Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjonsplanlegging av vannkraft

Vannkraft må som alt annet driftes på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte, og i SINTEF har vi spisskompetanse på nettopp produksjonsplanlegging av vannkraft. Vi utvikler og drifter verktøy for beslutningsstøtte som er i operativ bruk hos vannkraftprodusenter i Norden og Europa. Vi har planleggingsverktøy for både kort (1-2 uker), medium (1-2 år) og lang (3-5 år) tidshorisont. Verktøyene hjelper vannkraftprodusentene å få mest mulig verdi ut av vannressursene sine. Modellene kan tilpasses bruk i ulike markedsområder, og gir støtte for markedsagering og optimal produksjon av kraft og relaterte produkter.

Effektiv vannkraftplanlegging skaper verdi

Effektiv drift av naturressurser som vannkraft er et viktig grunnlag for verdiskapning, både for Norge, kraftsektoren og øvrig industri som har nytte av kostnadseffektiv og sikker kraftforsyning.

Men vannkraftsystemer er komplekse fysiske system som er koblet både geografisk og i tid. Produksjonssystemet består av lange elvestrekninger som dekker store områder og vannet kan lagres i magasin over flere år. Dette betyr at det er mange hensyn som må tas for å sikre effektiv og bærekraftig drift av vannkraft.

I tillegg skal produksjon fra vannkraft omsettes i et marked med ulike produkter (energi, balansekraft og systemtjenester) med stadig raskere tidsoppløsning. Det betyr at operatører trenger verktøy som kan gi støtte for beslutninger, slik at man til enhver tid får mest mulig verdi ut av vannressursene som er tilgjengelige i magasinene. Det kan våre verktøy hjelpe produsentene med.

Verktøy for produksjonsplanlegging av vannkraft

SINTEF utvikler en rekke verktøy for optimal produksjonsplanlegging av vannkraft. Verktøyene strekker seg fra markedsmodellering, kraftsystemanalyse og langtidsplanlegging (EMPS), magasinhåndtering over sesonger og år (ProdRisk) til daglig markedsagering og effektiv drift (SHOP).

Modellene har ulike tidshorisonter, geografisk utstrekning og detaljeringsgrad, men er del av samme rammeverk der resultater fra langtidsmodeller brukes som grenseverdier for modellene med kortere horisonter.

De er basert på en fysisk og teknisk beskrivelse av produksjonssystemet, der flere detaljer er inkludert jo nærmere driftstimen man kommer. Lokale miljørestriksjoner er inkludert, slik at produksjonsplanene er tilpasset forholdene og livet i elva.

De fleste nordiske vannkraftprodusenter nyttiggjør seg av hele hierarkiet av modeller for å sikre effektiv drift.

Er du interessert i å lære mer om modellene anbefaler vi at du ser på disse sidene:

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Fundamentale markedsmodeller
 • Sesongplanlegging
 • Korttidsplanlegging
 • Deltakelse i flere markeder
 • Miljødesign

Typiske oppdrag for oss er:

 • Forskningsbasert utvikling og vedlikehold av planleggingsmodeller
 • Støtte til å sette opp planleggingsverktøy og prosesser
 • Analyser for verdi av deltakelse i flere markeder
 • Investeringsanalyser basert på optimal drift
 • Digitalisering av planleggingsprosessen

Hvem gjør vi dette for?

  • Vannkraftprodusenter
  • Systemoperatører
  • Regulatorer
  • Offentlige aktører

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Prosjekter

The stochastic short-term model SHARM

The stochastic short-term model SHARM

Start:
Slutt:

Prosjektet "Validation of the SHARM model" har som mål å finne muligheter og begrensinger for å teste og ta i bruk SHARM-modellen (Short-term Hydropower Application with Risk Modelling) i kraftindustrien.

PRIBAS

PRIBAS

Start:
Slutt:

Det Nordiske kraftmarkedet er i utvikling både når det gjelder teknologiske løsninger og markedsstrukturer.

Modeller for aggregering og disaggregering - MAD

Modeller for aggregering og disaggregering - MAD

Start:
Slutt:

Aktørene i det nordiske kraftmarkedet, det vil si produsenter, sentralnetteiere og regulatorer, benytter dataprogrammer til å planlegge drift og investere på en måte som gir en best mulig utnyttelse av systemet. Det viktiste og mest kompliserende...