Til hovedinnhold

FuChar - Grid and Charging Infrastructure of the Future

FuChar - Grid and Charging Infrastructure of the Future

FuChar-prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport, med et hovedfokus på høyeffektslading.

Politiske mål, i kombinasjon med brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor, er viktige drivere som vil bidra til at elektrifiseringen av transportsektoren bare vil fortsette å øke i årene som kommer. Dette gjelder elektrifisering av både personbiler, varetransport, kollektivtransport, marine fartøy osv.

 

Det økte ladebehovet fra transportsektoren vil medføre en betydelig lastøkning i det elektriske distribusjonsnettet, som periodevis vil kunne gi flaskehalser og i verste fall redusert leveringskvalitet. For å unngå problemer i forbindelse med elektrifisering av transportsektoren, er det viktig å finne smarte løsninger for utbygging og drift av ladeinfrastruktur. Her vil god dialog mellom leverandører av ladeinfrastruktur og de lokale nettselskapene være vesentlig.

 

FuChar-prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport. Dette skal bl.a. gjøres gjennom forskning på følgende temaer, hvor samarbeid mellom teknologiområdene elkraftteknikk og transportsystemer vil være viktig:

 

  • Analyse av transportmønster, brukeradferd og ladeprofiler fra elektriske kjøretøy og fartøy
  • Utvikling og testing av alternative systemkonfigurasjoner og styringssystemer for økt utnyttelse av fleksibilitet i ladeinfrastruktur
  • Utvikling av metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet

FuChar-prosjektet vil i hovedsak fokusere på høyeffektslading og andre aggregerte ladegrensesnitt med et stort elektrisk ladebehov, som man per i dag har lite kunnskap om. FuChar vil derfor gi økt kunnskap om elektrisk lading og brukeratferd, samt nye metoder og verktøy for optimalisering av nett- og ladeinfrastruktur. Målet er at denne kunnskapen skal bidra til en mer brukervennlig og samfunnsøkonomisk rasjonell elektrifisering av transportsektoren.

 

Les mere om Fuchar på prosjektets hjemmeside.


 

Fra #SINTEFblogg:

 

Les også: 

Budsjett: 26,3 MNOK (hvorav 20,5 MNOK fra Norges forskningsråd)


ENERGIX: Dette er et Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) finansiert av Norges forskningsråd under ENERGIX-programmet.


ENERGIX er Forskningsrådets store program for energiforskning. ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål.


 

Publisert tirsdag 3. september 2019
452 13 825

Prosjektvarighet

2019 - 2023