Til hovedinnhold
Norsk English

SHOP

SHOP er et programverktøy som brukes til korttids produksjonsplanlegging, typisk en til to uker frem i tid, og som spesielt fokuserer på optimal bruk av vannkraftressursene.

Kontaktperson

Om

SHOP Logo

Programmet beregner detaljerte produksjonsplaner for valgfri tidshorisont og tidsoppløsninger under ulike forutsetninger om tilsig, markedspris og belastning. Tidsforsinkelser i vassdragene og rammebetingelser fra overordnet planlegging ivaretas.

Programmet har tre hovedbruksområder i markedssystem ala NordPool:

 • Beregne anmelding til markedet
 • Fordele optimalt på tilgjengelige enheter tilslaget i markedet
 • Beregne marginalkostander som underlag for anmelding i regulerkraftmarkedet

SHOP har tre hovedbruksområder i markedsbaserte energisystem, en kort beskrivelse av disse er:

 • Beslutningsstøtte før og under utforming av anmelding i døgnmarkedet.
 • Beregne optimalt lastfordeling på tilgjengelige enheter når tilslaget i markedet er kjent etter markedsklareringen.
 • Beslutningsstøtte før og under utforming av anmelding i regulerkraftmarkedet samt beregning av optimal respons når uventede hendelser inntreffer.

SHOP modellen er lagt til rette for at man kan gjennomføre denne type beregninger hvor man har glidende horisont og en varierende periode med kjente planer i første del av perioden.

Metodikken som brukes er basert på suksessiv lineær programmering. Dette er en iterativ metode som gjennom oppdatering av magasinbanene mellom iterasjonene gjør det mulig å håndtere en rekke tilstandsavhengige forhold i vassdraget som ellers er meget vanskelige å håndtere i en lineær modell. Det betyr at sammenhengen mellom magasinnivå, falltap i stasjonene og aggregatenes virkingsgrad kan håndteres på en meget detaljert måte.

Funksjoner

SHOP har i den senere tid gjennomgått store forandringer som en konsekvens av en økende brukergruppe med differensierte behov. Funksjonaliteten i modellen omfatter:

 • Fallhøyde avhengig virkningsgrad
 • Fallhøyde optimalisering
 • Start kostnader for vannkraft aggregat
 • Pumpemodell
 • Tilstands avhengig modellering av overløp
 • Brukerdefinert variable tidsoppløsning
 • Tidsforsinkelser med deterministisk bølgeutbredelse
 • Produksjonsnivå på termiske enheter
 • Markedsbeskrivelser
 • Diagnose funksjonalitet for vassdragsbeskrivelsene

I tillegg finnes det mange muligheter for å brukerstyring av modellen ved å legge inn mange forskjellige typer restriksjoner hva enten de oppfattes som absolutte grenser eller som myke restriksjoner. De fleste slike restriksjoner tillates å være tidsavhengige. Herunder er det vist eksempel på egenskaper som inngår i SHOP modellen.

Magasin og stasjonsmodellen i SHOP

SHOP gir mulighet for flere typer kobling mot langsiktig planlegging. Muligheten strekker seg fra magasinplaner, over individuelle vannverdier til multidimensjonale beskrivelser av sammenhengen mellom verdi av lagret vann og fremtidig inntekt. At det er flere muligheter her gjør det enklere å tilpasse bruken av SHOP til det enkelte vassdrag.

Resultat

Hovedresultatet fra modellen er produksjonsplaner for alle frie aggregat i modellen, som tapping og produksjonsnivå. I tillegg kommer andre resultat som magasinutvikling, aktivering av straffe variable, kjøp salg osv.

Utforsk fagområdene