Til hovedinnhold
Norsk English

Helsetjenesteforskning

SINTEF studerer ulike betingelser for gode og effektive helse- og velferdstjenester på systemnivå, tjenestenivå og fra brukernes ståsted.

Kontaktperson

Helsetjenesteforskning omhandler forskning og utvikling for å løse samfunnsutfordringer knyttet til områdene helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

Et viktig prinsipp er likeverdig tilgang til helsetjenester og innflytelse på egen helse og på helsesystemet. Vi forsker på hvordan ulike modeller for finansiering, organisering og ressursinnsats bidrar til dette. Psykisk helse utgjør et sentralt område.

På området Helsetjenesteforskning jobber vi bredt metodisk, og kombinerer kvalitative og kvantitative metoder, blant annet i evalueringer av store komplekse forsøk og reformer. Vi har sterk kompetanse når det gjelder bruk av helsedata fra registre, på kobling mellom helsedata og data fra andre registre, og på gjennomføring av egne spørreundersøkelser. I tillegg har vi god kompetanse på kunnskapsoppsummeringer. Helsemyndighetene, kommuner og NAV er viktige samarbeidspartnere og oppdragsgivere, samt ulike interesse- og ideelle organisasjoner. Vi jobber både med oppdragsforskning og egeninitiert forskning, der Forskningsrådet og EU er viktige kilder til finansiering. SINTEF har et utstrakt samarbeid om helsetjenesteforskning nasjonalt og internasjonalt, og tett samarbeid internt mellom helsetjenesteforskning og andre ekspertiser i SINTEF - blant annet brukerdrevet innovasjon, digitalisering og bygg og omgivelser. 

Utforsk fagområdene