Til hovedinnhold

Modellering av fleksible ressurser i et smart distribusjonsnett

Modellering av fleksible ressurser i et smart distribusjonsnett

Den stadig økende utviklingen i SmartGrid-løsninger muliggjør målsettingen om et bærekraftig og pålitelig/robust energisystem. Nye reguleringer og direktiver for forsyningssikkerhet, nye markedsløsninger, kombinert med EU's 20-20-20-mål, har bidratt til økt integrasjonen av fornybar kraftproduksjon i energisystemet og økt tiltak for energieffektivisering. Intermitterende produksjon fra fornybare energikilder øker behovet for fleksibilitet i kraftsystemet.

Strømforbruket endrer seg også. Nye kundesegmenter, forbedrede bygningsstandarder og nye elektriske apparater som f.eks. elbiler, store varmepumper og hurtigvannvarmere (uten lagringskapasitet) påvirker forbruksmønsteret. I tillegg forventes det en økning i omfanget av fornybar, distribuert kraftproduksjon og plusskunder (kunder som både produserer og bruker strøm). Trenden går mot redusert strømforbruk, økt maksimalbelastning og redusert brukstid for nettet – sammenlignet med dagens forbruk.

For å sikre et stabilt kraftsystem og sikre forsyningssikkerheten i kraftsystemet, vil fleksibilitet fra aktive kunder med både forbruk, produksjon og lager, bli verdifullt. Med økende maksimalbelastning og redusert brukstid, vil topplast inntreffe i et begrenset antall timer per år, og i disse topplastperiodene kan fleksibilitet i forbruk være et realistisk alternativ sammenlignet med tradisjonelle nettinvesteringer.

Prosjektet vil utvikle dynamiske modeller som representerer forbruk- og produksjonsprofiler for ulike fleksible ressurser i fremtidens smarte distribusjonsnett, og adressere hvordan slike ressurser kan bli utnyttet for å bidra til økt fleksibilitet i nettet – uten å introdusere nye topplastperioder som følge av gjeninnkoblingseffekten. Slike modeller kan bidra til en forbedring av dagens programvare for nettplanlegging, som ofte behandler ulike belastninger som passive.

Publisert onsdag 27. april 2016
Forsker
901 74 048

Prosjektvarighet

2016 - 2019