Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonalt Smart Grid Laboratorium

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim.

Kontaktpersoner

SmartGridLab
SmartGrid laboratoriet

Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstrasjon, verifikasjon, testing og undervisning. Laboratoriet støtter en rekke områder og use case fra storskala transmisjon til lokal distribusjon og smarte hjem.


Leie av Smart Grid Laboratoriet 


 

Se Smart Grid Laboratoriets brosjyre (pdf)


Nytt prosjekt: SDN microSense

Konsept:

Et viktig element i laboratoriekonseptet er mulighetene til å integrere sanntidssimulerte kraftsystem med fysiske modellkraftsystemer

(Hardware in the loop/ Power hardware in the loop) med ytelser opp til 200 kVA og spenningsnivå opp til 400 V AC or 700 V DC. Frekvensområdet som dekkes er opp til 5 kHz.

Hva finnes i laboratoriet?

 • Overføringsnett (AC og DC)
 • Distribusjonsnett (sterke nett/ svake nett)
 • Kraftproduksjon (Storskala produksjon, distribuert produksjon, - vindkraft, PV, vannkraft)
 • AC/DC omformere: Voltage Source Converters (VSC) og Multi-Level Converters (MMC)
 • Roterende maskiner: Asynkrongeneratorer/-motorer (IG), Synkrongeneratorer/-motorer (SG), Permanent magnet generatorer/motorer (PM)
 • Nettemulator (200 kVA forsterker, DC opp til 5 kHz)
 • Sanntidssimulatorer med Hardware-In-the-Loop (HIL) og Power-Hardware-In-the-Loop (PHIL) - (OPAL-RT)
 • Smarte energimålere (AMS-målere)
 • Test system for batterimoduler / Batteriemulator  

Anvendelsesområder

 • Smarte transmisjonsnett
 • HVDC nett
 • Smarte aktive distribusjonsnett
 • Mikronett (Microgrids)
 • Integrasjon Smart Grids,
 • Smarte hjem/bygninger/ industri
 • Integrasjon av fornybare energikilder
 • Smart utnyttelse av elektrisitet
 • Elektrifisering av transport
 • Energilagring i Smart Grids
 • Energikonvertering Smart Grids
 • Stabilitet i Smart Grids
 • Overvåking, styring og automasjon i Smart Grids
 • Kommunikasjon i Smart Grids
 • Informasjonssikkerhet og personvern i Smart Grids
 • Pålitelighet og robusthet i Smart Grids
 • Smart grid software
 • Big data og analytics i Smart Grids

Eksempler på bruk


This short video introduces the Norwegian Smart Grid Lab run by SINTEF and NTNU, Trondheim and how it can interact with another national laboratory -  the Cyber Range, NTNU Gjøvik -  to study and test cybersecurity for Electrical Power Systems and stations. SINTEF and NTNU are both partners in the EU project SDN µSense* focusing on this topic).

*SDN-microSENSE aims at providing and demonstrating a secure, resilient to cyber-attacks, privacy-enabled, and protected against data breaches solution for decentralised Electrical Power and Energy Systems (EPES)


 


Tour of the Norwegian National Smart Grid Laboratory

This video is from the ECODIS project and shows an example of smartgrids and digital substations that can be replicated in the Smart Grid Laboratory.


 

Smarte hjem
Test av apparater, utstyr og styringer i smarte hjem for regulering av energibruk, lysstyring, inneklima og sikkerhet/komfort. Ulike arkitekturer (sentral intelligens versus desentral intelligens) og systemer (f.eks. LonWorks, KNX, ... ) kan testes for ulike scenarier mht. funksjoner som styring av temperatur, ventilasjon, lys, integrasjon med smarte målere, fjernstyring, integrasjon med smarte mobiltelefoner etc.

Multi-terminal HVDC nett for tilknytning av offshore vindkraft
Store multiterminal HVDC nett kan spille en viktig rolle i fremtidens kraftsystem. I laboratoriet er kontroll og styringsstrategier for slike anlegg evaluert for å verifi sere at driftssikkerhets- og stabilitetskrav er oppfylt. Som del av arbeidet i Nowitech* er det etablert en oppstilling som emulerer et tenkt Nordsjø HVDC-nett. Dette knytter sammen Norge, Tyskland, England og offhore vindparker. Antall konvertere og roterende maskiner i laboratoriet gir muligheter for å gjennomføre omfattende og komplekse tester. De kan vise hvordan styrestrategier kan bidra til stabil drift selv med store menger vindkraft i systemet.

* Nowitech, 2009 – 2017, er et internasjonalt forskningssamarbeid på offshore vindteknologi fi nansiert av Norges Forskningsråd, industri og forskningspartnere.

Frekvensstøtte fra vindturbiner
Det er ønskelig at vindkraftverk kan støtte frekvensreguleringen ved feil og spesielt i svake nett. I laboratoriet er det laget et oppsett for å teste og kvantifi sere ulike styringsstrategier og hvordan disse fungerer ved ulike feil (kortslutninger/utfall). Tester er gjort ved hjelp av sanntidssimuleringer og på reelle komponenter og regulatorer for to av de mest brukte vindturbinteknologier.

Produkttesting og verifisering
Ny teknologi testes ofte i laboratorier før de kommersialiseres. I smartgridlaboratoriet har ulike leverandører testet utstyr som spenningskompenserings utstyr, kortslutnings-impedansmåleutstyr, spenningskvalitets-analysatorer m.m.

Mikronett (Microgrids)
Ved å integrere sanntidssimulerte kraftsystem inklusive styring/regulering med et lite mikronett bestående av fysiske komponenter som vist i figuren, ble ulike kontrollstrategier for mikronett testet. Som figuren viser er koblingen mellom det simulerte kraftsystemet og det fysiske mikronett etablert via laboratoriets 200 kVA forsterker slik at f.eks. en simulert kortslutning i det simulerte nettet gir en realistisk spenningsdip i 400 V spenningen på utgangen av forsterkeren.

200 kVA Power Hardware in the loop (PHIL)
Hensikten med PHIL er å kunne emulere kraftsystem, utstyr og styring integrert med det fysiske modellkraftsystemet i laboratoriet. Dette medfører at systemstudier kan gjøres for store systemer og dekke rimelige frekvens- og effektområder (0-5000 Hz, 0-400 V AC /700 V DC). Fordelen sammenlignet lavytelsestesting er at ulike fysiske fenomen kan gjenskapes på en mye mer troverdig måte f.eks. termiske forhold og tidskonstanter i roterende maskiner. Figuren viser «Power Hardware in the Loop» med OPAL RT sanntidssimulatorer (OP5600), I/O enheter (OP4520) og Egston forsterkeren (200 kVA, 5kHz).

Eksempel på laboratorieoppsett
Laboratoriet er meget fleksibelt både med hensyn på topologi og konfigurering.

 

Ekspertise

Elektrisk transport

Fremtidens transport er elektrisk. Den kan komme fra ren elektrisk drift fra batterier, eller via omforming av hydrogen i en brenselcelle. Også hybride løsninger er en mulighet.

Fleksible distribusjonsnett

Fremtidens energisystem vil ha mer produksjon fra fornybare energikilder og økt forbrukerfleksibilitet samtidig som framtidens energisystem må være robust og pålitelig.

Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerhet

Fremtidens kraftsystem må kunne håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt og introduksjon av nye smarte komponenter og –teknologier.

HVDC-overføring

HVDC-overføring

HVDC-teknologier (høyspent likestrøm) er den beste kandidaten til overføring av høy kraft over svært lange avstander.

Interaksjon DSO/TSO/kunde

Dagens begrensede interaksjon mellom nettselskap og systemoperatør bør styrkes, bl.a. for å håndtere mer varierende distribuert produksjon og behov for balansetjenester.

Kraftmarkedet

På kraftbørsen Nord Pool beregnes daglig kraftpriser for hver enkelt time i ulike områder.

Markedsløsninger for fremtidens kraftsystem

Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel.

Mikronett

Et uavhengig og sikkert energisystem er en av grunnpilarene i fremtidens samfunn.

Multimarkedsplanlegging

Det desidert største markedet for fysiske kraftleveranser er spotmarkdet som er et day-ahead marked, men det finnes også markeder for krafthandel innenfor dagen, for leveranser av reserver og regulerkraft samt handel med bilaterale kontrakter.

Måling og problemløsning i elsystemet

Måling og problemløsning i elsystemet

Samfunnet har blitt stadig mer avhengig av stabil elektrisitetsforsyning der strømnettet og elektriske apparater/utstyr fungerer uten å forstyrre hverandre.

Nettilknytning av offshore vindparker

Nettilknytning av offshore vindparker

Nettilknytning av offshore vindparker er et viktig forskningsområde fordi prosessen utgjør en stor andel av totale kostnader, men har et enormt potensiale for kostnadsreduksjon.

Optimalt vedlikehold av nett- og kraftanlegg

Optimal forvaltning av kraftsystemkomponenter må baseres på analyse av teknisk tilstand, restlevetid, risiko samt lønnsomhet og optimalt tidspunkt for vedlikeholds- og reinvesteringstiltak.

Overføringssystemer

Overføringssystemer

Overføringssystemet består av luftledninger og jordkabler samt kraftomformere for konvertering av spenningsnivå.

Pålitelig kraftelektronikk

Pålitelig kraftelektronikk

Omforming av elektrisk energi ved bruk av kraftelektronikk spiller en stadig større rolle i ulike deler av kraftsystemet.

Spenningskvalitet

Samfunnet har blitt stadig mer avhengig av stabil elektrisitetsforsyning der strømnettet og elektriske apparater/utstyr fungerer uten å forstyrre hverandre.

Virtuelle synkronmaskiner

Konseptet med regulering av kraftelektronikkomformere som virtuell synkronmaskin (VSM) er under utvikling til å bli en fleksibel tilnærming for kraftelektronikkregulering i kraftsystemapplikasjoner.

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er samlokalisert med de Elektrotekniske laboratoriene ved NTNU.

Kontaktperson hos NTNU:
Prosjektleder Professor II Kjell Sand

73 59 42 19 / 481 64 542