Til hovedinnhold
Norsk English

Multimarkedsplanlegging

Det desidert største markedet for fysiske kraftleveranser er spotmarkdet som er et day-ahead marked, men det finnes også markeder for krafthandel innenfor dagen, for leveranser av reserver og regulerkraft samt handel med bilaterale kontrakter.

Kontaktperson

I kraftsystemet skal handelen i alle disse markedene knyttes sammen i det samme produksjons- og transmisjonssystemet, noe som krever multimarkedsplanlegging.

Vi arbeider inne disse områdene:

  • Detaljert modellering av produksjonssystemer for vannkraft som er en forutsetning for presis representasjon av kostnadene ved leveranser i ulike markeder
  • Stokastisk programmering som muliggjør en presis representasjon av markedssekvensen og informasjonsgrunnlaget markedsbeslutninger tas under.

Les mer om hva vi jobber med innen Produksjonsplanlegging


Typiske oppdrag for oss er:

  • Modellering av reservebehov i Samkjøringsmodellen, en fundamental kraftsystemmodell, som muliggjør simulering med både kraft og reserveleveranser og -priser
  • Leverer verktøy for produksjonsplanlegging på kort og lang sikt hvor spotmarkedshandel optimeres under forutsetning om overholdelse av inngåtte reserveforpliktelser
  • Utvikler funksjonalitet for kombinert optimering av handel i spot og reserver for langsiktig produksjonsplanlegging gjennom forskningsprosjektet "Integrating Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods"
  • Utvikler funksjonalitet for spotanmelding og korttids produksjonsplanlegging hensyntatt muligheten for handel i øvrige kortsiktige reserve- og kraftmarkeder gjennom forskningsprosjektet "Day-Ahead Bidding in Multiple Short-Term Markets"

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF er nasjonalt og internasjonalt anerkjent og ledende på utvikling av beslutningsstøtteverktøy for produksjonsplanlegging av vannkraft. Vi har flere tiårs erfaring med modellutvikling i nær dialog med aktørene i kraftbransjen. SINTEFs verktøy for korttids produksjonsplanlegging (SHOP) og langsiktig kraftsystemsimulering (Samkjøringsmodellen) brukes av produsenter som representerer omlag 80% av norsk kraftproduksjon.

Hvem gjør vi dette for?

  • Vannkraftprodusenter nasjonalt og internasjonalt
  • Nordiske systemoperatører og regulator
  • Bransjeorganisasjonen Energi Norge
  • Konsulenter i energibransjen

Prosjekter/Programvare: