Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2018


Et godt år for SINTEF

2018 ble et godt år for SINTEF. Etter flere krevende år har vi nå hatt to år med tilfredsstillende økonomiske resultater, med inntjening på et nivå vi trenger for å investere i ny forskning og utvikle verdiskaping og gode samfunnsløsninger.

I 2017 og 2018 har vi arbeidet mye med å utvikle en ny konsernstrategi, som nå er vedtatt av SINTEFs styre. Vi skal bygge videre på vår styrke som et uavhengig og markedsrettet forskningsinstitutt med fremragende vitenskapelig nivå. 

Vår ambisjon er å være et verdensledende forskningsinstitutt, som bidrar til konkurransekraft og gode samfunnsløsninger. Vi legger FNs bærekraftmål til grunn og vil søke vekstmuligheter som understøtter disse målene. Derfor skal vi i enda større grad enn tidligere ta rollen som utviklingspartner for våre kunder ved å utnytte vår flerfaglighet i «Ett SINTEF» og vår evne til å løfte industriell og politisk dialog. 

Dette er store og krevende oppgaver, i en verden med rask teknologisk utvikling, kraftige omveltninger og betydelige samfunnsutfordringer. Dette krever nye løsninger, og et samfunn som prioriterer forskning og innovasjon. Vi i SINTEF ser fram til å bidra enda sterkere på disse områdene i årene som kommer.

 

Alexandra Bech Gjørv

 SINTEFs  konsernsjef Alexandra Bech Gjørv på SINTEF Energy Lab.
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv på SINTEF Energy Lab. Foto: Thor Nielsen SINTEF

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden
Sju av ti medarbeidere er forskere

Glimt fra SINTEF-året 2018

Innviet innovasjonshub på Gløshaugen

Innviet innovasjonshub på Gløshaugen

Yara og SINTEFs nye fellesprosjekt, en innovasjonshub for effektiv og klimavennlig gjødsel- og matproduksjon, ble høytidelig åpnet tirsdag 30. januar. Det langsiktige målet for satsingen er å gi verden nok mat på en ansvarlig og klimavennlig måte.

Prisbelønt for forskning  på førerløse skip

Prisbelønt for forskning på førerløse skip

SINTEF-forsker Walter Caharija er en av mange teknologer som gjør sitt for at verden trygt og billig skal kunne frakte gods på selvstyrte skip. Nå er han tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning i 2017.

Vil fange plast med manetslim

Vil fange plast med manetslim

I det innovative EU-prosjektet GoJelly tenker forskerne nytt i arbeidet med å løse mikroplastutfordringen: De vil bruke naturen selv til å fange den.

Regjeringen har valgt konsept for Ocean Space Centre

Regjeringen har valgt konsept for Ocean Space Centre

Regjeringen har besluttet å videreføre arbeidet for å realisere Ocean Space Centre i Trondheim. Samfunnsmålet er å sikre verdiskaping gjennom konkurransedyktige norske havnæringer. Kvalitetssikringen slår fast at satsingen er samfunnsøkonomisk...

Styrets årsberetning

2018 var et godt år for SINTEF, og vi nådde mange av våre mål. Vi hadde en økonomisk utvikling som var tilfredsstillende og i tråd med våre målsettinger. Vi har tilfredsstillende uttelling i Forskningsrådets og EUs forskningsprogrammer og har etablert et nytt såkornfond. Det er arbeidet med en revidert konsernstrategi, og gjennomført betydelige endringer i organisering.

SINTEFs styre. Fra venstre: Ole Swang, Christina Wår Hanssen, Bård Myhre, Marit Reitan, Tor Grande, Walter Qvam, Mari Thjømøe, Arne Birkeland og Grete Aspelund. Foto: Thor Nielsen

Nøkkeltall 2018

Fig Finansieringskilder - Ansatte - Publikasjoner
Fig Netto driftsinntekt - Netto driftsmargin - Investeringer
Fig Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

HMS har første prioritet i SINTEF. Det betyr å sørge for et arbeidsmiljø som er trygt og som stimulerer til trivsel og god helse. Vår HMS-standard skal være i samsvar med strategi, politikk og mål for HMS-området.

SINTEF innehar sertifikat for standardene ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø og OHSAS 18001:2007 Styringssystemer for arbeidsmiljø. Oppfølgingsrevisjonen ble gjennomført desember 2018 og viste ingen avvik. I 2018 ble SINTEF registrert i EPIM JQS i tillegg til Achilles JQS.

SINTEFs hovedstrategi definerer fire overordnede mål for HMS-arbeidet:

  • Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
  • Vi skal ha null arbeidsrelatert sykefravær
  • Vi skal ha null skader, ulykker og tap
  • Vi skal fremstå som en bedrift med en tydelig miljøprofil

HMS-arbeidet planlegges og utføres for kontinuerlig å forbedre SINTEFs HMS prestasjon. For å måle forbedring har SINTEF indikatorer innenfor de overordnede målene.

Hele årsrapporten som pdf-fil