Til hovedinnhold
Norsk English

Varmeteknisk laboratorium

De varmetekniske laboratorier er et av landets ledende laboratorier innen forbrenningsteknikk, kuldeteknikk, bioenergiprosesser, flytendegjøring av gasser og CCS (karbonfangst, -transport og -lagring).

Kontaktperson

Laboratoriene har avansert utstyr for anvendt forskning og testing innen alle disse fagområder. De varmetekniske laboratorier har gjennomgått en omfattende oppgradering av all infrastruktur for å møte de store utfordringer som moderne forskning krever. De nye lokalene tilfredsstille de høyeste krav innen sikkerhet og arbeidsmiljø for de fagmiljøer vi arbeider med.

Vi har også laboratorier innen disse områdene:

  • Bioenergi
    Forskning og utvikling knyttet til termokjemisk omvandling av biomasse, avfall og restprodukter til fornybar energi, drivstoff og karbonbærere.
  • CCS
  • Effektiv energibruk og spillvarme
  • Forbrenning
  • Inneklima
  • Kulde og lavtemperatur
  • Næringsmiddelteknologi

Ekspertise

Biodrivstoff

Biodrivstoff

Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier.

Forbrenning og brennerteknologi

Forbrenning av brensler som naturgass, tre, bensin og kull er viktige kilder til varme og kraft, både i industriprosesser og i dagliglivet.

Brennstoffkarakterisering og utslipp

Brennstoffkarakterisering og utslipp

Karakterisering av brenselet er det første og viktigste trinnet i evalueringen av hvor egnet biomasse og avfall er for en termisk konverteringsprosess.

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk...

CFD - Computational Fluid Dynamics

CFD-gruppen hos SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast...

CO2 som arbeidsmedium

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av behovet for å erstatte sterkt miljøbelastende kjemisk fremstilte kuldemedier.

CO2-fangst

CO2-fangst

I avdelingen for Gassteknologi forsker vi på forskjellige metoder for CO2-fangst – noen fangstmetoder er nær kommersiell modenhet og andre metoder er i en tidlig utviklingsfase.

CO2-injeksjon

CO2-håndtering er ett av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. CO2 kan lagres i formasjoner langt under bakken eller havbunnen.

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp.

Detaljert prosessmodellering

SINTEF har lang erfaring innen utvikling og bruk av numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminær og turbulent strømning for både enfase (forbrenning av gass) og flerfasesystemer (gass/fast brensel).

Ferrofluid og nanofluid varmetransport

Vi undersøker og utvikler muligheter for å skape mer effektive og pålitelige kjølesystemer ved hjelp av nanofluider og magnetiske nanofluider (ferrofluider).

Flytendegjøring av hydrogen

SINTEF Energi arbeider med flytendegjøring av hydrogen og verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen inngår i hele eller deler av kjeden.

Gassifisering

Gassifisering

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese eller varme- og kraftproduksjon er identifisert som én av de mest lovende teknologiene for å nå 1,5 graders målet.

Geotermiske energisystemer

Geotermiske energisystemer

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer.

CO2 Kondensering

Kondensasjon av CO2 i varmevekslere og separatorer oppstår i prosesser for CO2-rik gassfase-strøm skal flytendegjøres, for eksempel for å øke renheten i gassen for å oppfylle transportspesifikasjoner.

LNG flytendegjort naturgass

SINTEF Energi har sammen med NTNU gjennom flere tiår vært med på å utvikle komponenter og systemer for flytende naturgass.

Olje/gass/vann separasjon

Vi har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til olje / gass / vann separasjon relevant for elektrokoalesens separasjon, naturgasskondensering, og vi utvikler mulige studier relatert til undervannsteknologi.

Overskuddsvarme

Overskuddsvarme

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme (også kjent som spillvarme); fra teknologiutvikling og modellering av komponenter...

Varme-til-kraft konvertering

Varme-til-kraft konvertering

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for konvertering av varme til elektrisk kraft; varmeveksling og varmefangst, prosessutvikling, systemdesign, eksperimentell aktivitet...

Prosessoptimalisering

Prosessoptimalisering

Vi samarbeider med landbasert prosess og metallurgisk industri, samt olje- og gasselskaper, for å forbedre prosessanleggene deres, redusere utslipp og minimere investering og operasjonelle kostnader.

Prosess- og gassteknologi

Vi jobber med teoretisk analyse, modellering og simulering samt eksperimentelle metoder for analyse, design og optimering av industrielle gassprosesser og effektive energi konverterings systemer.

Pyrolyse

Pyrolyse

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen pyrolyse av biomasse for økt prosessforståelse og produksjon av oppgraderte brensler.

Strømningsfenomener

Vi utvikler spesialiserte modeller og metoder innen strømning av væsker og gasser, og som ikke finnes i kommersiell programvare.

Termodynamikk

Termodynamikk

Vi utvikler verktøy som med stor nøyaktighet tallfester transport- og termodynamiske egenskaper og oppførsel til fluider basert på avanserte modeller, litteraturdata og egne verdensledende målinger.

Torrefisering

Torrefisering

Torrefisering er en termokjemisk prosess for forbehandling av biomasse.

Varmepumpeteknologi

SINTEF har omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av varmepumpeteknologi. Vi har over 60 års erfaring med forskning og utvikling av varmepumpeteknologi.

Varmeveksling

Varmeveksling

Vi har lang erfaring med å utvikle detaljerte varmevekslermodeller for ulike industrielle formål.

Vedovnsteknologi

Vedovnsteknologi

Helt siden starten på 80-tallet har SINTEF opparbeidet en omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av småskala oppvarmingsteknologi for boligformål gjennom forbrenning av faststoff biomasse, eksempelvis innen pellets- og vedovnsteknologi.

Kontaktinformasjon

Laboratoriene er samlokalisert med NTNUs Varmetekniske laboratorium.