Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av fleksible ressurser i et smart distribusjonsnett

Den stadig økende utviklingen i SmartGrid-løsninger muliggjør målsettingen om et bærekraftig og pålitelig/robust energisystem. Nye reguleringer og direktiver for forsyningssikkerhet, nye markedsløsninger, kombinert med EU's 20-20-20-mål, har bidratt til økt integrasjonen av fornybar kraftproduksjon i energisystemet og økt tiltak for energieffektivisering. Intermitterende produksjon fra fornybare energikilder øker behovet for fleksibilitet i kraftsystemet.

Strømforbruket endrer seg også. Nye kundesegmenter, forbedrede bygningsstandarder og nye elektriske apparater som f.eks. elbiler, store varmepumper og hurtigvannvarmere (uten lagringskapasitet) påvirker forbruksmønsteret. I tillegg forventes det en økning i omfanget av fornybar, distribuert kraftproduksjon og plusskunder (kunder som både produserer og bruker strøm). Trenden går mot redusert strømforbruk, økt maksimalbelastning og redusert brukstid for nettet – sammenlignet med dagens forbruk.

For å sikre et stabilt kraftsystem og sikre forsyningssikkerheten i kraftsystemet, vil fleksibilitet fra aktive kunder med både forbruk, produksjon og lager, bli verdifullt. Med økende maksimalbelastning og redusert brukstid, vil topplast inntreffe i et begrenset antall timer per år, og i disse topplastperiodene kan fleksibilitet i forbruk være et realistisk alternativ sammenlignet med tradisjonelle nettinvesteringer.

Prosjektet vil utvikle dynamiske modeller som representerer forbruk- og produksjonsprofiler for ulike fleksible ressurser i fremtidens smarte distribusjonsnett, og adressere hvordan slike ressurser kan bli utnyttet for å bidra til økt fleksibilitet i nettet – uten å introdusere nye topplastperioder som følge av gjeninnkoblingseffekten. Slike modeller kan bidra til en forbedring av dagens programvare for nettplanlegging, som ofte behandler ulike belastninger som passive.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019