Til hovedinnhold
Norsk English

Helse og velferd

Uten innovasjoner som bidrar til økt kvalitet og som effektiviserer drift, diagnostikk og behandling, vil det ikke være mulig å videreføre velferdsstaten med gode tjenester til alle.

Kontaktpersoner

SINTEF bidrar til god helse og livskvalitet gjennom forskning innen helsefremming og forebygging av sykdom og skader, diagnose, behandling, rehabilitering og oppfølging. Dette skjer i samarbeid med arbeidsliv og utdanning, helsevesen, pasient- og brukerorganisasjoner og næringsliv.

Digitalisering vil være en sentral driver i utviklingen av offentlige og private helsetjenester. Digitalisering av arbeidsprosesser og behandling gir muligheter for bedre kvalitet og økt produktivitet. Resultatet vil bli nye løsninger og tjenester som gir bedre og mer treffsikre metoder for forebygging, diagnose og behandling. Det gir også muligheter for norsk helsenæring, og vil dermed bidra både til flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

Gode helsedata fra registre, helseundersøkelser med store befolkningsgrunnlag og biobanker gir Norge et vesentlig fortrinn innen forskning og innovasjon. Utnyttelsen av helsedata gir nye muligheter for næringsutvikling, fordi stordataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring anvendt på våre helsedata har et stort potensial.

Sanntids tilgang på pasientdata åpner for nye og mer effektive måter å jobbe på – deriblant digitalt støttede helsetjenester som velferdsteknologi, medisinsk avstandsoppfølging og hjemmesykehus. Slik tilgang på pasientdata kan også bane vei for en bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og økt pasientsikkerhet. Dette vil føre til en helhetlig helse- og velferdstjeneste som spesielt sårbare grupper som psykisk syke, barn og unge, folk med sammensatte behov, kroniske sykdommer og eldre trenger å møte.

Kunnskap om bioteknologi og nanomedisin kan bidra til å bygge opp og videreutvikle industri for produksjon av biologiske medisiner i Norge.  Vi kan utvikle innovative medisiner for ny behandling, utnytte råvarene mer effektivt, minske produksjonskostnadene, minske fotavtrykket og øke fleksibiliteten til produksjonen. Å klare å produsere raskere og billigere vil bidra til å gjøre slik medisin tilgjengelig for en større del av verdens befolkning.

SINTEF forsker på og bidrar til løsninger innenfor hele dette spekteret.

Gode helse- og velferdsløsninger må til om fremtidens helsetjenester skal bli bærekraftige i økonomisk forstand. SINTEF har også lang tradisjon for forskning og utvikling knyttet til Global helse, der vi bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål. 

Aktuelt

Ny rapport: Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

Ny rapport: Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

Ny forskning kaster lys over store utfordringer og barrierer når det gjelder tilgang til psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet. – Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med tjenestene, sier seniorforsker i SINTEF, Marian...

Prosjekter

Bærekraft og demokrati i norsk arbeidsliv

Bærekraft og demokrati i norsk arbeidsliv

Start:
Slutt:

Gjennom et flerårig forskningsprosjekt skal SINTEF-forskere få frem ny kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Norge.

Evaluering av Nasjonalt forløp for barnevern

Evaluering av Nasjonalt forløp for barnevern

Start:
Slutt:

Evalueringen av Nasjonalt forløp for barnevern skal gi kunnskap om hvorvidt, og hvordan, forløpet bidrar til at flere barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp.

Vi skaper fremtidens løsninger for bedre helse og velferd

Ekspertiser

Arbeidshelse

Arbeidshelse

I SINTEF forsker vi på sammenhengen mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for helse. Dette kan være hvordan fysisk arbeidsmiljøeksponering påvirker oss til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivsel og...

Bildeveiledet behandling

Bildeveiledet behandling

Bildeveiledet behandling hjelper medisinsk personell å se bak hudens overflate og dypt inn i kroppen.

Biomedisinsk teknologi

Vi ser på hvordan sensorsystemer kan bli utviklet og brukt for å overvåke helsen til pasienter og eldre, og bidrar til innovasjon i helse og omsorgstjenesten gjennom utvikling og anvendelse av velferdsteknologi.

Brukerreiser og Customer Journey Modelling Language (CJML)

Brukerreiser - eller kundereiser - setter mennesket i sentrum av en prosess, enten vi har rollen som pasient, kunde, innbygger eller ansatt. CJML hjelper deg å holde styr på detaljene i brukerreisen og hvordan den henger sammen med IT-systemene.

Folkehelse

SINTEF utvikler helsefremmende og sykdomsforebyggende kunnskap, teknologi og tiltak, for å bidra til økt deltagelse i samfunnet, samt å redusere sosial ulikhet, fattigdom og utenforskap.

Fysiologi

Fysiologi er kunnskapen om hvordan kroppen fungerer og tilpasser seg ulike påkjenninger og belastninger. Denne kunnskapen benyttes i vår forskning innen arbeid og helse, ekstreme arbeidsmiljø og utviklingen av smarte og helsefremmende løsninger.

Global helse og teknologi

SINTEF forsker på levekår og helsetjenester — og funksjonshemmede og utsatte grupper i fattige land.

Helsetjenesteforskning

SINTEF studerer ulike betingelser for gode og effektive helse- og velferdstjenester på systemnivå, tjenestenivå og fra brukernes ståsted.

Industriell Bioteknologi - Effektive stammer og prosesser

Industriell bioteknologi baseres på bruk av enzymer og mikroorganismer for å produsere produkter som faramasøytika, finkjemikalier, biopolymere, mat og fôr ingredienser og bioenergi. SINTEF har mer enn 25 års erfaring i utvikling av mikrobielle...

Innovasjon

SINTEF er FOU-partner for kommuner, helseforetak og næringsliv i behovsdrevne innovasjonsprosjekter med mål om å utvikle nye løsninger som gir verdi for pasientene, helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen.

Laboratorier