Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 som arbeidsmedium

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av behovet for å erstatte sterkt miljøbelastende kjemisk fremstilte kuldemedier.

Kontaktperson

Så langt har CO2 anlegg blitt kommersialisert hovedsakelig innen bruksområdene tappevannsvarmepumper (varmepumpe for oppvarming av forbruksvann), kuldeanlegg for supermarkeder og for mindre anlegg innen kommersiell kjøling. SINTEF-NTNU initierte denne utviklingen på slutten av 1980-tallet. Over 4 millioner anlegg er til nå installert, tilsvarende en omsetning på over 200 milliarder NOK.

En rekke andre bruksområder er aktuelle for CO2 som arbeidsmedium. Den nå relativt gode tilgang på komponenter sammenliknet med kun 10 år tilbake kan muliggjøre dette. Industri og forskningsmiljøer verden over driver utvikling innen mange ulike områder, blant disse er kuldeanlegg for supermarkeder i varme klimasoner, kuldeanlegg for fiskebåter, transportkjøling, varmepumper for klimatisering av bygninger og kraftproduksjonsprosesser for utnyttelse av overskuddsvarme.

Kundekretsen spenner i dag fra store sluttbruker selskaper nasjonalt og internasjonalt til mindre SMB bedrifter. Faglig sett spenner aktiviteten fra mer grunnleggende aktivitet, som eksperimentell og teoretisk forståelse av ulike strømingsfenomen til komponent-, systemutvikling og -utprøving.


Vi arbeider innen disse områdene

  • Konsept- og systemutvikling for nye bruksområder som er viktige for norsk og internasjonal industri og samfunn og som krever mer FoU før kommersialisering
  • Termodynamiske data, varmeovergang og trykktap, strømningsfenomener
  • Utvikling av mer effektive komponenter og systemer med mål å oppnå energieffektivitet for nye bruksområder

Metode

Når nye komponenter eller systemer skal utvikles arbeider vi gjerne ved å kombinere teori, modellering/simulering og eksperimentell aktivitet. Nye konsepter vil ofte kreve eksperimentell verifikasjon. Gode termodynamiske bibliotek og komponent- og system modeller utviklet gjennom mange års aktivitet utgjør grunnlaget for vår aktivitet. Flere av modellene er basert på programmer utviklet ved SINTEF-NTNU, noe som gir oss unike muligheter for å tilpasse modellene for vurdering og utvikling av nye konsepter, både for komponenter og hele anlegg.

Typiske oppdrag for oss er

  • Flerklientoppdrag finansiert av industrien og forskningsrådet
  • Direkte industri prosjekter innen utvikling, utprøving og rådgivning
  • Alt fra grunnleggende kompetansebyggende prosjekter til anvendt forskning

Relevante prosjekt

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Start:
Slutt:

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Kontakter