Til hovedinnhold
Norsk English

Tunneler og undergrunnsanlegg

Sammen med bransjen utvikler vi teknologi for tunneldriving og anvendelse av undergrunnen.

Kontaktperson

Vi har lang erfaring med utvikling av underjordsanlegg , og deltar med forskningsbasert rådgiving og undersøkelser i prosjekter i inn- og utland.

Vår spesialkompetanse nyttiggjøres innenfor vannkraft, gruveindustri, undersjøiske tunneler samt olje- og gasslager. Her utnyttes bergets egenskaper og kapasiteter til sitt ytterste, og det er spesielt i slike prosjekter vi kan bistå våre oppdragsgivere. Vi deltar også i prosjekter innen vei- og jernbanetunneler, idrettsanlegg og andre haller der bergrom benyttes, for eksempel kloakkrenseanlegg under jorda.

Fokusområder for vår forskning og utvikling:

  • Gjennom karakterisering og vurdering av mekaniske egenskaper, bergspenningsforhold og svakhetssoner, sprekker og vannførende strukturer i bergmassen, bidrar vi til sikker og kostnadseffektiv bygging i og utvinning av berg. 
  • Gjennom vurderinger og forståelse av stabilitet og sikring av berg, under jord og i dagen, inkludert fjellskjæringer, ved bruk av empiriske, analytiske eller numeriske modeller/simuleringer, kan vi foreta dimensjonering av bergrom eller optimalisering av brytningsmetoder i gruver for å kunne gi best mulig merverdi for prosjektene. 
  • Ved bruk av spennings- og deformasjonsmålinger og -overvåkning kan vi dokumentere prognoser og vurderinger som ble utført før man åpnet berget. I store og komplekse underjordsanlegg er det ofte nødvendig med både målinger i forkant, modellering og overvåkning evt. etterkontroll. SINTEF har gjennom flere år utviklet en unik verktøykasse for dette - TRIPOD (les om TRIPOD lenger ned).

SINTEF har lang erfaring med teknisk bistand til anlegg for gruvesektoren, både i dagbrudd og under jorda, dette var vår opprinnelse og primære oppgave for mer enn 35 år siden; å bistå gruvesektoren, noe vi stolt kan si at vi har fortsatt med. Koplingen mellom gruvesektor og anvendelse av undergrunnen for sivile formål er spennende, og vi tar med oss mye kunnskap fra å jobbe i dette grensesnittet. 

Sammen med industri og offentlige aktører vil vi bidra til at fremtidens gruve- og tunnelsektor nyttiggjør mulighetene som ligger i kunstig intelligens, maskinstyring og robotisering. Det vil gjøre arbeidene mer klimavennlige, ensartede, forutsigbare og effektive.

Vi har et nært samarbeid med NTNU, og gjennom aktiviteten i Norge har vår kunnskap funnet veien til prestisjeprosjekter i land som Chile, Singapore, Hong Kong, Korea, Kina, Vietnam, Malta, Island og Færøyene.

TRIPOD – Bergtekniske målinger, numerisk modellering, overvåking

SINTEF kan tilby en unik verktøykasse for utvikling av undergrunnsanlegg der bergtekniske utfordringer ivaretas og løses. Gjennom mange år har vi utviklet en metodikk som omfatter geologisk kartlegging, bergspenningsmålinger og laboratorietester som gir pålitelig informasjon om ingeniørgeologiske og bergtekniske forhold på stedet.

Spenningsmålingene vil sammen med geologisk og materialteknisk informasjon danne et grunnlag for å etablere en pålitelig, numerisk modell, som igjen vil gi informasjon for videre evaluering og beslutning. For å øke påliteligheten av modellen videre, blir modellen verifisert og forbedret underveis ved å kommunisere med overvåkningsutstyr. Eventuelle avvik mellom modellen og observasjons- eller overvåkningsdata på stedet må studeres nøye for forbedring. Denne verktøykassen har vellykket brukt i en rekke gruve- og infrastrukturprosjekter, som Follobanen og Rana.

Prosjekter

SUPERCON

SUPERCON

Start:
Slutt:

Sprayed sustainable permanent robotized concrete tunnel lining