Til hovedinnhold

Georessurser

Georessurser

SINTEF bidrar til bærekraftig og effektiv produksjon og utnyttelse av bergmaterialer til bygg- og anleggsformål.

Vi driver forskning og forskningsbasert rådgiving for effektiv og riktig bruk av bergråstoffer og overskuddsmasser. Gjennom mange år har vi bistått bergverksindustrien med gruveteknisk, bergteknisk spesialkompetanse, inklusive numeriske analyser tilknyttet dagbrudds- og underjordsdrift av i utvinning av malmer, industrimineraler, tilslagsmaterialer og naturstein. 

Vi deltar i prosjekter som handler om:

  • dimensjonering og stabilitetsoppfølging av dagbrudd og gruver, se Tunnel- og undergrunnsteknologi .
  • produksjon og anvendelse av naturstein og tilslag 
  • utnyttelse av overskuddsmasser fra bergindustri, infrastrukturprosjekter og ulike industriprosesser til bruk i bygge- og anleggsvirksomhet

Vi kombinerer spesialekspertise innen ressursgeologi og mineralogi med geoteknikk, ingeniørgeologi, bergteknikk, gruveteknikk og anleggsteknikk.

Natursteinslaboratoriet

SINTEF har et eget natursteinslaboratorium, og bistår materialprodusenter og -leverandører, byggherrer, kommuner, entreprenører og konsulenter med spesialkompetanse innen:

  • produktdokumentasjon og prøving, inkludert metodeutvikling samt prøving og dokumentasjon for CE-merking og ved konkrete utbyggingsprosjekter
  • spesialrådgiving og uavhengig kontroll rettet mot nye utbyggingsprosjekter der georessurser utnyttes
  • utvikling av nye løsninger, materialkombinasjoner og bestandighet og levetid for prosjekter med georessurser
  • bruk av nye og alternative materialer, inkludert nyttiggjøring av overskuddsmasser
  • bærekraft, energieffektivisering og miljø, inkludert miljødeklarasjon (EPD) og livsløpsanalyser (LCA)

Vi formidler kunnskap i Byggforskserien 

og i SINTEF fagrapporter: Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder

 

Forskningsleder
930 58 535

Prosjekter