Til hovedinnhold
Norsk English

Georessurser

SINTEF bidrar til bærekraftig og effektiv utvinning og utnyttelse av malmer, mineraler og bergarter for ulike anvendelser

Kontaktperson

Vi driver forskning og forskningsbasert rådgiving for effektiv og riktig bruk av mineralske byggeråstoffer og overskuddsmasser. Gjennom mange år har vi bistått bergverksindustrien med gruveteknisk, bergteknisk spesialkompetanse, inklusive numeriske analyser tilknyttet dagbrudds- og underjordsdrift av i utvinning av malmer, industrimineraler, tilslagsmaterialer og naturstein.

Vi kombinerer ressursgeologi og mineralogi med:

 • Bergteknikk
 • Gruveteknikk
 • Anleggsteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk

Vi formidler kunnskap i Byggforskserien og i SINTEF fagrapporter: Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder

Typiske prosjekter for oss er:

 • Dimensjonering og stabilitetsoppfølging av dagbrudd og gruver, se Tunnel- og undergrunnsteknologi .
 • Produksjon og anvendelse av naturstein og tilslag. 
 • Utnyttelse av overskuddsmasser fra bergindustri, infrastrukturprosjekter og ulike industriprosesser til bruk i bygge- og anleggsvirksomhet.

Natursteinslaboratoriet

SINTEF har et eget natursteinslaboratorium, og bistår materialprodusenter og -leverandører, byggherrer, kommuner, entreprenører og konsulenter med spesialkompetanse innen:

 • Produktdokumentasjon og prøving, inkludert metodeutvikling samt prøving og dokumentasjon for CE-merking og ved konkrete utbyggingsprosjekter.
 • Spesialrådgiving og uavhengig kontroll rettet mot nye utbyggingsprosjekter der georessurser utnyttes.
 • Utvikling av nye løsninger, materialkombinasjoner og bestandighet og levetid for prosjekter med georessurser.
 • Bruk av nye og alternative materialer, inkludert nyttiggjøring av overskuddsmasser.
 • Bærekraft, energieffektivisering og miljø, inkludert miljødeklarasjon (EPD) og livsløpsanalyser (LCA).

Prosjekter

SkiferSolid

SkiferSolid

Start:
Slutt:

Solide belegninger av Altaskifer i utemiljø

Kortreist stein

Kortreist stein

Start:
Slutt:

Vi skal utvikle tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller, forutsigbare og gode planprosesser, samt mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra infrastrukturprosjekter.

SkiferUnik

SkiferUnik

Start:
Slutt:

Utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål