Til hovedinnhold
Norsk English

Drivstoff for utslippsfri transport

Vi forsker på framtidas utslippsfrie transportsystemer.

Kontaktperson

Transportsektoren står for rundt 29 % av globale klimagassutslipp. Ifølge FN er avkarbonisering til utslippsfrie løsninger for transport en av hovednøklene til å oppnå global bærekraft innen 2050.

Det finnes ikke én bærekraftig løsning for alle typer transport. Det være store variasjoner fra land til land og sektor til sektor. I arbeidet med å få på plass et utslippsfritt transportsystem må derfor alle alternativer vurderes, og alle energibærere (drivstoff) og utslippsreduserende teknologier inkluderes slik at vi får utnyttet styrkene deres. I tillegg må de sees i sammenheng med resten av energisystemet. Problemstillingene relatert til dette er sammensatte, og samspillene er kompliserte. Tverrfaglig samarbeid er en nøkkel for å få bærekraftige løsninger på plass.

Landtransport – veg og jernbane

Norge er fremst i verden på elektrifisering av personbiler (høyeste antall elektriske biler per innbygger). SINTEF jobber nå tett med industrien for å få til nullutslippsløsninger også innenfor tungtransport, og det jobbes med å finne gode løsninger for jernbaner som ikke allerede er elektrifisert.

Maritim transport

I global sammenheng er Norge en anerkjent og betydelig sjøfartsnasjon, og SINTEF representerer fagmiljø som er langt fremme når det kommer til miljøvennlige alternativer innen maritim transport. Dette innebærer alternative fremdriftssystemer basert på elektrisitet, hydrogen eller ammoniakk, eller CO2-fangst direkteskip.

Luftfart

Utslippsfri luftfart er et mindre modent markedsområde hvor det de neste årene er forespeilet å skje store teknologiske fremskritt mot mer elektrifisering og hydrogen som flydrivstoff. SINTEF utfører forskning for å støtte opp om den krevende prosessen det er å utvikle og sertifisere ny flyteknologi, og har gjennom sitt medlemskap i det europeiske partnerskapet Clean Aviation en plass rundt bordet i strategisk europeisk forskningssamarbeid innen sektoren.

Felles for alle transportformer er behovet for ny infrastruktur for fylling, lading, produksjon og transport av nye energibærere. I knutepunkt som flyplasser og havner møtes transportsektoren og energisektoren, og SINTEF jobber allerede med prosjekter for å utvikle framtidens flyplasser og havner.

SINTEF har mer enn 30 års erfaring med teknologiutvikling for utslippsfri transport, for et bredt og variert spekter med kunder med ulike behov, typisk fylkeskommuner, rederi, båtbyggere og underleverandører, logistikkaktører, myndigheter og havner. Vi hjelper de blant annet med å utvikle nye løsninger innen infrastruktur som legger til rette for at transportnæringen er i stand til å gjennomføre det grønne skiftet, og vi forsker på produksjon, håndtering og bruk av nye utslippsfrie energibærere og nye fremdriftssystemer. Gjennom teknoøkonomiske analyser bidrar SINTEF også ofte med beslutningsstøtte til industri og offentlige aktører i omstillingen til utslippsfri transport.

Dette gjør vi

Ekspertise

Laboratorier

Nyheter

Snart kommer du kanskje til å koke kaffe med elbilen

Snart kommer du kanskje til å koke kaffe med elbilen

Lynnedslag, sterk vind som får trær til å velte over høyspentlinjer, snø og ising gir oss døde stikkontakter. Samtidig står vi foran et stort kraftunderskudd – og mer ekstremvær. Hvordan kan vi unngå full strømkrise?

Prosjekter

Zero-Log -Veien mot bærekraftig nullutslipp offshorelogistikk

Zero-Log -Veien mot bærekraftig nullutslipp offshorelogistikk

Start:
Slutt:

Operatører på norsk sokkel har et behov for en felles forståelse av, og veien videre mot, fremtidig bærekraftig offshorelogistikk. Offshoreflåten er stor, høyst spesialisert, men ung, noe som vil kreve langsom, men jevn overgang mot nullutslipp.