Til hovedinnhold
Norsk English

Karbonnegative løsninger

Karbonnegative løsninger fanger CO2-utslipp fra det naturlige kretsløpet og lagrer det deretter permanent. Det vil si at vi fjerner aktivt CO2 som ellers ville blitt frigjort til atmosfæren og bidratt ytterligere til oppvarming av kloden.

Kontaktperson

Å nå de utfordrende klimamålene som er satt i Parisavtalen krever mer enn bare å kutte utslipp. Ikke alle næringer eller sektorer i samfunnet vil kunne oppnå netto nullutslipp innen 2050. Det er utfordrende å redusere utslipp blant annet i landbruk og enkelte industrier til netto null og samtidig kompensere for andre klimagassutslipp, som for eksempel metan. Så for å holde den globale temperaturstigningen til under 1,5 grader høyere enn førindustrielt nivå, har IPCC sagt at vi også aktivt må fjerne CO2 fra atmosfæren.

Det betyr at vi må å ta i bruk såkalte karbonnegative løsninger. Noen av de mest lovende er forbrenning av biomasse med fangst og lagring av CO2, direkte fangst av CO2 fra atmosfæren samt biokull-produksjon og håndtering.

Flere tiår med relevant forskningserfaring
SINTEF har verdensledende forskningsmiljøer og sterke laboratorier på relevante teknologier som for eksempel biomasse, hydrogen og CO2-håndtering. Vi har også sterk forskningskompetanse og modeller for verdikjedeanalyser, LCA og miljøanalyser. Videre utvikler vi prosesser og komponenter for teknologier brukes i karbonnegative løsninger.

Nedstrøms er fangst og lagring av CO2 også en viktig brikke i avkarboniseringen av mange av verdens kritiske industrisektorer, inkludert sement, metallproduksjon og avfallsforbrenning. Relatert til karbonnegative løsninger, forsker SINTEF på ulike oppstrøms teknologi og konsepter, samt integrasjon med CCS.

Vi har omfattende laboratorier, utstyr og kompetanse for testing og utvikling av materialer, komponenter og prosesser for relevante teknologier.

Vi har en stor forskningsportefølje innen klimatiltak, energisystemer og energisystemanalyse, samt andre løsninger som kutter CO2-utslipp fra norsk industri. Vi forsker på hvordan de ulike teknologiene kan utnyttes sammen slik at vi får til et fleksibelt, kostnadseffektivt, pålitelig og klimavennlig samspill.

Her er noen eksempler på SINTEFs forskning relevant for karbonnegative løsninger:

  • Tekno-økonomiske analyser
  • LCA og miljøanalyser
  • Barriere- og policystudier
  • Verdikjedeberegninger
  • Teknologiutvikling (for eksempel produksjonsprosesser, biokull, karbonfangst og lagring)
  • Hvilken rolle karbonnegative løsninger kan spille som en integrert del av energisystemet, særlig ved å studere interaksjonen med andre klimatiltak.