Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraft i SINTEF


FNs bærekraftsmål er førende for SINTEFs strategi og virksomhet

SINTEFs konsernstrategi legger FNs bærekraftsmål til grunn, som førende for virksomheten, og som en tydeliggjøring av SINTEFs visjon. Dette utvider forpliktelsene vi har hatt som medlem av UN Global Compact siden 2009.

De 17 bærekraftsmålene konkretiserer hva verden og vi må lykkes med i arbeidet for å skape et bedre samfunn.

FNs bærekraftsmål

Forskningsporteføljen og bærekraftsmålene

SINTEF foretar løpende merking av alle nye prosjekter opp mot FNs bærekraftsmål. Hvert prosjekt kan merkes mot opptil tre bærekraftsmål for å vise samspillet i hvordan løsninger bidrar til ulike mål. I 2022 var mer enn 95 prosent av vår brutto omsetning knyttet til spesifikke bærekraftsmål.

Dette er primært en «bottom-up»-prosess der kvaliteten av resultatet er avhengig av kompetanse, bevissthet og innsats i våre fagmiljøer.
Vi erkjenner at det er metodiske utfordringer med modellen. Blant annet kan det være ulik merkepraksis blant ulike institutt. I tillegg kan usikkerhet og forskjellige vurderinger gi utslag i merkingen. Likevel mener vi analysen av prosjektporteføljen som gjøres med denne modellen gir et godt bilde av hvilke bærekraftsmål hovedtyngden av prosjektene våre bidrar til.

Andel av SINTEFs bruttoomsetning i 2022 per bærekraftsmål

Analysen viser også en tydelig sammenheng mellom bærekraftsmålene med størst omsetning og områdene som trekkes frem som mest vesentlige i vesentlighetsanalysen. Disse områdene vil trekkes særskilt frem i denne rapporten.

Figuren illustrerer at SINTEF i 2022 hadde betydelig aktivitet mot
følgende bærekraftsmål, listet etter andel av vår omsetning knyttet til hvert bærekraftsmål i prosjektporteføljen: 1)

Disse henger godt sammen med våre styrke- og satsingsområder, samt vesentlige tema for SINTEFs bærekraftsrapportering. Vi har også aktivitet på de øvrige bærekraftsmålene, men i mer begrenset grad.

[1] Modellen viser andel av bruttoomsetningen for forskningsprosjekter i SINTEFs seks institutter i 2022 som bidrar til de ulike bærekraftsmålene,
med opptil tre bærekraftsmål ført per prosjekt. Merking mot «annet/utenfor» og umerkede prosjekter (samlet 4,4 %) inngår ikke i modellen.

 

Oppstartsselskapene og bærekraftsmålene

Knoppskudd per bærekraftsmål

Forskning for kunder i næringsliv og offentlig forvaltning er SINTEFs tradisjonelle kjernevirksomhet. Men også oppstartsselskapene vi bidrar til, skaper innovasjoner som gir samfunnsnytte og konkurransekraft.

SINTEFs nåværende portefølje av 19 oppstartsselskaper er kartlagt etter hvilken relevans de har for FNs 17 bærekraftsmål. Selskapene er i en tidlig fase hvor kommersielt potensial skal utvikles og realiseres over tid. Gitt at selskapene lykkes og oppskaleres, vil de bidra til å realisere bærekraftsmål.

Alle selskapene er merket med bærekraftsmål 8) «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». Flere av selskapene bruker nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi. Slik muliggjør de mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon og økonomisk vekst.

De siste årene har vi sett en betydelig økning i selskapsetableringer som retter seg mot bærekraftsmålene 9) «Industri, innovasjon og infrastruktur», 3) «God helse og livskvalitet», 7) «Ren energi til alle»
og 12) «Ansvarlig forbruk og produksjon». 

SINTEF har hatt gode resultater av kommersialiseringen. Salg av oppstartselskaper har gitt både avkastning for eierne og en god videreutvikling av bedriftene. Gode eksempler på dette er selskapene Nacre, GasSecure, Spermvital, Resman og CFEED.

Vi integrerer bærekraft i hvordan SINTEF driftes og styres

Som stiftelse har SINTEF ingen eiere, men står ansvarlig overfor vårt formål og våre roller i samfunnet. Det er ikke anledning til å ta ut utbytte, og alt overskudd brukes til å styrke virksomhetens soliditet og evne til innovasjon gjennom kompetansebygging og investeringer i infrastruktur og strategiske satsinger.

Å integrere bærekraft i kjernen av hvordan vi arbeider, er ikke bare viktig for forretningsområdene. Det handler også om hvordan vi styrer og innretter oss.

SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre samarbeidsparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEFs styringssystemer er sertifisert i henhold til de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet. SINTEF skal fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Dette gjelder også for våre leverandører i inn- og utland.

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass. For å levere på de store samfunnsutfordringene er mangfold og en god kjønnsbalanse essensielt.

Etikk, anti-korrupsjon og god styring er en forutsetning for god drift. Etikk utgjør en integrert del av SINTEFs strategi og angår alle ansatte. 

Les bærekraftrapporten her

Bærekraftrapporter fra tidligere år