Til hovedinnhold
Norsk English

Varmeteknisk laboratorium

De varmetekniske laboratorier er et av landets ledende laboratorier innen forbrenningsteknikk, kuldeteknikk, bioenergiprosesser, flytendegjøring av gasser og CCS (karbonfangst, -transport og -lagring).

Kontaktperson

Laboratoriene har avansert utstyr for anvendt forskning og testing innen alle disse fagområder. De varmetekniske laboratorier har gjennomgått en omfattende oppgradering av all infrastruktur for å møte de store utfordringer som moderne forskning krever. De nye lokalene tilfredsstille de høyeste krav innen sikkerhet og arbeidsmiljø for de fagmiljøer vi arbeider med.

  • Forbrenning
  • Inneklima
  • Kulde og lavtemperatur
  • Næringsmiddelteknologi

Ekspertise

Biodrivstoff

Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier. Biodrivstoff anses som et lovende alternativ til dagens fossile drivstoff, ettersom det har potensiale til å erstatte de fossile...

Forbrenning og brennerteknologi

Forbrenning av brensler som naturgass, tre, bensin og kull er viktige kilder til varme og kraft, både i industriprosesser og i dagliglivet.

Brennstoffkarakterisering og utslipp

Karakterisering av brenselet er det første og viktigste trinnet i evalueringen av hvor egnet biomasse og avfall er for en termisk konverteringsprosess. Detaljert og nøyaktig karakterisering er særlig viktig for riktig bruk av inhomogen biomasse og...

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk...

CFD - Computational Fluid Dynamics

CFD-gruppen hos SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast...

CO2 som arbeidsmedium

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av behovet for å erstatte sterkt miljøbelastende kjemisk fremstilte kuldemedier. Så langt har CO2 anlegg blitt kommersialisert hovedsakelig innen bruksområdene tappevannsvarmepumper (varmepumpe for...

CO2-fangst

I avdelingen for Gassteknologi forsker vi på forskjellige metoder for CO2-fangst – noen fangstmetoder er nær kommersiell modenhet og andre metoder er i en tidlig utviklingsfase.

CO2-injeksjon

CO2-håndtering er ett av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. CO2 kan lagres i formasjoner langt under bakken eller havbunnen. Vi forsker på hvordan CO2 kan pumpes ned gjennom brønner og injiseres inn i disse formasjonene på en...

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning...

Detaljert prosessmodellering

SINTEF har lang erfaring innen utvikling og bruk av numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminær og turbulent strømning for både enfase (forbrenning av gass) og flerfasesystemer (gass/fast brensel).

Energieffektivisering i næringsbygg

SINTEF er ledende innenfor energieffektivisering i butikker og andre typer av energiintensive bygninger. Videre utarbeider vi nye integrerte energiløsninger til bygningskomplekser for å redusere energiforbruket, samt drifts- og investeringskostnader.

Ferrofluid og nanofluid varmetransport

Vi undersøker og utvikler muligheter for å skape mer effektive og pålitelige kjølesystemer ved hjelp av nanofluider og magnetiske nanofluider (ferrofluider). Disse kan for eksempel brukes til kjøling av kraftelektronikk, personlige datamaskiner og...

Flytendegjøring av hydrogen

SINTEF Energi har gjennom de siste 10-15 år arbeidet med flytendegjøring av hydrogen og verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen inngår i hele eller deler av kjeden. Spesielt vil hydrogen i flytende form egne seg for transport over lengre...

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

For en industriell prosess er fordelene økt varmestråling, mindre gassvolum, lav NOx, høyere temperatur og økt prosessvirkningsgrad. Oxy-fuel forbrenning er også basis for en av de tilgjengelige teknologiene for kraft- og industrielle-prosesser med...

Gassifisering

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese eller varme- og kraftproduksjon er identifisert som én av de mest lovende teknologiene for å nå 1,5 graders målet. I prosjektene våre bruker vi en unik infrastruktur til å undersøke...

Geotermiske energisystemer

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer. Dype geotermiske brønner, typisk 1-10 km, kan hente opp varme med høyere temperatur. Varme...

Hydrotermisk flytendegjøring - HTL

HTL er en konverteringsprosess som finner sted i flytende fase ved bruk av vann som reaktivt medium. I løpet av prosessen brytes råstoffet ned til faststoff, en flytende fase som består av både en vandig og en oljelignende fraksjon, og en liten...

CO2 Kondensering

Kondensasjon av CO2 i varmevekslere og separatorer oppstår i prosesser for CO2-rik gassfase-strøm skal flytendegjøres, for eksempel for å øke renheten i gassen for å oppfylle transportspesifikasjoner. Gjennom multiskalamodellering og eksperimentell...

LNG flytendegjort naturgass

SINTEF Energi har sammen med NTNU gjennom flere tiår vært med på å utvikle komponenter og systemer for flytende naturgass. LNG er i dag i utstrakt bruk som transportform for naturgass over lengre strekninger. Naturgassen benyttes ofte til...

Olje/gass/vann separasjon

Vi har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til olje / gass / vann separasjon relevant for elektrokoalesens separasjon, naturgasskondensering, og vi utvikler mulige studier relatert til undervannsteknologi.

Varme-til-kraft konvertering

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for konvertering av varme til elektrisk kraft; varmeveksling og varmefangst, prosessutvikling, systemdesign, eksperimentell aktivitet...

Prosessoptimalisering

Vi samarbeider med landbasert prosess og metallurgisk industri, samt olje- og gasselskaper, for å forbedre prosessanleggene deres, redusere utslipp og minimere investering og operasjonelle kostnader.

Prosess- og gassteknologi

Innen prosessteknologi jobber vi med teoretisk analyse, modellering og simulering samt eksperimentelle metoder for analyse, design og optimering av industrielle gassprosesser og effektive energi konverterings systemer. Vi fokuserer både på krets- og...

Pyrolyse

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen pyrolyse av biomasse for økt prosessforståelse og produksjon av oppgraderte brensler. Vi arbeider sammen med nasjonal og internasjonal industri og forskningspartnere for å utvikle og forbedre...

Strømningsfenomener

Vi utvikler spesialiserte modeller og metoder innen strømning av væsker og gasser, og som ikke finnes i kommersiell programvare. Vi har flere egenutviklede CFD-koder i 1D og 3D. Vi deltar også i konstruksjon av laboratorieoppsett som brukes til å...

Termodynamikk

Vi utvikler verktøy som med stor nøyaktighet tallfester transport- og termodynamiske egenskaper og oppførsel til fluider basert på avanserte modeller, litteraturdata og egne verdensledende målinger.

Torrefisering

Torrefisering er en termokjemisk prosess for forbehandling av biomasse.

Varmepumpeteknologi

SINTEF har omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av varmepumpeteknologi. Vi har over 60 års erfaring med forskning og utvikling av varmepumpeteknologi.

Varmeveksling

Vi har lang erfaring med å utvikle detaljerte varmevekslermodeller for ulike industrielle formål. Modellene har et detaljeringsnivå som egner seg godt til å bruke disse sammen med ulike prosessimuleringsverktøy for å kunne studere hvordan gitte...

Vedovnsteknologi

Helt siden starten på 80-tallet har SINTEF opparbeidet en omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av småskala oppvarmingsteknologi for boligformål gjennom forbrenning av faststoff biomasse, eksempelvis innen pellets- og vedovnsteknologi.

Kontaktinformasjon

Laboratoriene er samlokalisert med NTNUs Varmetekniske laboratorium.