Til hovedinnhold
Norsk English

Forsyningssikkerhet

Fremtidens kraftsystem må kunne håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt og introduksjon av nye smarte komponenter og –teknologier.

Kontaktperson

Dette medfører at både selve kraftsystemet og driften av det er i endring, samtidig som klimapåkjenningene forventes å øke.

Samfunnet er avhengig av en sikker og stabil strømforsyning til en akseptabel kostnad. I tråd med gjeldende mål og strategier skal en tilfredsstillende forsyningssikkerhet oppnås ved økt satsing på fornybare energikilder og integrasjon av distribuert produksjon. Dette forventes å lede til økt kraftutveksling, endringer i effektflyt, innføring av ny produksjon og nye belastninger som er langt mindre forutsigbare av natur, og tettere kobling mot IKT-infrastrukturer i smarte nett. Realiseringen av strategiene vil dermed medføre nye utfordringer for utviklingen og driften av kraftsystemet. Forsyningssikkerheten utfordres av forhold som økende klimapåkjenninger, samtidig som infrastrukturen er aldrende. Innenfor disse rammene er det en utfordring å møte samfunnets stadig økende krav til en sikker strømforsyning.

Fremtidens kraftsystem bygges nå, og gjennom de store investeringer som skal skje de de kommende årene blir det avgjørende å sørge for tilstrekkelig forsyningssikkerhet. SINTEF Energi sin FoU innenfor forsyningssikkerhet omfatter utvikling av indikatorer, metodikk, dataunderlag, verktøy og beslutningsstøtte for:

  • Analyse av leveringskvalitet (leveringspålitelighet og spenningskvalitet)
  • Regulering av leveringskvalitet
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Analyse av avbruddskostnader
  • Feil- og avbruddsstatistikk, modellering av pålitelighetsdata
  • Feil- og avbruddshåndtering i smarte nett
  • Cyber security

RELEVANTE PROSJEKTER