Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogen for nullutslipp transportløsninger

Hydrogen spiller en sentral rolle i overgangen til nullutslippsløsninger i transportsektoren. Hydrogen egner seg godt til drivstoff i alle typer kjøretøy, som personbiler, lastebiler, busser, tog og fly. Hydrogen egner seg spesielt godt for større kjøretøyer og fartøyer med lang rekkevidde. Et hydrogenkjøretøy, er i praksis et elektrisk kjøretøy med en brenselcelle, hydrogentank og et mindre batteri. Brenselcellen omdanner hydrogenet til strøm som driver elmotoren.

Kontaktperson

Forskningsutfordringer er ofte knyttet til hvordan man best kan designe, implementere og drifte hybride brenselcelle- og batterisystemer. Vi arbeider innenfor disse områdene:

 • Hybridisering av elektriske drivlinjer der brenselceller og batterier inngår
 • Utvikling av programverktøy for å optimalisere design og drift av nullutslipps drivlinjer
 • Bruk av hydrogen og hybride drivlinjer i tunge kjøretøy/fartøyer som lastebiler, ferger, tog og i luftfart
 • Beslutningsstøtte for optimale valg av nullutslippsteknologi i ulike segmenter av transport
 • Optimering av bruk av kjøretøyer i flåter, ruteplanlegging, logistikk for lading/fylling
 • Tilstandsvurderinger (prognostikk og diagnostikk) og levetid for brenselcellesystemer
 • Analyse av gasskvalitet for bruk i transportsektoren (derunder ved hydrogenstasjoner).

Her kan du lese mer om hvordan brenselceller er knyttet opp mot systemløsninger.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikling av neste generasjons brenselcellesystemer for bruk i transport
 • Valg og implementering av ny utslippsfri fremdriftsteknologi og drivstoff i transport
 • Optimalisering av størrelse for komponenter i hybride drivlinjer for gitte driftsprofiler
 • Analyser av energisystemer og beslutningsstøtte mht. investeringer i fornybar energi
 • Produksjon av hydrogen for økt utnyttelse av lokale energikilder (som vind- og småkraft)
 • Kostnadseffektiv utskifting av transportløsninger gitt faglig baserte forventninger til teknologiutvikling 

SINTEF koordinerer det nasjonale laboratoriet for hydrogen og brenselceller, med avansert utstyr for karakterisering av ytelse og levetid for hydrogenteknologi. Laboratorie-infrastrukturen er tilgjengelig (både i Oslo og Trondheim) for aktører med behov for støtte til teknologisk utvikling av nye konsepter og prototyper. I laboratoriet jobber SINTEF tett med NTNU og bidrar til utdanning og rekruttering. Industriaktører kan også tilbys en praktisk innføring i hydrogen- og brenselcelleteknologi i senteret.

Vi jobber for:

 • Sluttbrukere av transporttjenester
 • Energi- og kraftselskaper
 • Kommuner/Fylkeskommuner
 • Teknologiutviklere og -leverandører
 • Industriselskaper