Til hovedinnhold
Norsk English

Distribusjon i kraftsystemet

Kraftsystemet er i endring, og vil utsettes for gjennomgripende forandringer i tiårene som kommer.

Kontaktperson

Nye produksjonskilder og nye forbruksmønster vil føre til at kraftflyten blir mer kompleks og dynamisk, samtidig som elektrifiseringen av samfunnet medfører høye krav til leveringskvalitet. Endringene vil være spesielt store i distribusjonsnettet, hvor strømmen bringes ut til forbruker. SINTEF utfører forskning i samarbeid med produsenter, nettselskaper og sluttbrukere for å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling av et robust, miljøvennlig kraftsystem.

Det elektriske kraftsystemet deles ofte opp i transmisjonsnettet (sentralnettet) og distribusjonsnettet. Transmisjonsnettet er den delen av nettet som transporterer høyspent kraft over større landområder, mens distribusjonsnettets rolle tradisjonelt har vært å fordele denne kraften ut til forbrukere på lavere spenningsnivåer.

Transmisjonsnettet omtales ofte som "smart" allerede, blant annet fordi det driftes med utstrakt bruk av løpende overvåking og kontroll. Til sammenligning er det lite eller ingen overvåking av last- og effektflyt på de laveste spenningsområdene, og nettselskapene har liten mulighet til å styre nettet i sann tid slik at det kan tilpasses de rådende forholdene. Overgangen til Smart Grid er følgelig langt mer krevende i dette nettet, samtidig som det er her endringene skjer, og det også er her den største andelen av infrastrukturen befinner seg.

SINTEFs forskningsprosjekter bidrar til å gjøre overgangen til fremtidens distribusjonssystem mest mulig smidig og hensiktsmessig, både fra et miljømessig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Sammen med nettselskaper, industri, offentlige aktører, forbrukere og andre forskningspartnere utfører vi forskning og utvikler løsninger spesielt rettet mot distribusjonssystemet:

 • spenningskvalitet
 • distribuert produksjon
 • fleksible energisystemer
 • utnyttelse av batterier og andre lager (inkludert el-biler)
 • smart drift av distribusjonsnettet
 • markedsløsninger

Relevante prosjekter:

 • SPESNETT
 • ProAktiv
 • DGNett
 • VoltageReg
 • PQM
 • FlexNett
 • DeVID
 • Fremtidens driftssentral
 • EcoGrid EU

Målgrupper:

 • nye kunder
 • oppdragsiver/eksisterende kunder
 • de som finansierer