Til hovedinnhold
Norsk English

TIGHT - True Improvement In Grouting High pressure Technology for tunnelling

TIGHT skal bidra til å utvikle videre den norske injeksjonstradisjonen som har vært i bruk i mange tiår allerede, og samtidig bygge opp større realkompetanse knyttet til hva som fysisk skjer i bergmassen når denne utsettes for injeksjon med høyt trykk.

Kontaktperson

TIGHT

Berginjeksjon for å sikre en tett nok tunnel utgjør i dag 20-30% av drivekostnadene hvor det er krav om å opprettholde grunnvannsnivået pga. bebyggelse og/eller skåne ytre miljø. Ny kunnskap rundt temaet er nødvendig for å kunne forbedre injeksjonsarbeidene, øke kvaliteten og optimalisere utførelsen. Dette vil avstedkomme redusert materialforbruk og tids- og kostnadsbesparelser som kommer alle parter til gode, ikke minst samfunnet som gjennom offentlige byggherrer finansierer prosjekter over statsbudsjettet.

Utgangspunktet er at TIGHT skal bidra til å utvikle videre den norske injeksjonstradisjonen som har vært i bruk i mange tiår allerede og samtidig bygge opp større realkompetanse knyttet til hva som fysisk skjer i bergmassen når denne utsettes for injeksjon med høyt trykk. Denne kompetanseoppbyggingen skal forhåpentligvis kunne gi rom for innovasjon og teknologiutvikling blant de deltakende firmaene.

Formålet med prosjektet er derfor å opparbeide et høyere kompetansenivå og bedre forståelsen innen berginjeksjon med bruk av høyt trykk.

Sluttrapport

 

Prosjektet vil utvikle kompetanse i tunnelindustrien i Norge og gi den ny kunnskap. Formålet med prosjektet er å optimalisere en viktig del av arbeidene som utføres ved driving av tunneler og bergrom. Det er i dag mange ubesvarte spørsmål knyttet til injeksjonsutførelsen, og disse arbeidene anses ofte som svært kostbare og tidkrevende. Og ikke minst fremstår de s om lite forutsigbare og svært mye usikkerhet og risiko er knyttet til dette. Forskningen som kreves for å gi svar på disse spørsmålene vil bidra til forskningsbasert innovasjon ved at ny teknologi vil bli utviklet som et resultat av målsettingen om å optimalisere berginjeksjon med høyt trykk.

Forskningsprosjekt TIGHT gir en unik mulighet til å samle ulike aktører for å bygge videre kompetanse i Norge om hvordan bergmassen kan injiseres optimalt.

Derfor har vi trukket på dyktige aktører i næringslivet som er knyttet til tunnelbransjen, i tillegg til at også TIGHT har stor internasjonal deltakelse i Nanyiang Technological University i Singapore, BeFo i Sverige og Kigam i Korea.

SINTEF, NGI og NTNU vil stå for forskningen som også inkluderer én PhD. Industripartnere som er med på prosjektet er; Normet Norge AS, GMA, BASF Norge AS, Rescon Mapei AS, Andersen Mek. Verksted AS, Bever Control, LNS AS, Veidekke ASA og GeoVita AS. SVV og JBV vil være aktive samarbeidspartnere i prosjektet som offentlige byggherrer.

TIGHT er finansiert gjennom Norges Forskningsråd som et KPN (Kompetanseprosjekt for Næringslivet) innenfor BIA-programmet (Brukerstyrt Innovasjonsarena) har en totalramme på ca. 17 millioner NOK. SINTEF er kontraktspartner og prosjekteier mot Norges Forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2018