Til hovedinnhold
Norsk English

Mineraler og kritiske råmaterialer

Det grønne og digitale skiftet øker behovet for utvinning av mange mineralressurser, samtidig som graden av resirkulering og gjenvinning av metaller fra sekundære kilder stadig må forbedres.

Kontaktpersoner

Vårt moderne, høyteknologiske samfunn er fullstendig avhengig av mineraler. Mange av mineralressursene det er behov for er klassifisert og betegnet som strategiske og kritiske råmaterialer. (Critical Raw Materials – CRM), med bakgrunn i at de har stor økonomisk verdi og forsynings-usikkerhet som kan lede til betydelige konsekvenser i strategiske verdikjeder, i kombinasjon med at de er vanskelige å erstatte gjennom substitusjon med andre mineralressurser. Tilgang av CRM kan sikres gjennom både primære kilder - mineralutvinning på land eller havbunn og sekundære kilder - sluttprodukter, bi-produkter, avgangsmasser. Behovet for mineralressurser er økende også innenfor all bygge- og anleggsvirksomhet – sand, grus, pukk og naturstein er det vi kan betegne som essensielle råmaterialer.

Det vil dermed handle om å finne de mest skånsomme måter å løse uttak, prosessering, videreforedling/metallfremstilling samt gjenvinning og prosessering på. Effektivisering av råmaterialverdikjedene, som i sirkulærøkonomimodellen, samt ivaretakelse av miljøhensyn, er selvfølgelig også viktig.

På samme tid som det er behov for å sikre bærekraftig forsyning, samfunnsutvikling og verdiskapning, er det behov for å håndtere de mange sosiale og miljømessige bærekraftsdilemmaer som denne næringen representerer, og å finne løsninger som gir minst mulig belastning på natur og miljø.

Dette gjør vi

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

LarvikittEN

LarvikittEN

Start:
Slutt:

Verdikjedesamarbeid om larvikitt for bærekraftig produksjon og bruk av norsk naturstein