Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrifisering og digitalisering i mineralindustrien

Foto: metamorworks/Shutterstock

Tilgang på mineraler og metaller er helt avgjørende for samfunnet slik vi kjenner det, og for den teknologiske utviklingen som trengs for det grønne skiftet.

Utvinningen av mineraler og metaller må foregå på en mest mulig bærekraftig måte, og SINTEF jobber med elektrifisering og digitalisering av mineralnæringen for å bidra til nettopp dette.

Vi samarbeider med bergindustri og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp fra anleggsplasser og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier, inklusive  elektrifisering av gruvedrift og transport. Vi er opptatt av bærekraftige energisystemer og energieffektivisering langs verdikjeden, inkl. gruvedrift og resirkuleringsanlegg, og vi har forskningsaktiviteter rettet mot mineraler og kritiske råvarer for nye, bærekraftige energiteknologier – batterier, brenselsceller, vind, sol og hydrogenproduksjon.

Digitalisering av mineralnæringen foregår gjennom hele verdikjeden fra leting og utvikling av gruveområder, utvinning og prosessering av mineraler, til avfallshåndtering og videreforedling. For eksempel vil data-drevne verdikjeder kunne sikre sømløs informasjonsflyt på tvers av produksjonsledd og systemer. Bruk av sanntidsdata fra ulike deler av verdikjeden kan i den sammenheng utgjøre verdifull beslutningsstøtte for optimalisering av drift (økonomi, miljø), samt ivaretakelse av sikkerhets- og risikoaspekter. Videre gir historiske data samlet inn over tid grunnlag for prediktive analyser og planlegging assistert av maskinlæringsalgoritmer og statistikk.

SINTEF besitter unik erfaring og kompetanse innen bruker-orientert innovasjon og systemutvikling, samt datainnhenting, -visualsering og -analyse. I prosjektet Nypro samarbeidet SINTEF med flere gruveselskaper om å utvikle alternative bruksområder for avgangsmasser fra norsk mineralnæring. I prosjektet ble det blant annet gjennomført en stakeholderanalyse, som viste at tilgang på informasjon og data var én av flere barrierer som potensielt hindrer alternativ utnyttelse. I den sammenheng utviklet prosjektet Nypro-databasen; et digitalt grensesnitt med formål å dele relevant informasjon om avgangsmasser fra norsk mineralnæring. I tillegg til å visualisere avgangsmassenes fysiske- og kjemiske egenskaper i et interaktivt dashboard, inneholder databasen også et screening-verktøy for å vurdere massenes egnethet for alternativ utnyttelse.

EU-prosjektet DINAMINE har til formål å utvikle en helhetlig og data-drevet verdikjede for bærekraftig gruvedrift. SINTEF er involvert i en rekke aktiviteter i DINAMINE, og vi utvikler bl.a. et analyseverktøy basert på data fra sensorer og en rekke digitale moduler som inngår i prosjektet. Ved å sammenstille historisk data med sanntidsdata gjennom hele verdikjeden kan verktøyet gi et overblikk over de pågående prosessene i en gruve, deres sammenhenger, og knytte dette opp imot langtidsmål for produksjon, utslipp, og energibruk. Slik kan driftsansvarlige direkte sammenligne og evaluere ulike aktiviteter opp imot de til enhver tid gjeldende driftsforholdene. Dette analyseverktøyet utvikles i tett dialog med partner-gruvene, Skaland på Senja og Felmica i Portugal, gjennom en bruker-orientert utviklingsmetodologi som sikrer nytteverdien av sluttproduktet.

Gjennom de nevnte prosjektene, samt lignende aktiviteter, har vi i SINTEF bygget opp bred erfaring og kompetanse med digitalisering av mineralnæringen. Dette er et tema av høy samfunnsmessig viktighet både på lokal og global skala, og som vi vil fortsette med å være dypt involvert i.

Et utvalg prosjekter på temaet:

Kontaktpersoner