Til hovedinnhold
Norsk English

Flytendegjøring av hydrogen

SINTEF Energi arbeider med flytendegjøring av hydrogen og verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen inngår i hele eller deler av kjeden.

Kontaktperson

Spesielt vil hydrogen i flytende form egne seg for transport over lengre strekninger. Hydrogen i flytende form er også godt egnet som transportform fram til fyllestasjoner som brukes av tranportsektoren, samt for leveranser til industrien.

Transport av hydrogen i flytende form til fyllestasjonen gir full fleksibilitet. Hydrogenet kan i kjøretøyets lagertank da enkelt muliggjøre oppbevaring i komprimert form, flytende for større kjøretøy, eller som en fremtidig mulighet i delvis kjølt og komprimert tilstand. Ved transport i flytende form reduseres videre volumet som må transporteres, dermed færre tankbiler på veien, samt at en unngår kostbar og kraftkrevende kompresjon ved fyllestasjonene.

Flytendegjøring av hydrogen er meget kraftkrevende med dagens standardteknologi. Dermed er utvikling av mer effektive prosesser for flytendegjøring avgjørende om hydrogen skal benyttes som hydrogenbærer til energiformål. Gjennom EU prosjektet IDEALHY var SINTEF Energi med å utvikle konsepter for flytendegjøring med om lag 50 % redusert kraftforbruk sammenliknet med dagens anlegg, hvor flytende hydrogen blir produsert primært til industriformål. Sentrale industrideltakere i prosjektet var Shell Hydrogen, Linde Kryotechnik, WEKA, TU Dresden og Kawasaki Heavy Industries.

Hydrogenproduksjon i større mengder i Norge vil mest realistisk måtte basere seg på bruk av fossile kilder i kombinasjon med CCS, da tilgangen på fornybar kraft er begrenset. Det vil også gi en meget god mulighet for å utnytte og foredle norske olje- og gassressurser med minimale utslipp av CO2. Norge har store mengder gass tilgjengelig og det er sannsynlig at nye gassforekomster kan bli tilgjengelig i fremtiden. Slik sett kan hydrogenproduksjon for eksport bli en ny mulighet for verdiskaping basert på norske energiressurser.

SINTEF Energi har bla. gjennomført prosjekter med finansiering fra Kawasaki Heavy Industries og Gassnova/Climit.

Vi arbeider innen disse områdene

 • Konsept- og systemutvikling
  • Flytendegjøringsprosesser, konsepter for LH2-transport
 • Komponentutvikling og –utprøving
  • Varmevekslere
 •  Vurdering av konsepter for hydrogenproduksjon i kombinasjon med CCS
 • Samspill mellom hydrogenproduksjon fra fossile og fornybare kilder
 • Vurdering av verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen benyttes

Metode
Arbeidet vi utfører er i stor grad basert på inngående termodynamiske kunnskaper og komponent- og prosessforståelse innenfor kryogene applikasjoner. Dette kombineres med vertkøyer for modellering, simulering ogtermodynamiske tapsanalyser, samt eventuell eksperimentell verifikasjon, for å vurdere fremtidige konsepter med hensyn til energi- og kostandseffektivitet.

Typiske oppdrag for oss er

 • Flerklientoppdrag finansiert av industrien og forskningsrådet, samt EU
 • Direkte industri prosjekter innen utvikling, utprøving og rådgivning
 • Alt fra grunnleggende kompetansebyggende prosjekter til anvendt forskning
 • Utredning av ulike konsepter og verdikjeder basert på detaljert vurdering av ulike teknologiske elementer, for eksempel flytendegjøringsprosesser

Relevante prosjekt

 

Kontakt