Til hovedinnhold
Norsk English

Brennstoffkarakterisering og utslipp

Karakterisering av brenselet er det første og viktigste trinnet i evalueringen av hvor egnet biomasse og avfall er for en termisk konverteringsprosess.

Kontaktperson

Detaljert og nøyaktig karakterisering er særlig viktig for riktig bruk av inhomogen biomasse og biomasse og avfall av lav kvalitet, for å hindre driftsrelaterte problemer, optimalisere konverteringsprosessene og utforme konverteringssystemer.

SINTEF utfører full karakterisering av biomasse og avfall når det gjelder fysiske og kjemiske egenskaper, sammensetning, brennverdi og askerelaterte egenskaper, i henhold til ulike internasjonale og nasjonale standarder. I tillegg har vi unike og avanserte laboratoriefasiliteter for undersøkelse av biomassens og avfallets komplekse nedbryting under ulike forhold, overvåking av produktsammensetning og evaluering av reaksjonskinetiske karakteristika.

Det analytiske utstyret vårt gjør det også mulig å måle både partikkel- og gassutslipp. For gasser gjelder dette hovedkomponenter som frigjøres under termisk konvertering, som CO2, H2O, CO, CH4, H2 osv., og utslippskomponenter og mellomprodukter som NOx og NOx-forløpere (NH3 og HCN), SOx og SOx-forløpere (H2S og COS), siloksaner og mange flere. For partikler bruker vi gravimetriske impaktorer som kan separere partikler i størrelsene PM10, PM2.5 og PM1.0. I tillegg har vi en elektrisk lavtrykksimpaktor (ELPI) for måling av partikkelkonsentrasjon fordelt på 10 ulike størrelsesfordelinger. ELPI analysatoren kan også opereres gravimetrisk, og innsamlede partikler kan analyseres med hensyn til f.eks. elementsammensetning ved bruk av SEM-EDX.

Vi arbeider innen dissse områdene:

 • Nøyaktig vektmåling (ned til µg)
 • Kondisjonering og klimatesting av biomasse og avfall under godt kontrollerte lagringsforhold
 • Proximate analyse av biomasse og avfall
       -     Fuktinnhold
       -     Innhold av flyktige stoffer (VM)
       -     Innhold av fast karbon (Fix-C)
       -     Askeinnhold
 • Ultimate analyse av biomasse og avfall
       -     Karbon (C)
       -     Hydrogen (H)
       -     Svovel (S)
       -     Nitrogen (N)
       -     Oksygen (O) 
 • Brennverdi analyse
 • Askesammensetning (på element- eller oksidform)
       -     Hovedelementer: Si, Ca, K, Na, P, Al, Mg, S, Fe, Cl 
       -     Sporelementer: Zn, Pb, Ba, Ti, As, Cd, Hg
 • Askesmelting og smeltepunkt under inerte, reduserende og oksiderende forhold
 • Malbarhet og spesifikk oppmalingsenergi
 • Vurdering av partikkelstørrelse og -form
 • Omfattende empiriske indekser og beregningsprogram for termisk likevekt for å forutsi askesintring, agglomerering, slagg- og beleggdannelse samt relevant askekjemi
 • Vurdering av termisk nedbrytningsoppførsel av biomasse og avfall under godt kontrollerte forhold
       -     Inert, reduserende og oksiderende atmosfære
       -     Atmosfæriske og trykksatte forhold (opptil 50 bar)
       -     Lav og høy oppvarmingshastighet 
       -     Bredt temperaturområde
 • Karakterisering av faste produkter, gasser og flytende produkter fra termisk konvertering av biomasse og avfall
 • Kinetisk evaluering av et råstoffs termiske nedbrytningsatferd for å få en detaljert forståelse av råstoffets nedbrytningsprosess og mulige alternativer for oppskalering samt implikasjoner
 • Måling av gasskonsentrasjoner med Micro-GC, inkludert en spesiell Micro-GC med en Differential Mobility Detector (DMD) for måling av H2S og COS ved ppb-nivåer
 • Måling av gasskonsentrasjoner med flere FTIR-er (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) for kvantifisering av de fleste gasstyper som finnes i avgass, eller syntetiske gasser enten fra forbrennings-, gassifiserings- eller pyrolyseprosesser. Vi har også en metode for måling av siloksanstoffer fra biogassproduksjon

Metoder

Vi har spesialkompetanse i bruk av et bredt utvalg avansert analyseutstyr og -instrumenter for karakterisering av egenskapene til ulike typer biomasse og avfall. Vi har bred erfaring og kunnskap om de termiske konverteringsegenskapene til råstoffer fra skogbruk, landbruk, avfallshåndtering og industri.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF til byr unike og avanserte laboratoriefasiliteter for karakterisering og evaluering av de termiske nedbrytningsegenskapene til biomasse og avfall. Sammen med både nasjonale og internasjonale industri- og forskningspartnere bruker, utvikler, raffinerer og validerer vi pålitelige og kostnadseffektive metoder for karakterisering av ulike typer biomasse og avfall. Gjennom flere tiår har vi opparbeidet oss kunnskap om råstoffegenskaper, metoder for forbehandling og oppgradering, termiske konverteringsegenskaper og potensielle driftsmessige utfordringer.

Kontakt

Relevante prosjekt

GasBio - Gasification for Biofuels

GasBio - Gasification for Biofuels

Start:
End:

Future production of Second Generation Biofuels in Norway requires building of long term competence in thermochemical biomass conversion (i.e. gasification). GasBio aims to fulfil this national need.

BioCarb+ – Realisering av biokarbon verdikjeden for energiformål

BioCarb+ – Realisering av biokarbon verdikjeden for energiformål

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med BioCarb+ er utvikling av nye strategier for bruk av lavverdi biomasse, skurtømmer og energivirke for biokarbon produksjon som råmaterial for industrielle applikasjoner (reduksjonsagent / metallurgisk koks) og konvertering...

STOP

STOP

Start:
Slutt:

Stabile driftsforhold for biomasse forbrenningsanlegg