Til hovedinnhold
Norsk English

Avløpsvann

SINTEF bistår kommuner, interkommunale selskap og privat industri med å finne riktige prosesser og teknologi for håndtering av avløpsvann og slam.

Kontaktperson

Trygg behandling av avløpsvann, for å minimere utslipp og avfall, skal sikre helsa vår. Samtidig skal gjenvinning av ressurser fra avløpsvannet sikre bærekraft og miljø. Morgendagens vann- og avløpsanlegg bør derfor være ressursgjenvinningsfabrikker, ha lavere klima- og miljøfottrykk enn dagens anlegg og være i stand til å håndtere nye forurensninger og fremtidige krav til avløpsegenskaper og slamhåndtering. Viktige faktorer for å oppnå dette vil være: 

 • Mer kompakte prosessløsninger for å redusere bruken av ressurser for bygging 
 • Implementering av innovative og bærekraftige behandlingsprosesser 
 • Sensorer og smarte kontrollsystemer som kan bruke maskinlæring til optimering av drift

SINTEFs kompetanse omfatter: 

 • Prosess- og systemløsninger for kommunalt og industrielt avløpsvann (akvakultur, olje og gass, farmasøytisk, næringsmiddel) og restprodukter:
  • Prosessutforming
  • Livssyklusanalyse og livskostnadsanalyse (LCA/LCC)
  • Multikriterieanalyse for prosess- og systemvalg
  • Eksperimentell testing og verifisering i laboratorium med tilførsel av kommunalt avløpsvann.
  • Dataanalyse og optimering av prosessløsninger
 • Gjenbruk av avløpsvann og gjenvinning av ressurser
 • Spredt avløp

Utfordringer innen avløpshåndtering

Vannbransjen i Norge står overfor utfordringer som krever ny kunnskap og innovasjon innen tekniske og ikke-tekniske aspekter:

 • I Norge er forskriften som påvirker slamforvaltningen under revisjon. Vi forventer at mengden fosfor som kan brukes på jordbruksland reduseres, og at slam bare kan spres i vekstsesongen. 
 • EUs avløpsvannsdirektiv skal revideres, og forskriftene kan legge mer vekt på mikroforurensninger (f.eks. vedvarende organiske miljøgifter) og andre spesifikke forbindelser i tillegg til bulkparametrene (BOD5, totalt suspenderte faste stoffer, total fosfor og total nitrogen) forbundet med forebygging av eutrofiering. 
 • Økt fokus på bærekraft i samfunnet, for eksempel i Norsk Vanns bærekraftstrategi; sirkulær økonomi, f.eks den statlige strategien for et grønt skifte i økonomien; ny teknologi, f.eks digitalisering; klimaendringer, for eksempel fokus på CO2-fotavtrykk. 
 • Kommuner og renseanleggseiere setter ambisiøse mål, for eksempel mot null utslipp til luft, vann og jord; skape verdi fra avfall; fra kostnadsdekning til fortjeneste; skape høyest mulig verdi fra materialer og ressurser; oppnår ingen netto negativt bidrag med hensyn til energi, klimagassutslipp og økonomi. 

Her kan du høre SINTEFs podkast Smart Forklart om gjenbruk av vann

Prosjekter

RECOVER

RECOVER

Start:
Slutt:

Prosesser for gjenvinning av ressurser fra avløpsvann

WIDER UPTAKE

WIDER UPTAKE

Start:
Slutt:

Bedre utnyttelse av ressurser fra avløpsvann