Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Teknologi for et bedre samfunn – mot 2030


Kontaktperson

Visjon og samfunnsoppdrag

SINTEF er en uavhengig, allmennyttig forskningsstiftelse med spisskompetanse i stor faglig bredde, som strekker seg "fra havrom til verdensrom". Vi lever av å utvikle kunnskap som skaper verdier i samfunnet, i tett samspill med næringsliv, offentlig forvaltning og andre forskningsmiljøer. FNs bærekraftmål er førende for virksomheten. Vi søker å integrere bærekraft i hvordan vi jobber og styrer i SINTEF, for å kontinuerlig styrke vårt bidrag til samfunnet. 

SINTEF har en levende og krevende visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Vi lever i en stadig mer globalisert verden, hvor ny teknologi endrer både markedet vi arbeider i og måten vi arbeider på. Norge er i en særstilling, som berøres både av de internasjonale megatrendene; aldring, urbanisering, geopolitisk spenning, digitalisering, et grønt skifte og sirkulær økonomi, men også av behovet for å utvikle nytt, høyt verdiskapende næringsliv til erstatning for en forventet fallende inntekt fra petroleumssektoren, og behovet for å øke produktiviteten, både i offentlig og privat sektor. For å være konkurransedyktig, må vi ha internasjonalt ledende kompetanse med høy relevans og nytteverdi. Vår kapital er kunnskap. Den opparbeides gjennom samarbeid med krevende kunder og universitetspartnere innenfor våre satsingsområder og prioriterte fagområder. SINTEF ble stiftet av NTNU i 1950 og det er over lang tid utviklet et særlig tett faglig og utstyrsmessig samarbeid med flere av NTNUs fagmiljøer.

Hovedmålet til SINTEF er å levere verdensledende forsking for innovasjon, og bidra til samfunnsnytte og konkurransekraft gjennom å realisere FNs bærekraftsmål.

Vi har forutsetninger for å strekke oss lenger, ut fra tydelige strategiske mål. SINTEF må levere resultater der etterspørselen allerede finnes, men også utvikle ny aktivitet med samfunnsmessig og kommersiell verdi. Vi har ambisjoner om å vokse – for å forsterke bidraget vårt til gode samfunnsløsninger og konkurransekraft for våre kunder. SINTEF har valgt ut ni strategiområder som gjør dette mulig.   

SINTEFs konsernstrategi er en strategi for lønnsom og bærekraftig vekst.

Figuren illustrerer SINTEFs ni strategiområder. I sentrum for strategien setter vi forskning og innovasjon innenfor klima, miljø og hav, digitalisering, samt arbeidsliv og produktivitet. Disse innvirker på alle andre satsingsområder og er i seg selv viktige vekstnæringer. SINTEF jobber tett med næringslivet for å øke konkurransekraften på områder der vi tradisjonelt har vært og er sterke: energi, industri, bygg og mat. For å utvikle gode samfunnsløsninger, må vi også jobbe med nye områder som krever felles løft fra næringsliv og offentlig sektor: helse og velferd, smarte og sikre samfunn, samt mobilitet.

Våre forskningsmiljøer er kjernen i virksomheten

Forskningsinstituttene og deres prosjektportefølje er grunnmuren i SINTEF. Disse står for hoveddelen av SINTEFs omsetning. Vårt fortrinn er å utvikle fremragende forskningsgrupper med tilgang til avansert og unik forskningsinfrastruktur. Vi organiserer instituttene tematisk: Community, Digital, Energi, Industri, Ocean og Manufacturing. Hvert institutt etablerer sin egen strategi for å realisere sitt samfunnsoppdrag og utvikle balanserte porteføljer og prioriterte forskningsområder, innenfor rammene av konsernstrategien. 

Vårt fortrinn med bred kompetanse – én organisasjon

Kunder og samarbeidspartnere ber oss i stigende om å løse komplekse problemstillinger som krever mer enn kompetansen i et enkelt SINTEF-institutt. Vår strategi er å gjøre dette gjennom å tilby hele bredden av vår forskningskompetanse. Vi skaper helhetlige løsninger ved at fagfolk fra ulike disipliner, over hele spekteret fra industrielle teknologer til samfunnsvitere, arbeider sammen. 

SINTEFs konsernstrategi mobiliserer styrken i ett SINTEF

Konsernsatsinger for konkurransekraft og samfunnsløsninger

For å skape flerfaglig vekst og bygge ett SINTEF, bruker vi betydelige ressurser på våre konsernsatsinger. Vår strategi er at konsernsatsingene skaper konkurransekraft og samfunnsverdi, for både oss og kundene våre, på prioriterte, tverrfaglige forskningstema. Satsingene utvikler brede prosjektporteføljer som inneholder alt fra grunnleggende bidragsforskning og senterordninger til innovasjonsprosjekter, spin-offs og nye forretningsmodeller.

Vi styrker arbeidet med markedsutvikling

Ved å jobbe i spennet fra forskning til kommersialisering og bedriftsetablering, spiller SINTEF mange roller, nasjonalt og internasjonalt. 

SINTEF utvikler seg fra å være en leverandør av forskningsprosjekter og spisskompetanse, til også å være en partner som skaper verdier sammen med kundene, blant annet gjennom å:

  • Utvikle mer strategisk kundedialog, både rundt forskningsprosjekter og rundt de rammebetingelser og samarbeidsrelasjoner som utløser konkurransekraft og samfunnsnytte
  • Styrke internasjonal virksomhet, spesielt deltakelse i EU-programmer – der vi allerede er den største norske deltakeren
  • Bidra til at nytt næringsliv lykkes, blant annet gjennom regionale etableringer, klynger, startup-miljøer og kommersialisering av teknologi fra SINTEF, ved bruk av SINTEFs venturefond
  • Intensivere arbeid med små og mellomstore bedrifter

SINTEFs forutsetninger for vekst og utvikling

Våre ansatte er den viktigste forutsetningen for SINTEFs vekst og utvikling. Digitalisering av vårt kundetilbud, sammen med investeringer i eksperimentell infrastruktur og gode samarbeidsarealer, er også grunnleggende. Vi satser videre på å inngå strategisk samarbeid med andre kunnskapsmiljøer og alliansepartnere.

Vi må lykkes med å: 

  • Utvikle SINTEF som attraktiv arbeidsplass og løfte medarbeider- og organisasjonsutvikling 
  • Digitalisere forskning og leveranser til kunder
  • Investere i forskningsinfrastruktur, slik som Ocean Space Centre
  • Utnytte våre eiendommer bedre til formålet og være tett på NTNUs campusutvikling og Oslo Science City 
  • Styrke vårt tilbud gjennom allianser og konsolideringer med andre forskningsmiljø 

Vår strategi er å skape samfunnseffekt. Det gjør vi gjennom å levere verdensledende forsking for innovasjon, og bidra til samfunnsnytte og konkurransekraft gjennom å realisere FNs bærekraftsmål.