Til hovedinnhold
Norsk English

Ladeinfrastruktur

Elektrifisering av transportsektoren er sentralt for å nå nasjonale og internasjonale mål for reduksjon av lokale og globale utslipp.

Kontaktperson

 En storstilt elektrifisering av transport på vei, bane, sjø og i lufta krever en pålitelig og effektiv ladeinfrastruktur.

I framtiden vil behovet for ladekapasitet være mye større enn i dag. Lastebiler, busser, tog, store fartøy og kortdistansefly vil ha større batterier som skal hurtiglades. Dette vil skape utfordringer i distribusjons- og transmisjonsnettet, blant annet fordi komponenter vil bli utsatt for nye påkjenninger og spenningskvaliteten vil bli redusert. SINTEF jobber derfor med å utvikle løsninger for framtidens ladeinfrastruktur.

Vi arbeider innenfor følgende områder:

 • Infrastruktur for konduktiv (pluggbasert) lading
 • Infrastruktur for induktiv (trådløs) lading
 • Komponentpåkjenninger som følge av sterkt varierende laster, overbelastning, samt overharmoniske strømmer og spenninger
 • Stasjonære batterier integrert med hurtigladestasjoner
 • Integrasjon av ladeinfrastruktur i strømnettet, og påvirkning på stabilitet, pålitelighet og kostnader

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikling av lastprofiler for elektriske kjøretøy og fartøy
 • Vurdering av risiko for korrosjon i forbindelse med lading og landstrømstilkobling
 • Kartlegging av innvirkning fra kraftelektronikk på spenningskvalitet
 • Bestemmelse av termiske påkjenninger på komponenter
 • Kost/nytte-analyser i forbindelse med utbygging av nett og stasjonære batterier

Metodene vi bruker:

 • Modellering og simulering
 • Laboratorieeksperimenter
 • Feltmålinger

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har den nødvendige kompetansen og forskningsinfrastrukturen, inkludert verdensledende laboratorier, for å utføre FoU-aktiviteter med høy kvalitet. Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon, og har lang erfaring med både nasjonale, europeiske og globale prosjekter. Våre prosjekter gjennomføres i nært samarbeid med oppdragsgiver, andre relevante deler av SINTEF og NTNU.

Hvem gjør vi dette for?

 • Nettselskap
 • Energiselskap
 • Utstyrsleverandører
 • Transportselskap
 • Myndigheter

Relevante prosjekter

 • FuChar – Grid and Charging Infrastructure of the Future
 • ELinGo – Elektrisk infrastruktur for godstransport
 • DynKap – Dynamisk kapasitet i framtidens kabelnett
 • IntegER – Integrasjon av energilager i distribusjonsnettet

Relevante laboratorier