Til hovedinnhold
Norsk English

Optimalt vedlikehold av nett- og kraftanlegg

Optimal forvaltning av kraftsystemkomponenter må baseres på analyse av teknisk tilstand, restlevetid, risiko samt lønnsomhet og optimalt tidspunkt for vedlikeholds- og reinvesteringstiltak.

Kontaktpersoner

SINTEF Energi har utviklet kompetanse, metoder og verktøy for slik analyse av både nett- og vannkraftanlegg.

En betydelig del av kraftsystemet må fornyes de neste 20 årene på grunn av at den tekniske tilstanden blir dårlig. Med fornyelse menes omfattende vedlikeholdstiltak (rehabiliteringer) og reinvesteringer. Uten fornyelse vil tilstanden kunne resultere i svikt med store økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser og etter hvert representere en uakseptabel risiko for anleggseiere og samfunnet forøvrig. For å bestemme optimalt tidspunkt for vedlikeholds- og reinvesteringstiltak må det gjennomføres analyse av forventet tilstandsutvikling, restlevetid og tilhørende risiko samt nytte-kostnadsanalyse av aktuelle tiltak.

Det som ofte gjør at beslutning om fornyelse blir komplisert er betydelig usikkerhet knyttet til faktisk teknisk tilstand og forventet restlevetid. Hvor dårlig er egentlig tilstanden og hvordan vil den utvikle seg videre? Når er det optimalt å gjennomføre tiltak og hvilke tiltak er det optimalt å gjennomføre? Det er penger å tjene på å utsette omfattende fornyelse forutsatt at dette ikke fører til svikt med store følgekostnader.

SINTEF Energis kompetanse, metoder og verktøy innen risikobasert kraftsystemforvaltning omfatter følgende områder:

  • Svikt-/levetidsmodeller basert på informasjon om teknisk tilstand
  • Analyse av sviktsannsynlighet og tilhørende risiko
  • Nytte-kostnadsanalyse av vedlikeholds- og reinvesteringstiltak, inkludert analyse av lønnsomhet og optimalt tidspunkt
  • Utvikling av strategier for optimal kraftsystemforvaltning
  • Håndbøker for fastlegging av teknisk tilstand
  • Nødvendig datagrunnlag for tekniske og økonomiske analyser

Utforsk fagområdene