for å forstå næringens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling.

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Kystinfrastruktur

Kystinfrastruktur

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står overfor. Dagens og fremtidens kystkonstruksjoner er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

Leteteknologi

Leteteknologi

Ved hjelp av ekspertise innen fagene geologi og geofysikk samt egenutviklet programvare, er vi i stand til å modellerer alle elementene i et leteområde. Dette inkluderer kildebergarter, migrering av hydrokarboner, olje-/gassfeller og takbergarter...

Maritim transport

Maritim transport

Globalisering, befolkningsvekst og bedre levestandard, gir stadig økende verdenshandel og transportbehov. Maritim transport er den mest energieffektive transportformen, og står for 80 % av verdens varefrakt. Norge er en av de ledende maritime...

Marint miljø

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Naturmangfold

Naturmangfold

Hver dag blir naturmangfoldet truet av ulike menneskeskapte faktorer, men vi er likevel nødt til å drive innovasjon videre og utvikle nye løsninger for å motvirke klimaendringene.

Nye biomarine ressurser

Nye biomarine ressurser

Nye måter å ta i bruk biomarine ressurser på kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. I SINTEF utvikler vi muliggjørende teknologier for industriell utnyttelse av nye biomarine ressurser.

Produksjon av olje og gass

Produksjon av olje og gass

Produksjon fra nye felt møter stadig mer krevende forhold: Større havdyp, lengre unna eksisterende infrastruktur og værharde strøk. Eksisterende felt har også sammensatte problemstillinger, med økende vannmengder og fallende trykk. SINTEF setter...

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Sjømatprosessering

Sjømatprosessering

Norge er en av verdens fremste sjømatnasjoner, og maten vi produserer skal være sunn og trygg å spise. SINTEF setter sammen løsningsorienterte og tverrfaglige team med erfaring fra både forskning og industri for å løse problemstillinger og bidra til...

Transport av olje og gass

Transport av olje og gass

Verdensrekorden for flerfase transport er 143 km – fra Snøhvit til Melkøya. Fremtidens flerfase transport vil foregå over mye lengre avstander enn dette. For å få til energieffektive "fri flyt"-løsninger, må fysikere og kjemikere jobbe tett sammen...

Økt utvinning

Økt utvinning

Omtrent halvparten av oljen i kjente felt på norsk sokkel er nå produsert, og det blir stadig vanskeligere å finne nye felt. Et godt alternativ er å finne måter å utvinne gjenværende kjent olje, også kalt økt oljeutvinning (EOR). SINTEFs forskning på...