Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Vedtekter for Stiftelsen SINTEF

Godkjent av SINTEFs Råd 29. november 2017. Gyldig fra 2. februar 2018.

Disse vedtektene erstatter organisasjonens opprinnelige vedtekter som ble vedtatt av NTHs professorråd 26. januar 1950, revidert av SINTEFs representantskap 31. mars 1950, 6. februar 1953,24. november 1961, 23. april 1971, 2. februar 1976 og av SINTEFs råd 10. desember 1980, 9. desember 1992, 28. april 1993, 18. desember 1995, 20. april 1999, 26. januar 2000, 18. april 2007 og 29. november 2017.

Nåværende ordlyd ble godkjent av Stiftelsestilsynet 2. februar 2018.

I disse vedtekters tekst er benyttet følgende betegnelser:

 • SINTEF: Stiftelsen SINTEF
 • NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NTH: Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole

 


 

§ 1 Foretaksnavn, opprettelse og forretningskommune 

Stiftelsens navn er Stiftelsen SINTEF. Stiftelsen er opprettet av NTHs professorråd den 26. januar 1950 under navnet Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole.

SINTEF er morforetak i SINTEF-konsernet. SINTEF-konsernet består av SINTEF og foretak hvor SINTEF til enhver tid innehar eiermajoriteten.

SINTEF har sitt sete i Trondheim.

§ 2 Formål og grunnkapital

Stiftelsen SINTEF er en allmennyttig forskningsstiftelse. Den har som formål å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi (herunder også bygg- og anleggsfag), og helse- og samfunnsfag i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, nedenfor kalt NTNU. Formålet realiseres gjennom oppbygging av egen kompetanse på høyeste nivå og et tett samvirke med NTNU, og i samarbeid med næringsliv, forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

SINTEF har ikke erverv til formål. Stiftelsen kan delta i forskningsforetak som ikke har erverv til formål og i foretak som i hovedsak er basert på SINTEF-konsernets forskningsresultater.

SINTEFs grunnkapital er NOK 71,35 millioner.

§ 3 SINTEFs organer

Styret er SINTEFs øverste organ og utøver som konsernstyre stiftelsens eierinteresser i hel- og deleide datterselskaper. I tillegg har SINTEF et råd (”Rådet”) og en valgkomité.

Daglig leder står for den daglige ledelse av virksomheten.

§ 4 Styret: Sammensetning og valg

1. Styret skal ha 9 medlemmer.

2. Av styrets medlemmer skal 2 med 1 varamedlem ha hovedstilling ved NTNU og 4 med 2 varamedlem skal være fra næringslivet eller den offentlige forvaltning. Medlemmene utpekes av Rådet, som også utpeker styrets leder og nestleder.

3. Alle valg gjelder for 2 år ad gangen, med adgang til gjenvalg 2 ganger. For styrets leder kan dette fravikes for ett ekstra gjenvalg.

4. 3 av styrets medlemmer skal være fast ansatte i SINTEF-konsernet og velges etter bestemmelsene om ansattes representanter i Stiftelsesloven.

§ 5 Styret: Ansvar og vedtaksførhet

1. Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten i SINTEF og SINTEF-konsernet.

2. Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen inklusive styreleder eller nestleder er til stede eller deltar i styrebehandlingen. En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for.

§ 6 Rådet: Sammensetning og valg 

1. SINTEFs råd består av 28 medlemmer.

 • Av disse skal 25 oppnevnes av NTNUs styre:
 • 11 medlemmer, inkludert NTNUs rektor, med 4 varamedlemmer, skal ha hovedstilling ved NTNU. Disse fordeles slik at alle fakulteter som har avtalefestet samarbeid med SINTEF, er representert i rådet,
 • 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo,
 • 3 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon,
 • 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge,
 • 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening,
 • 5 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra SINTEFs styre.

I tillegg skal 3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i SINTEF-konsernet.

2. Funksjonstiden for rådets medlemmer er 4 år. Det er adgang til gjenoppnevning/gjenvalg, men med begrensning til 8 års sammenhengende funksjon. Regelen om maksimal funksjonstid gjelder ikke der rektor i annen egenskap har vært medlem av rådet.

3. Styret ved NTNU oppnevner ordfører og varaordfører i Rådet, blant Rådets medlemmer.

§ 7 Rådet: Ansvar og vedtaksførhet 

1. Rådet skal føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes i samsvar med vedtektene og rådets egne beslutninger, og det skal være styrets rådgiver.

Rådet holder møter minst to ganger i året. For øvrig innkalles til møte i Rådet når ordføreren finner det nødvendig, eller når minst 5 av dets medlemmer forlanger det. Innkalling skjer normalt med minst 14 dagers varsel.

Rådets møter ledes av ordfører eller varaordfører i dennes fravær. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer inklusive ordfører eller varaordfører er til stede. Med mindre noe annet følger av uttrykkelig bestemmelse i vedtektene krever en beslutning at flertallet av de rådsmedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. I de tilfeller hvor vedtektene stiller krav om 2/3 flertall, beregnes flertallet ut fra de medlemmer som deltar i behandlingen av en sak, med mindre noe annet følger av uttrykkelig bestemmelse.

2. Rådet har følgende oppgaver:

 • Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer med varamedlemmer slik som angitt i    § 4 nr 2. Rådet kan med 2/3 flertall avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelseslovens    § 29 annet ledd er oppfylt. Nytt styremedlem skal da velges i samsvar med § 4 nr 2,
 • Gi råd til styret om større utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger av virksomheten, spesielt slike som berører større personalgrupper, som krever større investeringer eller antas å medføre særlig økonomisk risiko,
 • Gi råd til styret i spørsmål om strategi og utviklingsplaner,
 • Få seg forelagt til orientering styrets driftsplaner for den følgende planperiode og eventuelt avgi uttalelse overfor styret om dette,
 • Få seg forelagt årsregnskapet for stiftelsen og konsernet til orientering,
 • Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer,
 • Velge stiftelsens revisor,
 • Velge medlemmer til valgkomiteen,
 • Beslutte omdanning av stiftelsen i henhold til styrets forslag.

§ 8 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal forberede valg av de styremedlemmer som skal utpekes av Rådet etter     § 4 nr 2. Valgkomiteens forslag skal følge saksdokumentene til Rådets møte.

Valgkomiteen består av 3 av Rådets medlemmer. Rådets ordfører er valgkomiteens leder. Medlemmene velges av Rådet for 2 år, dog ikke ut over funksjonstiden i Rådet. Det er anledning til gjenvalg 2 ganger.

Rådet kan utarbeide nærmere instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 9 Daglig leder

SINTEF skal ha en daglig leder som skal ha det ansvar og den myndighet som følger av stiftelseslovens regler og de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder deltar i Styrets og Rådets møter. Daglig leder er konsernsjef i SINTEF-konsernet.

§ 10 Vedtektsendringer

Beslutning om å endre vedtektene fattes av Rådet i henhold til forslag fra styret med 2/3 flertall. Styret skal innhente uttalelse fra NTNU. Vedtektsendringer skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

§ 11 Oppløsning

1. Beslutning om oppløsning treffes av Rådet når minst 2/3 av samtlige medlemmer i Rådet stemmer for dette, og det foreligger en innstilling fra styret som anbefaler oppløsning.
Styret skal på forhånd innhente uttalelse fra NTNU og slike organer som i henhold til lov eller avtale har rett til å uttale seg. Beslutning om oppløsning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

2. Ved oppløsning skal SINTEFs eiendeler - etter at forpliktelsene er dekket – fordeles på institusjoner ved eller utenfor NTNU, som kan videreføre anvendt forskning og utvikling etter den intensjon som har ligget til grunn for SINTEFs virksomhet. Det er en forutsetning at midlene overføres til institusjon uten erverv til formål. Det skal i størst mulig utstrekning sørges for at virksomhet som er organisert med særlig sikte på sine varige forpliktelser overfor omverdenen, kan videreføres.