Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden

Siden 1950 har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt.

Vi skaper innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Ekspertise og spisskompetanse

FoU-partner for næringsliv og forvaltning

Vi bidrar til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

I 2019 utførte SINTEF 4600 prosjekter for 3600 kunder. Våre forskningsprosjekter krever ofte bred flerfaglig kompetanse. Med vår store faglige bredde, kan vi sette sammen team av eksperter fra hele SINTEF som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.

Våre kunder skal oppleve:

 • God prosjektgjennomføring og økonomistyring
 • Aktiv og god dialog
 • Godt HMS-arbeid
 • Høy faglig kvalitet og integritet
 • At vi ivaretar deres intellektuelle rettigheter på en profesjonell måte

Vi samarbeider aktivt med myndigheter og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for våre kunder.

Vi skaper nye bedrifter

SINTEF TTO ble kåret til årets investor i Norge i 2015. (Foto: Astrid Bjerke Lund, Oslotech)

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsoppdrag. Dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter, basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten.

Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Teknologibedrifter med utspring fra SINTEF hadde i 2016 1500 ansatte og en samlet omsetning på nærmere fire milliarder kroner.

Laboratorie- og testanlegg

Vi tilbyr verdensledende laboratorie- og testfasiliteter innenfor en stor bredde av teknologiområder. Våre avanserte laboratorier spenner fra utvikling av mikroelektronikk og studier på nanonivå, til verdens største laboratorium for flerfasetransport av olje og gass, og det største havlaboratoriet i verden.

Flyfoto SINTEF Flerfaselaboratorium
Foto: TYD
Modellforsøk i Skipsmodelltanken
Foto: Ludvig Killingberg/SINTEF
Foto: Lars Geir Whist Tvedt/SINTEF

Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse

 • Industri og næringsliv (Norge og internasjonalt) 47 %
 • Oppdrag for offentlig forvaltning 10 %
 • EU 7 %
 • Prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd 23 %
 • Grunnbevilgninger fra Norges forskningsråd 7 %
 • Andre inntekter 6 %

Vi investerer i ny forskning

SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Investeringer i vitenskapelig utstyr og bygninger
SINTEF Energy Lab
170 millioner kroner ble investert i SINTEF Energy Lab i 2014 og 2015.

Tre av fire medarbeidere er forskere

 • 71 % forskere (56 % av våre forskere har doktorgrad)
 • 13 % ledelse og administrasjon
 • 9 % ingeniører
 • 7 % teknisk personell

Totalt 2000 medarbeidere.

Jobbe i SINTEF

Tett samarbeid skaper innovasjon og høy faglig kvalitet

SINTEF ble etablert i 1950 av NTH, som i dag er en del av NTNU. Gjennom egen vekst og sammenslåing med andre institutter, har vi utviklet oss til å bli et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.

 • 1950: SINTEF etablert av NTH
 • 1985: MARINTEK og IKU (Institutt for Kontinentalundersøkelser)
 • 1986: EFI - Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt
 • 1987: SINTEF TTO
 • 1993: SI (Senter for industriforskning) blir en del av SINTEF
 • 1999: SINTEF Fiskeri og havbruk
 • 2006: SINTEF Byggforsk
 • 2017: SINTEF Ocean
 • 2018: SINTEF Industri

Høy vitenskapelig kvalitet

Høy vitenskapelig kvalitet kombinert med anvendelse av forskningsresultater er basis for SINTEFs virksomhet.

For å tilføre samfunnet og våre kunder verdi og innovasjon, må våre forskere være i den internasjonale forskningsfronten. Vitenskapelig kvalitet dokumenteres gjennom vitenskapelig publisering og siteringer.

Antall vitenskapelige publikasjoner
(Kilde: CRIStin)

Universitetssamarbeidet

SINTEF har et partnerskap med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er en sentral del av det norske forskningssystemet som har skapt betydelig innovasjon i norsk industri og samfunnsliv. Samarbeidet omfatter blant annet utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr. Personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU. Samarbeidet omfatter også nærmere 30 langsiktige forskningssentre og deling av omkring 200 laboratorier. Vi samarbeider i tillegg med Universitetet i Oslo og andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Medarbeidere fra 75 nasjoner - Kunder fra 60 land

Kart som viser SINTEFs plassering i Brussel

Vårt samarbeid med forskningsaktører i Europa er omfattende. SINTEF har kontor i Brussel og er den klart største norske deltakeren i EUs forskningsprogrammer. Dette bidrar til at vi ligger i front internasjonalt innenfor flere viktige fagfelt.

Organisering og lokalisering

SINTEF er organisert som et konsern med seks forskningsinstitutter. I tillegg kommer SINTEF Holding, som forvalter eierskap i oppstartbedrifter og andre virksomheter.

SINTEF er lokalisert i Trondheim (1.300 ansatte) og i Oslo (400 ansatte). Øvrige ansatte er fordelt på kontorer og datterselskaper i Bergen, Tromsø, Ålesund, Raufoss, Mo i Rana, Porsgrunn, Brussel og Hirtshals (Danmark). SINTEF har også en forskningsstasjon på Svalbard.

Regional tilstedeværelse er en del av vår strategi

Nærhet til våre kunder er viktig for oss - derfor er vi representert i de fleste landsdeler. Uansett hvor i Norge våre oppdragsgivere har sin base, får de tilgang til eksperter fra hele SINTEF.

SINTEF er sertifisert

 • SINTEF har et styringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Styringssystemet er sertifisert av DNV.
 • SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte.
 • Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.

HMS og etikk står øverst på vår agenda

 • SINTEF har høye standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar.
 • HMS-standarder og etiske retningslinjer knyttet til forskning, forretningsdrift og relasjoner forplikter alle ansatte.
 • Alle leverandører må undertegne erklæring om HMS, forretningsetikk og samfunnsanvar ved inngåelse av avtaler.
 • Vi har eget etikkombud og etisk råd.
 • SINTEF er medlem av Transparency International og UN Global Compact.
HMS

HMS

I SINTEF har HMS øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn.

Kontaktskjema

Emne:
Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.
 1. Gjelder henvendelsen bygningstekniske spørsmål, kan du lese mer om dette her.
 2. Gjelder henvendelsen spørsmål om ledige stillinger, sommerjobber, oppgaveskriving, lærlingeplasser og internships finner du kontaktinformasjon her.

 

Kontaktinformasjon til våre institutter:

 • SINTEF Community (www)
 • SINTEF Digital () (www)
 • SINTEF Energi () (www)
 • SINTEF Industri () (www)
 • SINTEF Ocean () (www)
 • SINTEF Manufacturing () (www)