Til hovedinnhold
Norsk English

Dyrking av makroalger

Det er en økende interesse for dyrking av makroalger (tang og tare) i Norge og resten av Europa, noe som på sikt kan dekke behovene for mat, fôr, materialer og energi på en bærekraftig måte til en voksende global befolkning.

Kontaktperson

Tang og tare (makroalger) har mange anvendelser, både som mat, fôr, medisin, bioaktive stoffer, materialer, kjemikalier og energi. Mange makroalgearter egner seg godt for dyrking langs norskekysten og Norge har derfor fått en helt ny næring basert på makroalgedyrking. Spesielt tareartene kan produseres i svært store mengder på gode lokaliteter. Som marine primærprodusenter som kun bruker sollys, CO2 og løste næringsstoffer fra sjøvann representerer dyrkede makroalger en bærekraftig og miljøvennlig biomasse for bioøkonomien.

Kimplanter_Sintef (Silje Forbord).jpg

Dyrking av makroalger er også en mulighet for å utvikle klimapositive produkter og løsninger, enten ved å erstatte produkter basert på fossile råstoffer (drivstoff, plast) eller råstoff produsert under mindre klimavennlige betingelser enn makroalger (fôrprotein), eller ved ulike former for CDR (Carbon Dioxide Removal). 

Overskudd av næringsstoffer fra lakseoppdrett kan utnyttes til produksjon av makroalger og utvikle sirkulær bioøkonomi. Mer mekanisering og automatiserte løsninger er en forutsetning for industrialisering av makroalgedyrkingen i høy-kost land.

Dyrking sukkertare_Sintef (Silje Forbord).jpg

SINTEF utvikler ny teknologi for å industrialisere hele verdikjeden for dyrking av makroalger og vi har arts-spesifikk kompetanse for alle prosessene i landanlegg, kimplanteproduksjon, dyrking i sjø, høsting, kjemisk karakterisering, lagring, prosessering, foredling av produkter og klimapositiv utnyttelse av råstoffet. Vi bruker havmodeller til å finne de beste produksjonsområdene og for å forutsi effekten av dyrking på økosystem og klima. 

Utforsk fagområdene