Til hovedinnhold
Norsk English

Massehåndtering i anleggsprosjekter

Vi utvikler løsninger for massehåndtering og bruk av lokale masser ved bygging av infrastruktur.

Byggeråstoff som sand, grus og pukk hentes ut fra naturlige forekomster i grustak og pukkverk og er en ikke-fornybar ressurs. Spesielt rundt de store byene er slike forekomster en mangelvare.

Store infrastrukturprosjekter krever store menger byggeråstoff, og med få lokale uttak blir det mye transport av steinmasser. Det gir økt trafikkbelastning, mer støy, økt luftforurensing og høyere kostnader.

Store anleggsprosjekter, særlig tunnelbygging, genererer samtidig store mengder masser. Disse massene bør man i mye større grad utnytte framfor at de deponeres. Bruk av lokale masser reduserer både kostnader og miljøutslipp fra prosjekter, i tillegg til at det reduserer behovet for uttak av jomfruelig byggeråstoff. SINTEF har deltatt i flere prosjekter innenfor denne tematikken, hvor målet har vært å finne løsninger for hvordan slike masser i større grad kan benyttes og til hvilke formål.

Vi driver med forskning og rådgiving innen:

Aktuelle prosjekter

Sirkulær masseforvaltning

Sirkulær masseforvaltning

Start:
Slutt:

Vi skal utvikle en digital tjenesteplattform for å effektivisere gjenvinning, bruk og transport av jord- og steinmasser i bygg- og anleggsnæringen.

SkiferSirk

SkiferSirk

Start:
Slutt:

En sirkulær skiferindustri gir økt verdiskaping og utnyttelse av overskuddsmasser fra natursteinsproduksjon på Oppdal

Kortreist stein

Kortreist stein

Start:
Slutt:

Vi skal utvikle tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller, forutsigbare og gode planprosesser, samt mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra infrastrukturprosjekter.

SkiferUnik

SkiferUnik

Start:
Slutt:

Utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål