Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Kontaktperson

Et skifte mot en sirkulær økonomi

Kjernen i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte for å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og at vi har effektive systemer som sørger for at produkter som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida. 

Et skifte mot en sirkulær økonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene. 

Dette vil gi oss sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene. 

I SINTEF kan vi bistå med helhetlig forskningskompetanse på sirkulær økonomi, fra strategi og forretningsmodeller, miljø- og økonomiske analyser, til spesifikke teknologiske løsninger for å redusere ressursbruk og sikre bærekraftige løsninger.

SINTEF mener at en sirkulær økonomi blir førende for måten framtidens industri og næringsliv drives på.


 

SINTEF har gjennomført en studie for Enova der vi målte effekten av tolv sirkulærøkonomiske strategier på drivhusgassutslipp. Vi anslår at mellom 6 - 10 Mt CO2 av totale norske utslipp kan spares gjennom de utvalgte sirkulære strategiene analysert i denne rapporten alene, og med mulighet for ytterligere besparelser dersom Norge vedtar en fullstendig altomfattende nasjonal sirkulærøkonomisk modell. Sirkulærøkonomi vil også være en kritisk brikke i oppbygging av lavutslippsteknologi, som sol-, vind- og hydrogenenergi.

Last ned rapporten

Ekspertiser innen sirkulær økonomi

Nyheter om sirkulær økonomi

Sagflis blir klimavennlig fiskefôr

Sagflis blir klimavennlig fiskefôr

Ved å omdanne restprodukter fra skogbruksindustrien til proteiner for fiskefôr, kan både skogbruk- og fiskefôrindustrien oppnå et mer klimavennlig og høykvalitetsprodukt.

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Et toårig forskningsprosjekt skal bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse, et lavere klimaavtrykk, og økt samarbeid og konkurransekraft rundt Norges nasjonalbergart larvikitt.

Prosjekter om sirkulær økonomi

Ti-ReX

Ti-ReX

Start:
Slutt:

Rammeverk for smart tilstandsrevurdering av gjenvunnet tømmer for å forlenge levetiden til langlivede treprodukter ved bruk av ikke-destruktiv testing og automatisert etterbehandling av data.

LarvikittEN

LarvikittEN

Start:
Slutt:

Verdikjedesamarbeid om larvikitt for bærekraftig produksjon og bruk av norsk naturstein

Løkken 3.0

Løkken 3.0

Start:
Slutt:

Bærekraftig og sirkulær avhending av ammunisjon i Astrup-gruva