Til hovedinnhold

Bærekraft i SINTEF

Bærekraft i SINTEF

Konsernsjefens innledning: Vi er på vei

Siden oppstarten som anvendt forskningsinstitutt for 70 år siden, har vi hatt et ønske om å levere betydningsfulle resultater fra forskning og innovasjon til kunder og samfunnet. SINTEFs visjon er “Teknologi for et bedre samfunn”. Våre omkring 2000 ansatte holder tradisjonen og visjonen høyt, og mange kommer til oss på grunn av ønsket om å gjøre en forskjell.

SINTEFs strategi, som ble vedtatt i 2019, legger FNs bærekraftsmål til grunn som førende for virksomheten. Dette utvider forpliktelsene vi har hatt som medlem av UN Global Compact siden 2009, og som fortsatt står ved lag. De 17 målene konkretiserer hva verden og vi må lykkes med for å skape et bedre samfunn. I dette dokumentet rapporterer vi hvordan vi arbeider for å nå målene og styrker vårt samfunnsbidrag, både gjennom forsknings- og innovasjonsvirksomheten og i SINTEFs egen organisasjon.

 

I tråd med vår visjon er det viktig for SINTEF å ta bærekraft på alvor. Derfor vil vi både vise fram samfunnsnyttige resultater, men vi ønsker også å videreutvikle rapporteringen til å kunne være enda mer kvantitativ i hvordan vi dokumenterer effekten av arbeidet vårt på samfunnet. Samtidig er det kjent at det er vanskelig å finne gode metoder for å måle effekten av anvendt forskning, siden det blant annet griper inn i komplekse verdikjeder, med mange aktører og årsakssammenhenger. Forskning er langsiktig arbeid med høy risiko, med forsinkelser mellom når forskningen utføres, og når effekten kan måles. Men vi ønsker å komme lenger!

Fremover vil vi bruke bærekraftsmålene enda mer i hvordan vi innretter vår portefølje og skaper nye forskningsprosjekter og oppstartsselskaper. Vi ser at den tydelig formulerte ambisjonen om å bidra til bærekraft allerede har hjulpet oss som organisasjon til å trenge dypere inn i viktige spørsmål.

 

Vi jobber med et spennende prosjekt sammen med SINTEF og andre partnere for å bruke plast fra havet til nye produkter, og setter dette sammen med blokkjedeteknologi for å ha kontroll på verdikjedene og unngå at plasten havner i havet igjen.

Jan Christian Vestre, CEO for møbelselskapet Vestre, i SINTEFs ledersamling 3. juni 2020

FNs bærekraftsmål er førende for SINTEFs strategi og virksomhet

SINTEFs konsernstrategi, som ble vedtatt i 2019, legger FNs bærekraftsmål til grunn, som førende for virksomheten, og som en tydeliggjøring av SINTEFs visjon. Dette utvider forpliktelsene vi har hatt som medlem av UN Global Compact siden 2009.

De 17 bærekraftsmålene konkretiserer hva verden og vi må lykkes med i arbeidet for å skape et bedre samfunn.

FNs bærekraftsmål

Dagens SINTEF er et fremgangsrikt og internasjonalt orientert forskningsinstitutt med en helt sentral plass i det norske forskningslandskapet, og er NTNUs viktigste samarbeidspartner innen forskning. Med sin sterke teknologiprofil og brede kompetanse innen viktige teknologier for det grønne skiftet, er SINTEF en viktig forsknings- og innovasjonsaktør for bærekraftig utvikling i norsk og internasjonal sammenheng.

Anne Borg, rektor NTNU, i SINTEFs ledersamling 3. juni 2020.

Forskningsporteføljen og bærekraftsmålene

Mange bedrifter setter tydelige prioriteringer for hvilke bærekraftsmål de særlig ønsker å levere på – gjerne ut fra strategiske hensyn eller ut fra en vurdering av hvor deres samfunnspåvirkning reelt sett er størst.[1] Som forskningsinstitutt inngår SINTEF i svært mange verdikjeder, bransjer og kompetanseområder – med vekt på sektorer der teknologiske løsninger spiller en viktig rolle. Denne bredden gjør at vi ønsker å levere på hele bærekraftagendaen – og har forpliktet oss i vår konsernstrategi til alle de 17 bærekraftsmålene. Samtidig er det klart at SINTEF leverer mer på noen mål enn andre.

Bruttoomsetning 2019 per bærekraftsmål

En analytisk inngang bekrefter dette. Figuren viser en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene, målt etter omsetning i 2019 [2].

Til tross for metodesvakheter som skal forbedres i det videre arbeid, mener vi at figuren gir et godt bilde av SINTEFs profil. Den illustrerer at i 2019 er det særlig syv bærekraftsmål vi har betydelig aktivitet mot, listet etter omsetning knyttet til hvert bærekraftsmål i vår prosjektportefølje:

Vi har også aktivitet på de øvrige bærekraftsmålene, men marginalt mot særlig mål 5) Likestilling mellom kjønnene.

[1] World Business Council for Sustainable Development, "Reporting matters 2019" (2019) s. 20. https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Reporting-matters-2019

[2] Modellen viser bruttoomsetningen for forskningsprosjekter i SINTEFs seks institutter i 2019, med ett bærekraftsmål ført per prosjekt. “Annet/Utenfor” og umerket portefølje (samlet ca 14% av omsetningen) inngår ikke i modellen.

Alt nå ligger til rette for at SINTEF skal kunne ha en ledende rolle i det norske samfunnet når vi skal fortsette den grønne omstillingen

Iselin Nybø, næringsminister, i SINTEFs ledersamling 3. juni 2020

 

Oppstartsselskapene og bærekraftsmålene

Også SINTEFs nåværende portefølje av 16 forskningsbaserte oppstartsselskaper er vurdert mot de 17 bærekraftsmålene. De fleste er merket med bærekraftsmål 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 9) Industri, innovasjon og infrastruktur. Flere av disse selskapene knytter seg til anvendelse av nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi, som vil muliggjøre mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon. De siste årene har vi også sett en betydelig økning i selskapsetableringer som retter seg mot bærekraftsmål 3) God helse og livskvalitet. Flere selskaper retter seg også mot bærekraftsmål 12) Ansvarlig forbruk og produksjon og 14) Livet i havet.

SINTEFs portefølje av 16 forskningsbaserte oppstartsselskaper merket mot bærekraftsmålene. Selskapene er merket med flere mål pr. selskap.

Vi integrerer bærekraft i hvordan SINTEF driftes og styres

Som stiftelse har SINTEF ingen eiere, men står ansvarlig overfor vårt formål og vårt samfunnsoppdrag. Det er ikke anledning til å ta ut utbytte, og alt overskudd brukes til å styrke virksomhetens soliditet og evne til innovasjon gjennom kompetansebygging og investeringer i infrastruktur og strategiske satsinger.

Å integrere bærekraft i kjernen av hvordan vi arbeider, er ikke bare viktig for forretningsområdene. Det handler også om hvordan vi styrer og innretter oss.

SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre samarbeidsparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEFs styringssystemer er sertifisert i henhold til de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass. For å levere på de store samfunnsutfordringene er mangfold og en god kjønnsbalanse essensielt. 

Etikk, anti-korrupsjon og god styring er en forutsetning for god drift. Etikk utgjør en integrert del av SINTEFs strategi og angår alle ansatte. 

 

Bærekraftrapport som pdf