Deltagerne i Geminisenter FysMet tilhører ulike institutter ved NTNU og avdelinger ved SINTEF. Geminisenteret bidrar til å bedre samarbeid og faglig-/markedsmessig fokus på tvers i begge organisasjoner.

Deltakere i senteret

 • NTNU – Institutt for materialteknologi (IMA)
 • NTNU – Institutt for konstruksjonsteknikk (KT)
 • NTNU – Institutt for fysikk (IFY)
 • NTNU – Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
 • SINTEF – Metallproduksjon og prosessering
 • SINTEF – Materialer og nanoteknologi
 • SINTEF – Bærekraftig energiteknologi
 • SINTEF Manufacturing AS

Bjørn Holmedal

Professor (Leder for Geminisenter FysMet)
73 59 49 04
Navn
Bjørn Holmedal
Tittel
Professor (Leder for Geminisenter FysMet)
Organisasjon
NTNU

Formålet med sentersamarbeidet og aktuelle samarbeidsområder

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Formålet med FysMet er å øke fagområdets synlighet både nasjonalt og internasjonalt. Innenfor materialet aluminium er miljøet allerede godt kjent og anerkjent. Vi ønske å bygge videre på dette for å bli enda bedre innenfor dette segmentet, og utnytte erfaringer herfra til å bygge større robusthet innenfor andre typer materialer (f. eks. jern, stål, silisium, titan og magnesiumlegeringer).

Dette oppnår vi gjennom:

 • Etablering av både fundamentale og anvendte forsknings- og innovasjonsprosjekter som utnytter de finansieringsmuligheter som finnes i markedet (Forskningsrådet, EU, direkteprosjekter ++).
 • Utdanning av master- og doktorgradskandidater innenfor fagområdet for å sikre en god rekrutteringsbase for både næringsliv, institutter og akademia.
 • Etablere strategiske prosjekter/program av type SFI, FME og SFF.
 • Investere i felles laboratorier og utstyr for å ha en relevant, robust og fungerende utstyrspark.
 • Bedre utnyttelse av nasjonale ressurser som ManuLab, NAPIC, NorTEM og MiMaC.

Senterets strategiske forankring i linjeorganisasjonene

Geminisenter FysMet er forankret både i NTNU og SINTEF sin strategi, og vil bidra positivt til FN sine bærekraftsmål. Senteret vil gjennom utvikling og optimalisering av materialer og prosesser bidra til at gode nok materialer framstilles med så lav klimabelastning som mulig. En bærekraftig framtid er helt avhengig av energivennlig fremstilling og prosessering av materialer med gode egenskaper og som kan resirkuleres.

Senterledelse og styresammensetning

Geminisenter FysMet sin leder vil veksle mellom NTNU og SINTEF hvert år. Kjernegruppen i senteret består av følgende personer:

 • Bjørn Holmedal, IMA, NTNU
 • Knut Marthinsen, IMA, NTNU
 • Tore Børvik, KT, NTNU
 • Morten Onsøien, SINTEF AS
 • Ragnar Fagerberg, SINTEF AS
 • Jon Sandvik, SINTEF Manufacturing AS

Styret for Geminisenter FysMet vil bestå av følgende personer:

 • Ida Westermann, Instituttleder, IMA, NTNU
 • Torgeir Welo, Instituttleder, MTP, NTNU
 • Nina Dahl, Forskningssjef, SINTEF
 • Tanja Pettersen, Forskningssjef, SINTEF Manufacturing AS

Les om Gemini-samarbeidet.