Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraft i SINTEF


Portrettbilde Alexandra
Mens verden endres rundt oss, opplever SINTEF en stor etterspørsel etter vår forskning og innovasjon. Vår visjon, "Teknologi for et bedre samfunn" fortsetter å være relevant for kunder og partnere som skal svare på samfunnsutfordringene.
Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF

FNs bærekraftsmål er førende for SINTEFs strategi og virksomhet

SINTEFs konsernstrategi, som ble vedtatt i 2019, legger FNs bærekraftsmål til grunn, som førende for virksomheten, og som en tydeliggjøring av SINTEFs visjon. Dette utvider forpliktelsene vi har hatt som medlem av UN Global Compact siden 2009.

De 17 bærekraftsmålene konkretiserer hva verden og vi må lykkes med i arbeidet for å skape et bedre samfunn.

FNs bærekraftsmål

Forskningsporteføljen og bærekraftsmålene

Mange bedrifter setter tydelige prioriteringer for hvilke bærekraftsmål de særlig ønsker å levere på – gjerne ut fra strategiske hensyn eller ut fra en vurdering av hvor deres samfunnspåvirkning reelt sett er størst [1].

Som forskningsinstitutt inngår SINTEF i svært mange verdikjeder, bransjer og kompetanseområder – med vekt på sektorer der teknologiske løsninger spiller en viktig rolle. Denne bredden gjør at vi ønsker å levere på hele bærekraftagendaen – og har forpliktet oss i vår konsernstrategi til alle de 17 bærekraftsmålene. Samtidig er det klart at SINTEF leverer vesentlig mer på noen mål enn andre.

Andel av SINTEFs bruttoomsetning i 2021 per bærekraftsmål

En analytisk inngang bekrefter dette. Figuren viser en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene, målt etter omsetning i 2021 [2].

Vi arbeider med metodesvakheter, men opplever at figuren gir et godt bilde av SINTEFs profil. Den illustrerer at i 2021 er det særlig åtte bærekraftsmål vi har betydelig aktivitet mot, listet etter andel av vår omsetning som er knyttet til hvert bærekraftsmål i prosjektporteføljen:

Vi har også aktivitet på de øvrige bærekraftsmålene, men marginalt mot særlig mål 5) Likestilling mellom kjønnene og 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Det er likevel avgjørende for oss å arbeide systematisk med slike tema gjennom vår egen virksomhet – inkludert kjønnsbalanse og god styring.

 

[1] World Business Council for Sustainable Development, "Reporting matters 2019" (2019) s. 20. https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Reporting-matters-2019

[2] Modellen viser andel av bruttoomsetningen for forskningsprosjekter i SINTEFs seks institutter i 2021 som bidrar til de ulike bærekraftsmål, med opptil tre bærekraftsmål ført per prosjekt. “Annet/Utenfor” og umerket portefølje (samlet ca 8% av omsetningen) inngår ikke i modellen. 

 

Oppstartsselskapene og bærekraftsmålene

SINTEFs portefølje av 19 forskningsbaserte oppstartselskaper merket mot bærekraftsmålene. Selskapene er merket med flere mål pr. selskap

Også SINTEFs nåværende portefølje av 19 forskningsbaserte oppstartsselskaper er kartlagt etter relevans og hvor de kan bidra til de 17 bærekraftsmålene. Alle selskapene er merket med bærekraftsmål  8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mange med bærekraftsmål 9) Industri, innovasjon og infrastruktur.   

Flere av disse selskapene knytter seg til anvendelse av nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi, som vil muliggjøre mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon.  

De siste årene har vi også sett en betydelig økning i selskapsetableringer som retter seg mot bærekraftsmål 3) God helse og livskvalitet. Andre selskaper retter seg også mot bærekraftsmål 12) Ansvarlig forbruk og produksjon, 14) Livet i havet, 7) Ren energi til alle, og 2) Utrydde sult. 

Vi integrerer bærekraft i hvordan SINTEF driftes og styres

Som stiftelse har SINTEF ingen eiere, men står ansvarlig overfor vårt formål og våre roller i samfunnet. Det er ikke anledning til å ta ut utbytte, og alt overskudd brukes til å styrke virksomhetens soliditet og evne til innovasjon gjennom kompetansebygging og investeringer i infrastruktur og strategiske satsinger.

Å integrere bærekraft i kjernen av hvordan vi arbeider, er ikke bare viktig for forretningsområdene. Det handler også om hvordan vi styrer og innretter oss.

SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre samarbeidsparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEFs styringssystemer er sertifisert i henhold til de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet. SINTEF skal fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Dette gjelder også for våre leverandører i inn- og utland.

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass. For å levere på de store samfunnsutfordringene er mangfold og en god kjønnsbalanse essensielt.

Etikk, anti-korrupsjon og god styring er en forutsetning for god drift. Etikk utgjør en integrert del av SINTEFs strategi og angår alle ansatte. 

Les bærekraftrapporten her

Bærekraftrapporter fra tidligere år