Til hovedinnhold
Norsk English

FuChar - Grid and Charging Infrastructure of the Future

FuChar-prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport, med et hovedfokus på høyeffektslading.

Kontaktperson

Politiske mål, i kombinasjon med brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor, er viktige drivere som vil bidra til at elektrifiseringen av transportsektoren bare vil fortsette å øke i årene som kommer. Dette gjelder elektrifisering av både personbiler, varetransport, kollektivtransport, marine fartøy osv.

Det økte ladebehovet fra transportsektoren vil medføre en betydelig lastøkning i det elektriske distribusjonsnettet, som periodevis vil kunne gi flaskehalser og i verste fall redusert leveringskvalitet. For å unngå problemer i forbindelse med elektrifisering av transportsektoren, er det viktig å finne smarte løsninger for utbygging og drift av ladeinfrastruktur. Her vil god dialog mellom leverandører av ladeinfrastruktur og de lokale nettselskapene være vesentlig.

 

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om framtidens behov for strøm her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.

 

FuChar-prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport. Dette skal bl.a. gjøres gjennom forskning på følgende temaer, hvor samarbeid mellom teknologiområdene elkraftteknikk og transportsystemer vil være viktig:

  • Analyse av transportmønster, brukeradferd og ladeprofiler fra elektriske kjøretøy og fartøy
  • Utvikling og testing av alternative systemkonfigurasjoner og styringssystemer for økt utnyttelse av fleksibilitet i ladeinfrastruktur
  • Utvikling av metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet

FuChar-prosjektet vil i hovedsak fokusere på høyeffektslading og andre aggregerte ladegrensesnitt med et stort elektrisk ladebehov, som man per i dag har lite kunnskap om. FuChar vil derfor gi økt kunnskap om elektrisk lading og brukeratferd, samt nye metoder og verktøy for optimalisering av nett- og ladeinfrastruktur. Målet er at denne kunnskapen skal bidra til en mer brukervennlig og samfunnsøkonomisk rasjonell elektrifisering av transportsektoren.

 

Les mere om Fuchar på prosjektets engelske sider.


 

Fra #SINTEFblogg:

Les også: 

Budsjett: 26,3 MNOK (hvorav 20,5 MNOK fra Norges forskningsråd)


ENERGIX: Dette er et Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) finansiert av Norges forskningsråd under ENERGIX-programmet.


ENERGIX er Forskningsrådets store program for energiforskning. ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023